Poweramp Music Player (Trial)

За всички възрасти
1 260 038
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Poweramp is a powerful music player for Android.

Poweramp v3 is a major update focused on the new Audio engine, UI, and navigation.

• new Audio engine:
• support for hi-res output (where supported by the device)
• new DSP, including updated Equalizer/Tone/Stereo expand, and the new Reverb/Tempo effects
• internal 64bit processing
• new configurable per-output Options
• new configurable Resampler, Dither options
• opus, tak, mka, dsd dsf/dff formats support
• gapless smoothing
• 30/50/100 volume levels (Settings/Audio/Advanced Tweaks)

• new UI:
• visualizations (supporting .milk presets and spectrum)
• new "wave" seekbar, can be also static via Skin options
• Light and Dark skins included, both with Pro Buttons and Static Seekbar options
• new notifications
• new menus, panels, popups, dialogs, etc.
• as previously, 3rd party skins are available (v2 skins are not compatible)

• new navigation:
• pull down or click album art to go to the current playing list
• as previously, swipe album art for the next/previous track, drag more for category
change (applies also to the bottom miniplayer)
• use bottom miniplayer to return to the main ui or to change tracks
• swipe left/right from lists for fast return
• pinch-zoom in lists
• long press on item for the selection menu

Key Features:
- plays mp3, mp4/m4a (incl. alac), ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff; V3 also plays opus, dsd (dff/dsf), mka, tak, flv (audio)
- 10 band optimized graphical equalizer for all supported formats, presets, custom presets
- separate powerful Bass and Treble adjustment
- stereo eXpansion, mono mixing, balance
- V3 has the new Audio Engine with Float32 internal sample format, Float64 DSP processing, up to 384khz sampling rates, selectable swr/sox resampler, multiple dither options, various per-output settings, and much more
- V3 adds tempo controls, reverb effect
- V3 supports Hi-Res Output (where supported by the device)
- unique Direct Volume Control (DVC) for extended dynamic range and really deep bass
- crossfade
- gapless
- replay gain
- plays songs from folders and from own library
- dynamic queue
- lyrics support, including lyrics search via plugin
- embed and standalone .cue files support
- support for m3u, m3u8, pls, wpl playlists, playlist importing and exporting
- downloads missing album art
- V3 supports artist images downloading
- custom visual themes, lot of skins available on Play
- widgets with many selectable styles, advanced customizations
- lock screen options
- V3 adds Milkdrop compatible visualization support (and 3rd party downloadable visualizations)
- headset support, automatic Resume on headset and/or BT connection
- scrobbling
- tag editor
- V3 adds audio info with detailed audio processing information
- ultra fast library scan
- high level of customization via settings

This version is 15 days full featured Trial. See Related Apps for Poweramp Full Version Unlocker or use Buy option in Poweramp settings to buy the Full Version.

====

Common Questions/Answers for Poweramp:
Q. Does my Poweramp v2 purchase include Poweramp v3?
A. Yes, it does.

Q. How do I disable visualization?
A. It's disabled by default, can be enabled/disabled by first left button right under cover.

Q. Seekbar? Titles on cover? Other UI tweaks?
A. Please use settings / Look and feel / Skin and set built-in skin options as needed.

Q. My songs are missing from folders/library/playlists.
A. Please ensure you have all your folders with music actually checked in Poweramp settings/ Library / Music Folders.

Q. Amplified basses are distorted over Bluetooth.
A. For really deep basses over bluetooth, disable Bluetooth Absolute Volume in Developer options (or device Sounds settings, depending on device/Android).
Poweramp е мощен музикален плейър за Android.

Poweramp v3 е основна актуализация, фокусирана върху новия аудио двигател, потребителския интерфейс и навигацията.

• нов аудио двигател:
  • Поддръжка за изход с висока резолюция (където се поддържа от устройството)
  • Нов DSP, включително актуализирано Еквалайзер / Тон / Стерео разширение и новите ефекти Reverb / Tempo
  • вътрешна 64-битова обработка
  • нови конфигурируеми опции за изход
  • нови конфигурируеми опции Resampler, Dither
  • поддръжка на opus, tak, mka, dsd dsf / dff формати
  • изглаждане без дупки
  • 30/50/100 нива на звука (Настройки / Аудио / Разширени ощипвания)

• нов потребителски интерфейс:
  • визуализации (поддържащи предварително зададени параметри и спектър)
  • нова лента за търсене "вълна", може да бъде и статичен чрез опциите за кожа
  • Включени светли и тъмни кожи, както с опции за бутони Pro, така и с опции Static Seekbar
  • нови известия
  • нови менюта, панели, изскачащи прозорци, диалози и др.
  • Както по-рано, са достъпни кожи от трети страни (v2 кожите не са съвместими)

• нова навигация:
  • издърпайте или кликнете върху изображението на албума, за да отидете в текущия списък
  • както преди, прекарайте пръст по албума за следващата / предишната песен, плъзнете повече за категория
промяна (важи и за долния мини-слой)
  • Използвайте долния мини-слой, за да се върнете в основното меню или да променяте песни
  • прекарайте пръст наляво / надясно от списъците за бързо връщане
  • увеличаване на увеличаването в списъците
  • Натиснете продължително елемента в менюто за избор

Основни функции:
- възпроизвежда mp3, mp4 / m4a (включително alac), ogg, wma, flac, wav, маймуна, wv, tta, mpc, aiff; V3 също играе опус, dsd (dff / dsf), mka, tak, flv (аудио)
- 10-лентов оптимизиран графичен еквалайзер за всички поддържани формати, предварително зададени настройки, персонализирани настройки
- отделно мощно регулиране на басите и високите честоти
- стерео екстракция, моно смесване, баланс
- V3 има новия Audio Engine с вътрешен пробен формат Float32, Float64 DSP обработка, до 384kHz честота на взимане на проби, избираем swr / sox resampler, множество опции за разпределение, различни настройки за изход и много други
- V3 добавя контрол на темпото, ефект на реверберация
- V3 поддържа Hi-Res изход (където се поддържа от устройството)
- уникален директен контрол на силата на звука (DVC) за разширен динамичен обхват и наистина дълбоки баси
- пресичане
- без пропуск
- печалба от повторение
- възпроизвежда песни от папки и собствена библиотека
- динамична опашка
- текстова поддръжка, включително търсене на текстове чрез плъгин
- вграждане и самостоятелно поддръжка на .cue файлове
- поддръжка за плейлисти m3u, m3u8, pls, wpl, плейлист за импортиране и експортиране
изтегляне на липсващото изображение на албума
- V3 поддържа изтеглянето на изображения от изпълнители
- персонализирани визуални теми, много от кожи, налични в Play
- джунджурии с много стилове за избор, усъвършенствани персонализации
- опции за заключване на екрана
- V3 добавя Milkdrop съвместима визуализационна поддръжка (и 3rd party downloadable visualizations)
- поддръжка на слушалките, автоматично Възобновяване на слушалки и / или връзка BT
- шумолене
- редактор на маркери
- V3 добавя аудио информация с подробна информация за аудио обработка
ултра бързо сканиране на библиотека
- високо ниво на персонализиране чрез настройки

Тази версия е 15-дневна пълноценна пробна версия. Вижте Свързани приложения за Poweramp Full Version Unlocker или използвайте опцията Купи в настройките на Poweramp, за да купите пълната версия.

====

Често задавани въпроси / отговори за Poweramp:
Въпрос: Моят Poweramp v2 покупка включва Poweramp v3?
А. Да, това е така.

Въпрос: Как да деактивирам визуализацията?
А. Той е деактивиран по подразбиране, може да бъде активиран / деактивиран с първия ляв бутон под капака.

Q. Seekbar? Заглавия на корицата? Други ощипвания на интерфейса?
A. Моля, използвайте настройките / Изглед и усещане / Кожа и задайте вградените опции за кожа, ако е необходимо.

Р. Моите песни липсват от папки / библиотека / плейлисти.
A. Моля, уверете се, че всички папки с музика са действително проверени в настройките на Poweramp / Library / Music Folders.

Въпрос: Усилваните баси са изкривени по Bluetooth.
А. За наистина дълбоки баси над Bluetooth, изключете Bluetooth Absolute Volume в опциите за разработчици (или настройките на звука на устройството, в зависимост от устройството / Android).
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 1 260 038
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

• new Audio / Crossfade, Fade, and Gapless / Preload Gapless Tracks option
• new Look and Feel / Skin / Seekbar Style / Simple Seekbar option
• new Library / Lists options:
• Album Artist Label for Albums
• Folders Hierarchy Immediate Root
• Shuffle All Songs In Folder Hierarchy
• Delete Action
• long press on menu for fast skin settings
• bug fixes and stability improvements
• Happy New Year!
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
1 януари 2019 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
50 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Предлага се от
Max MP
Програмист
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.