Miesięcznik Dealer

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Miesięcznik „Dealer” to jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. „Dealer” to ściśle sprofilowane, biznesowe wydawnictwo, dedykowane właścicielom, menedżerom i szefom poszczególnych działów firm dealerskich. Pismo skierowane jest także do firm z rynku otoczenia dealerskiego, takich jak ubezpieczyciele, banki, leasingi, firmy lakiernicze, olejowe, informatyczne.

W magazynie opisywane są sprawy rentowności całej stacji oraz jej działów (salon aut nowych, serwis, blacharnia-lakiernia dział F&I, dział samochodów używanych), a także prognozy na temat nowych źródeł dochodu dealera i przyszłości rynku samochodowego w Polsce i Europie. Całość wzbogacają liczne badania (m.in. „Dealerski PMI”, Badanie Satysfakcji Dealerów Samochodów), raporty i rankingi salonów, serwisów czy dealerskich działów F&I. Dzięki temu „Dealer” pełni w branży rolę ekspercką i analityczną. Jest również dla dealerów źródłem inspiracji, pomysłów i dobrych praktyk, które dziennikarze miesięcznika zbierają dla Czytelników z całego dealerskiego świata. Zaś dzięki współorganizacji największych branżowych imprez w Polsce (Kongres Dealerów, Forum TOP100, Salon&Serwis) wydawnictwo integruje rodzime środowisko dealerskie w kraju.

Dziennikarze miesięcznika „Dealer” analizują na łamach gazety ogólną sytuację na rynku dealerskim (w tym optymizm branży dealerskiej, tzw. Dealerski PMI) oraz konkretne zagadnienia z nim związane. Opisują także dobre praktyki dealerskie zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Publikowane materiały wzbogacone są komentarzami i opiniami dealerów oraz ekspertów.

W każdym wydaniu „Dealera” publikowany jest wiodący artykuł miesiąca, który w obszerny i szczegółowy sposób prezentuje ważne dla dealerów zagadnienie, a także pogłębiony wywiad uzupełniający temat. Czytelnicy znajdują w magazynie także liczne artykuły m.in. na temat rentowności sprzedaży samochodów, organizacji działu F&I, serwisu mechanicznego, kwestii zatrudnienia w stacjach dealerskich czy zmian na mapie sieci dealerskich. Co ważne, „Dealer” dostarcza także rzetelnych informacji na temat zmian prawnych dotyczących dealerów oraz nowych obowiązków, z którymi muszą się zmierzyć.

Na łamach miesięcznika prezentowane są także sylwetki firm dealerskich. Dodatkowo w ramach cyklu „Dzień menedżera. Nie tylko praca…” dealerzy opowiadają o swoich pasjach, nie tylko motoryzacyjnych. Jedną ze stałych rubryk magazynu jest także „Dealer Dobrych Uczynków”, gdzie prezentowane są dobroczynne przedsięwzięcia dealerów oraz szczytne akcje, w które się oni angażują. W „Dealerze” nie brakuje również aktualności z polskiego rynku dealerskiego czy relacji z testów różnych modeli samochodów. Wyróżnikiem miesięcznika jest także bogata publicystyka dotycząca ściśle branży dealerskiej.

To wszystko sprawia, że miesięcznik „Dealer” jest nieodłącznym narzędziem dealerskiej pracy, edukacji i inspiracji:
zbiorem aktualnych branżowych informacji z Polski, Europy i świata
„kopalnią” pomysłów i dobrych praktyk do wdrożenia od zaraz w swojej stacji
wyznacznikiem dealerskiej debaty w Polsce, miejsce wymiany opinii uczestników branży
źródłem analizy rynku i scenariuszy jego rozwoju w przyszłości
spojrzeniem na branżę motoryzacyjną z perspektywy europejskiej i światowej
pierwszym kontaktem dla dealerów i medium prezentującym dealerski punkt widzenia
Monthly "dealer" is the industry's only magazine dedicated to 100 percent. A management station authorized dealer. "Dealer" is closely profiled, business publishing, dedicated owners, managers, and heads of individual departments dealerships. Letter is also addressed to companies in the market environment dealership, such as insurers, banks, leasing companies, paint, oil, computer.

In stock are described cases the profitability of the station and its departments (living new cars, service, sheet-metal-paint department of the F & I department of used cars), as well as predictions about new sources of income dealer and the future of the car market in Poland and Europe. The whole is enriched by numerous studies (including "dealership PMI" Car Dealers Satisfaction Survey), reports and rankings salons, services or dealership F & I departments. Thanks to this "Dealer" fully in the role of expert and analytical. It is also a source of inspiration for dealers, ideas and best practices that journalists gather monthly for the dealership Readers from all over the world. And thanks to the co-organization of the largest industry events in Poland (Congress Dealers, Forum TOP100, Room & Service) release integrates native environment dealerships in the country.

Journalists monthly "Dealer" the newspaper analyze the overall market situation dealership (including optimism dealership industry, the so-called. Dealership PMI) and specific issues associated with it. Also describe good practice dealers from both home and abroad. Published materials are enriched with comments and opinions of experts and dealers.

In every issue of "Dealer" it published a leading article of the month, in which extensive and detailed manner presents an important issue for the dealers, as well as in-depth interview about complementary. Readers of the magazine are also numerous articles, among others, on the profitability of vehicle sales, the organization F & I department, mechanical service, employment issues at dealerships stations or alterations to the map dealer networks. Importantly, the "Dealer" also provides reliable information about the legal changes concerning the dealers and the new responsibilities with which they face.

On the pages of magazine profiles are also presented dealerships. In addition, part of the "Day of the manager. Not just a job ... "dealers talk about their passions, not just automotive. One of the permanent rubrics magazine is also "Dealer Good Deeds," where are presented philanthropic ventures dealers and noble actions in which they engage. The "Dealer" there is also news from the Polish market dealership or relationship test different car models. Distinguishing magazine is also rich essays concerning the industry closely dealership.

It all makes the monthly "Dealer" is an indispensable tool for dealership jobs, education and inspiration:
collection of current industry information from the Polish, European and world
"Mine" ideas and best practices to implement immediately in their station
determinant dealership debate in Poland, a place to exchange views industry participants
source of market analysis and scenarios of its development in the future
look at the automotive industry from the perspective of the European and world
a first contact for the dealers, and the medium presenting the dealer's point of view
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Nowa wersja aplikacji. Szereg zmian usprawniających działanie aplikacji
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 13, 2019
Size
27M
Installs
100+
Current Version
7.7.1
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
DCG Dealer Consulting
Developer
Miesięcznik Dealer ul. 11 Listopada 28 A 05-816 Michałowice
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.