Poweramp Music Player (Trial)

За всички възрасти
1 338 908
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Poweramp is a powerful music player for Android.

Poweramp v3 is a major update focused on the new Audio engine, UI, and navigation.

• new Audio engine:
• support for hi-res output (where supported by the device)
• new DSP, including updated Equalizer/Tone/Stereo expand, and the new Reverb/Tempo effects
• internal 64bit processing
• new configurable per-output Options
• new configurable Resampler, Dither options
• opus, tak, mka, dsd dsf/dff formats support
• gapless smoothing
• 30/50/100 volume levels (Settings/Audio/Advanced Tweaks)

• new UI:
• visualizations (supporting .milk presets and spectrum)
• new "wave" seekbar, can be also static via Skin options
• Light and Dark skins included, both with Pro Buttons and Static Seekbar options
• new notifications
• new menus, panels, popups, dialogs, etc.
• as previously, 3rd party skins are available (v2 skins are not compatible)

• new navigation:
• pull down or click album art to go to the current playing list
• as previously, swipe album art for the next/previous track, drag more for category
change (applies also to the bottom miniplayer)
• use bottom miniplayer to return to the main ui or to change tracks
• swipe left/right from lists for fast return
• pinch-zoom in lists
• long press on item for the selection menu

Key Features:
- plays mp3, mp4/m4a (incl. alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff; V3 also plays opus, dsd (dff/dsf), mka, tak, flv (audio)
- 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets
- separate powerful Bass and Treble adjustment
- stereo eXpansion, mono mixing, balance, tempo control, reverb, system MusicFX (where supported by the device)
- Android Auto
- Google Assistant support
- Chromecast support
- m3u/pls http streams
- unique Direct Volume Control (DVC) for extended dynamic range and really deep bass
- crossfade
- gapless
- replay gain
- plays songs from folders and from own library
- dynamic queue
- lyrics support, including lyrics search via plugin
- embed and standalone .cue files support
- support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists, playlist importing and exporting
- downloads missing album art
- artist images downloading
- custom visual themes, lot of skins available on Play
- widgets with many selectable styles, advanced customizations
- lock screen options
- Milkdrop compatible visualization support (and 3rd party downloadable visualizations)
- headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection
- scrobbling
- tag editor
- audio info with detailed audio processing information
- ultra fast library scan
- high level of customization via settings

* Android, Android Auto, Google Assistant, Chromecast are trademarks of Google LLC.

This version is 15 days full featured Trial. See Related Apps for Poweramp Full Version Unlocker or use Buy option in Poweramp settings to buy the Full Version.

====

Common Questions/Answers for Poweramp:
Q. Does my Poweramp v2 purchase include Poweramp v3?
A. Yes, it does.

Q. How do I disable visualization?
A. It's disabled by default, can be enabled/disabled by first left button right under cover or in Settings / Visualizations.

Q. Seekbar? Titles on cover? Other UI tweaks?
A. Please use settings / Look and feel / Skin and set built-in skin options as needed.

Q. My songs are missing from folders/library/playlists.
A. Please ensure you have all your folders with music actually checked in Poweramp settings/ Library / Music Folders.

Q. Amplified basses are distorted over Bluetooth.
A. Please review Poweramp settings / Audio / Direct Volume Control (DVC) options.
Poweramp е мощен музикален плейър за Android.

Poweramp v3 е основна актуализация, фокусирана върху новия аудио двигател, потребителския интерфейс и навигацията.

• нов аудио двигател:
  • поддръжка за изход с висока резолюция (когато се поддържа от устройството)
  • нов DSP, включително актуализирано разширяване на еквалайзер / тон / стерео и новите ефекти Reverb / Tempo
  • вътрешна 64-битова обработка
  • нови опции за конфигуриране на изход
  • нов конфигурируем Resampler, Dither опции
  • поддръжка на формати opus, tak, mka, dsd dsf / dff
  • безпроблемно изглаждане
  • Нива на силата на звука 30/50/100 (Настройки / Аудио / Разширени настройки)

• нов потребителски интерфейс:
  • визуализации (поддържащи .mlk пресети и спектър)
  • нова лента за търсене на "вълна", може да бъде статична и чрез опции на кожата
  • Включени светли и тъмни кожи, както с Pro Buttons, така и със статични опции за търсене
  • нови известия
  • нови менюта, панели, изскачащи прозорци, диалози и т.н.
  • както преди, кожи от трети страни са налични (v2 кожи не са съвместими)

• нова навигация:
  • изтеглете или щракнете върху обложката на албума, за да отидете на текущия списък за възпроизвеждане
  • както преди, прекарайте пръст в албума за следващата / предишната песен, плъзнете повече за категория
промяна (важи и за долния миниплеър)
  • използвайте долния миниплеър, за да се върнете към основния потребителски интерфейс или да промените песни
  • прекарайте пръст наляво / надясно от списъци за бързо връщане
  • притискане-увеличаване на списъците
  • продължително натискане на елемент за менюто за избор

Основни функции:
- възпроизвежда mp3, mp4 / m4a (вкл. alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff; V3 също възпроизвежда opus, dsd (dff / dsf), mka, tak, flv (audio)
- 10 лентов оптимизиран графичен еквалайзер за всички поддържани формати, пресети, персонализирани пресети
- отделно мощно регулиране на басите и високите тонове
- стерео разширение, моно смесване, баланс, темпо контрол, реверберация, система MusicFX (когато се поддържа от устройството)
- Android Auto
- Поддръжка на Google Assistant
- Поддръжка на Chromecast
- m3u / pls http потоци
- уникален контрол на силата на звука (DVC) за разширен динамичен диапазон и наистина дълбок бас
- кръстосано
- безброй
- преиграване на печалба
- възпроизвежда песни от папки и от собствена библиотека
- динамична опашка
- поддръжка на текстове, включително търсене на текстове чрез плъгин
- вграждане и самостоятелна .cue файлове поддръжка
- поддръжка за m3u, m3u8, pls, wpl плейлисти, плейлисти, внасящи и изнасящи
изтегляне на липсващото обложка на албума
- изтегляне на изображения на изпълнители
- персонализирани визуални теми, много скинове, налични в Play
- джунджурии с много избираеми стилове, разширени персонализации
- опции за заключен екран
- Поддръжка за визуализация, съвместима с Milkdrop (и визуализации за изтегляне от трети страни)
- поддръжка на слушалки, автоматично възобновяване на слушалки и / или BT връзка
- търкаляне
редактор на тагове
- аудио информация с подробна информация за обработка на аудио
- ултра бързо сканиране на библиотека
- високо ниво на персонализиране чрез настройки

* Android, Android Auto, Google Assistant, Chromecast са търговски марки на Google LLC.

Тази версия е 15 дни пълнофункционален пробен. Вижте сродни приложения за Poweramp Full Version Unlocker или използвайте опцията Buy в настройките на Poweramp, за да купите пълната версия.

====

Чести въпроси / отговори за Poweramp:
Въпрос: Моята покупка на Poweramp v2 включва Poweramp v3?
А. Да, това е така.

В. Как да деактивирам визуализацията?
A. По подразбиране е деактивиран, може да бъде активиран / деактивиран от първия лев бутон вдясно под капака или в Настройки / Визуализации.

В. Seekbar? Заглавия на корицата? Други ощипвания на потребителския интерфейс?
A. Моля, използвайте настройки / Look and feel / Skin и задайте вградени опции за кожа, ако е необходимо.

В. Моите песни липсват от папки / библиотека / плейлисти.
А. Моля, уверете се, че всичките ви папки с музика са действително проверени в настройките на Poweramp / Библиотека / Музикални папки.

Р. Усилените басове са изкривени чрез Bluetooth.
А. Моля, прегледайте настройките на Poweramp / Audio / Direct Volume Control (DVC).
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 1 338 908
5
4
3
2
1
Зарежда се…

Новите неща

• accessibility improvements for Equ/Tone/Reverb screens and lists
• new Aspect Ratio option, including new Rectangle mode
• new Pause/Resume on Volume option
• comment/composer tag editing
• improved Musixmatch plugin
• improved Chromecast volume synchronization
• bug fixes and stability improvements
• translations updates
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
13 юни 2020 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
50 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
5.0 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Max MP
Програмист
©2020 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.