Poweramp Music Player (Trial)

За всички възрасти
1 284 993
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Poweramp is a powerful music player for Android.

Poweramp v3 is a major update focused on the new Audio engine, UI, and navigation.

• new Audio engine:
• support for hi-res output (where supported by the device)
• new DSP, including updated Equalizer/Tone/Stereo expand, and the new Reverb/Tempo effects
• internal 64bit processing
• new configurable per-output Options
• new configurable Resampler, Dither options
• opus, tak, mka, dsd dsf/dff formats support
• gapless smoothing
• 30/50/100 volume levels (Settings/Audio/Advanced Tweaks)

• new UI:
• visualizations (supporting .milk presets and spectrum)
• new "wave" seekbar, can be also static via Skin options
• Light and Dark skins included, both with Pro Buttons and Static Seekbar options
• new notifications
• new menus, panels, popups, dialogs, etc.
• as previously, 3rd party skins are available (v2 skins are not compatible)

• new navigation:
• pull down or click album art to go to the current playing list
• as previously, swipe album art for the next/previous track, drag more for category
change (applies also to the bottom miniplayer)
• use bottom miniplayer to return to the main ui or to change tracks
• swipe left/right from lists for fast return
• pinch-zoom in lists
• long press on item for the selection menu

Key Features:
- plays mp3, mp4/m4a (incl. alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff; V3 also plays opus, dsd (dff/dsf), mka, tak, flv (audio)
- 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets
- separate powerful Bass and Treble adjustment
- stereo eXpansion, mono mixing, balance, tempo control, reverb, system MusicFX (where supported by the device)
- Android Auto
- Google Assistant support
- Chromecast support
- unique Direct Volume Control (DVC) for extended dynamic range and really deep bass
- crossfade
- gapless
- replay gain
- plays songs from folders and from own library
- dynamic queue
- lyrics support, including lyrics search via plugin
- embed and standalone .cue files support
- support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists, playlist importing and exporting
- downloads missing album art
- artist images downloading
- custom visual themes, lot of skins available on Play
- widgets with many selectable styles, advanced customizations
- lock screen options
- Milkdrop compatible visualization support (and 3rd party downloadable visualizations)
- headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection
- scrobbling
- tag editor
- audio info with detailed audio processing information
- ultra fast library scan
- high level of customization via settings

* Android, Android Auto, Google Assistant, Chromecast are trademarks of Google LLC.


This version is 15 days full featured Trial. See Related Apps for Poweramp Full Version Unlocker or use Buy option in Poweramp settings to buy the Full Version.

====

Common Questions/Answers for Poweramp:
Q. Does my Poweramp v2 purchase include Poweramp v3?
A. Yes, it does.

Q. How do I disable visualization?
A. It's disabled by default, can be enabled/disabled by first left button right under cover.

Q. Seekbar? Titles on cover? Other UI tweaks?
A. Please use settings / Look and feel / Skin and set built-in skin options as needed.

Q. My songs are missing from folders/library/playlists.
A. Please ensure you have all your folders with music actually checked in Poweramp settings/ Library / Music Folders.

Q. Amplified basses are distorted over Bluetooth.
A. For really deep basses over bluetooth, disable Bluetooth Absolute Volume in Developer options (or device Sounds settings, depending on device/Android).
Poweramp е мощен музикален плейър за Android.

Poweramp v3 е основна актуализация, фокусирана върху новия аудио двигател, потребителския интерфейс и навигацията.

• нов аудио двигател:
  • поддръжка за Hi-Res изход (когато се поддържа от устройството)
  • нов DSP, включващ актуализиран Equalizer / Tone / Stereo и новите ефекти Reverb / Tempo
  • вътрешна 64-битова обработка
  • нови конфигурируеми опции за изход
  • Нови конфигурируеми Resampler, Dither опции
  • opus, tak, mka, dsd dsf / dff поддръжка
  • изглаждане без шум
  • Нива на звука 30/50/100 (Настройки / Аудио / Разширени настройки)

• нов потребителски интерфейс:
  • визуализации (поддържащи предварителни настройки и спектър).
  • Новата "вълна" търсачка може да бъде статична и чрез опциите за кожата
  • Включени са светли и тъмни кожи, както с бутони Pro, така и със Static Seekbar
  • нови известия
  • нови менюта, панели, изскачащи прозорци, диалогови прозорци и др.
  • Както и преди, налице са кожи от трети страни (кодовете v2 не са съвместими)

• нова навигация:
  • издърпайте надолу или кликнете върху обложката на албума, за да отидете на текущия списък
  • както преди, плъзнете обложката на албума за следващата / предишната песен, плъзнете още за категория
промяна (важи и за най-долния миниплеър)
  • използвайте дънния miniplayer, за да се върнете към основния ui или да промените песните
  • плъзнете наляво / надясно от списъците за бързо връщане
  • да увеличите мащаба на списъците
  • продължително натискане на елемент от менюто за избор

Основни функции:
- играе mp3, mp4 / m4a (вкл. alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff; V3 също играе опус, dsd (dff / dsf), mka, tak, flv (аудио)
- 10-лентов оптимизиран графичен еквалайзер за всички поддържани формати, предварителни настройки, потребителски настройки
- отделни мощни баси и високи настройки
- стерео разширение, моно смесване, баланс, контрол на темпото, реверб, система MusicFX (където се поддържа от устройството)
- Android Auto
- Поддръжка на Google Асистент
- Поддръжка за Chromecast
- уникален контрол на силата на звука (DVC) за разширен динамичен обхват и наистина дълбоки баси
- кръстовище
- безличен
- печалба за преиграване
- възпроизвежда песни от папки и от собствена библиотека
- динамична опашка
- поддръжка на текстове, включително и търсене на текстове чрез плъгин
- вграждане и самостоятелна поддръжка на .cue файлове
- Подкрепа за m3u, m3u8, pls, wpl плейлисти, плейлист, импортиране и експортиране
- сваля липсващите албуми
- изтегляне на изображения от изпълнителя
- персонализирани визуални теми, много скинове, достъпни в Play
- джаджи с много избираеми стилове, разширени настройки
заключване на опциите на екрана
- Поддръжка на визуализация, съвместима с Milkdrop (и визуализации, които могат да се изтеглят от трети страни)
- поддръжка на слушалки, автоматично възобновяване на слушалките и / или BT връзка
- скроблиране
- редактор на тагове
- аудио информация с подробна информация за обработка на звука
- ултра бърза библиотека сканиране
- високо ниво на персонализиране чрез настройките

* Android, Android Auto, Google Assistant, Chromecast са търговски марки на Google LLC.


Тази версия е 15 дни пълен черта пробен. Вижте Свързани приложения за Poweramp Full Version Unlocker или използвайте опцията Buy в настройките на Poweramp, за да закупите пълната версия.

====

Често задавани въпроси / отговори за Poweramp:
Въпрос: Моята покупка на Poweramp v2 включва ли Poweramp v3?
Да.

В. Как да деактивирам визуализацията?
A. Той е деактивиран по подразбиране, може да бъде активиран / забранен от първия ляв бутон под капака.

Q. Seekbar? Заглавия на корицата? Други настройки на потребителския интерфейс?
A. Моля, използвайте настройките / Поглед и усещане / Кожа и настройте вградените опции за кожата, ако е необходимо.

Моите песни липсват от папки / библиотека / плейлисти.
A. Моля, уверете се, че всички папки с музика действително са проверени в настройките на Poweramp / Библиотека / Папки за музика.

Р. Усилвателните баси са изкривени по Bluetooth.
A. За наистина дълбоки баси над bluetooth, деактивирайте Bluetooth Absolute Volume в опциите за програмисти (или настройки на звука на устройството, в зависимост от устройството / Android).
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 1 284 993
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

🔈Audio / Direct Volume Control (DVC) options
⧉ Skin / Transparent Navbar, More Light options
📁 Scanner / Symbols to Split Multiple Genre options
• Samsung @ Pie + DVC + Hi-Res (up to 192kHz)
• Hi-Res support for Snapdragon based OPPOs @ Pie
• new sortings: By date added/modified, By date added, By play count, By number of files
• Show All menu action for clearable categories
• categories total duration
• more features/options, see Changelog in app
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
3 юни 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
50 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Max MP
Програмист
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.