Medfile. e-Recepty. Program do gabinetu.

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Medfile® to bezpłatna aplikacja dla gabinetu lekarskiego oraz fizjoterapeutycznego oferująca wsparcie podczas zarządzania kalendarzem, wizytami czy kartoteką pacjentów. Z poziomu aplikacji użytkownik płynnie przechodzi do pełnego zakresu EDM, kartoteki Pajcenta, e-Recept.
Aplikacja mobilna zainstalowana na telefonie monitoruje pracę całego gabinetu. To rozwiązanie, dzięki któremu z pewnością zwiększy się ilość pacjentów na wizytach, ponieważ w łatwy i przejrzysty sposób można sprawdzać wolne godziny przyjęć, zapisywać pacjentów na konsultacje czy odwoływać wizyty.

Aplikacja do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i e-Recept Medfile® zsynchronizowana jest z kalendarzem głównym w responsywnej aplikacji webowej, platformą ZnanyLekarz oraz kalendarzem Google. Przejście do responsywnej karty pacjenta umożliwia przeprowadzenie wizyty z poziomu urządzenia mobilnego - telefonu lub tabletu. Możliwość personalizacji dostępów dla rejestratorów, lekarzy czy pielęgniarek.
Aplikacja Medfile® tworzona jest we współpracy z profesjonalistami w ochronie zdrowia i odpowiada na potrzeby związane z prowadzeniem e-dokumentacji oraz zarządzaniem i optymalizacją pracy zarówno pojedynczego gabinetu czy większej placówki medycznej.
14 dni bezpłatnych testów pełnej wersji – po tym okresie masz do wyboru wersję Free dedykowaną mniejszym gabinetom lub wersje dla poradni Plus i Premium. Wypróbuj już dziś.

Medfile obsługuje wszystkie specjalizacje posiadając dedykowane rozwiązania dla wybranych grup:

- Fizjoterapia i rehabilitacja
- Medycyna estetyczna
- Ginekologia
- Psychiatria
- Kardiologia
- Psychologia
- Indywidualna praktyka lekarska.

Więcej o EDM Medfile®

Medfile® to wielofunkcyjny program w wersji webowej i dwóch aplikacji mobilnych do zarządzania gabinetem, z modułem do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (zgodnie z NFZ), zarządzania dokumentacją medyczną i finansami wraz z promocyjno-marketingowym modułem prowadzonej działalności.

Medfile® dostępny jest w wersji Free (do 75 wizyt m-c), Plus oraz Premium. Zgodny z RODO. Certyfikaty SSL, backup co 30 min.

Funkcje aplikacji webowej:
- Interaktywny kalendarz
- e-Recepty,
- Elektroniczna kartoteka pacjenta
- Karta dentystyczna
- Karta ginekologiczna
- Kody ICD-10/ICD-9, ICF
- Obsługa płatności przed wizytą,
- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
- Integracja z platformami P1 i P2 (CSIOZ). e-Recepta.
- Podpis pacjenta w formie elektronicznej
- Wysyłka e-formularza do pacjenta oraz zapis jego odpowiedzi w kartotece medycznej. - - - Link zabezpieczony tokenem.
- Rejestracja pacjentów online i własna strona www gabinetu
- Powiadomienia SMS
- Powiadomienia o zapisie na wizytę oraz przypomnienie o wizycie (1,2 lub 3 dni wcześniej). 100 SMS na start gratis.

Dodatkowe funkcjonalności:

- Darmowa strona www gabinetu i katalog gabinetów
- Import bazy danych pacjentów do Medfile®
- Integracja z Laboratoriami
- Telemedycyna/ Zdalny Gabinet
- e-Konsultacje za pomocą wideo, czatu czy telefonu.
- Telefonia VoIP.

Program Medfile obsługuje pełną funkcnonalność e-Recepty w tym e-Recepty:

· ,,Cito”
- ,,Nie zamieniać”
- ,,pro famila”
- ,,pro auctorae”
- substancje czynne
- własne receptury
- własne składniki receptur
- data realizacji “do” (termin ważności e-recepty)
- informacje dla osób wydających leki
- skróty ilościowe na recepturach
- skróty opisowe na recepturach.
Medfile® is a free application for a physician and physiotherapy office offering support in managing calendars, appointments and patient files. From the application level, the user smoothly navigates to the full range of EDM, Pajcent files, e-Recept.
The mobile application installed on the phone monitors the work of the entire office. This is a solution that will certainly increase the number of patients on visits, because you can easily and transparently check free admission hours, register patients for consultations or cancel appointments.

The application for keeping electronic medical records and e-Recept Medfile® is synchronized with the main calendar in a responsive web application, the ZnanyLekarz platform and Google calendar. Going to the responsive patient card allows you to make a visit from a mobile device - phone or tablet. Possibility of personalizing access for registrars, doctors and nurses.
The Medfile® application is created in cooperation with healthcare professionals and responds to the needs of e-documentation and the management and optimization of work in a single office or a larger medical facility.
14 days of free tests of the full version - after this period you can choose the Free version dedicated to smaller offices or versions for Plus and Premium clinics. Try it today.

Medfile supports all specializations with dedicated solutions for selected groups:

- Physiotherapy and rehabilitation
- Aesthetic medicine
- Gynecology
- Psychiatry
- Cardiology
- Psychology
- Individual medical practice.

More about EDM Medfile®

Medfile® is a multifunctional program in the web version and two mobile applications for the management of the office, with a module for keeping electronic medical records (in accordance with the NFZ), management of medical records and finances, together with the promotional and marketing module of the conducted activity.

Medfile® is available in the Free version (up to 75 visits per month), Plus and Premium. GDPR compliant. SSL certificates, backup every 30 min.

Features of the web application:
- Interactive calendar
- e-Prescriptions,
- Electronic patient record
- Dental card
- Gynecological card
- ICD-10 / ICD-9, ICF codes
- Pre-visit payment support,
- Electronic Medical Records
- Integration with P1 and P2 platforms (CSIOZ). e-Prescription.
- Patient's signature in electronic form
- Sending the e-form to the patient and recording his response in the medical record. - - - Link secured with a token.
- Online patient registration and your own office website
- SMS notifications
- Appointment notifications and appointment reminder (1.2 or 3 days earlier). 100 SMS for start free.

Additional functionalities:

- Free cabinet website and cabinet directory
- Import patient database to Medfile®
- Integration with Laboratories
- Telemedicine / Remote Cabinet
- e-Consultation via video, chat or telephone.
- VoIP telephony.

The Medfile program supports the full functionality of e-Prescriptions including e-Prescriptions:

· "Cito"
- "Do not replace"
- "pro famila"
- "pro auctorae"
- active substances
- own recipes
- own recipe ingredients
- date of implementation "to" (e-prescription expiry date)
- information for persons dispensing medicines
- quantitative abbreviations on recipes
- descriptive abbreviations on recipes.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
October 12, 2021
Size
22M
Installs
10,000+
Current Version
3.10.3
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Biostat
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.