ThingLink: Virtual Tour, Interactive Image & Video

Dla wszystkich
1 023
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The easiest way to create exciting, interactive experiences and virtual tours! 🙌

Quickly create and share interactive images, videos, 360 media, and 3D models with clickable tags. Build experiences that engage and excite. ThingLink’s Immersive Reader integration makes your materials readable in over 80 languages.

Use ThingLink in education
• Create personalized, adaptive learning learning experiences that are proven to improve learning outcomes.
• Use ThingLink on tablets in the classroom to develop digital literacy and future-ready skills.
• Track engagement on all learning materials, videos and virtual tours, also suitable for educational research.
• Make interactive infographics, maps, virtual tours, curriculum organizers, project-based learning presentations, escape rooms and digital breakouts for blended and distance learning.
• Ideal for blended and hybrid learning, self-paced online learning in higher education.

Use ThingLink for corporate training
• Easily recreate local work environments and situations to develop competencies, practical knowledge and skills.
• Train employees using virtual learning environments, simulations, and scenarios.
• Share instructions and status updates with annotated photos and videos.
• Improve productivity, save in logistics, content production and translation costs.
• Learning analytics: Automate and scale mandatory training, track completion rate per learner.
• Technology integration with existing learning management systems (LMS).

Use ThingLink for marketing and communications
• Increase time spent and clicks on infographics, floorplans, maps, virtual showrooms, product catalogs, and videos.
• Ideal for boosting product marketing, brand engagement, internal communications, company website, social media and customer engagement.
• Track engagement and collect data for your next campaign. Easily go back to edit and improve projects any time directly from the mobile app!


Trusted by over 8 million creators, teachers, and learners around the world, ThingLink is a must have app in your suite of 21st century digital content creation tools. We’re the pioneer of interactive media, easy virtual tours and immersive scenarios. ThingLink is transforming corporate training, teaching and learning with its innovative interactive media solution. Awards and mentions: The 101 Hottest EdTech Tools According to Education Experts (number 17!), UNESCO ICT in Education Prize.


Shoot, snap or upload your media ⭐️
Integrated with your mobile device camera: Capture photos, video and even 360 media with your mobile device, then just select and annotate them with the ThingLink app in minutes!

Be inspired 🎨
Access our professional 360 degree image collection to clone for your own use. Use our integration with Unsplash to get access to unlimited images. Ideal resource for course design, professional development, trainers, curricula planning, homework and documenting assignments.

Easy to Use Editor 💫
Add text and audio notes, links, quizzes, Google apps, and other embeds from websites, images and video to hotspots. Add transitions from one scene to another, change icons, adjust colors, even record audio directly into a tag or so that it plays when the image is viewed!

Organize and share digital learning resources 🚀
Organize folders and share your interactive media amongst colleagues, easily publish to the web, any learning management system, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Moocs, or other platforms. Access your analytics all from within the mobile app.

Virtual Reality 360 Scenes / Virtual Tours 🌏
Use the tour tag to combine one scene with another and create an immersive walk-through or virtual tour. Visualize tours on VR Headsets, Oculus, Class VR, and Google Cardboard.

Start creating now!

Follow @thinglink on social media for tips. Need help or have a request? 👉 support@thinglink.com
Najłatwiejszy sposób na tworzenie ekscytujących, interaktywnych doświadczeń i wirtualnych wycieczek! 🙌

Szybko twórz i udostępniaj interaktywne obrazy, filmy, multimedia sferyczne i modele 3D za pomocą klikalnych tagów. Twórz doświadczenia, które angażują i ekscytują. Integracja czytnika immersyjnego ThingLink sprawia, że ​​Twoje materiały są czytelne w ponad 80 językach.

Używaj ThingLink w edukacji
• Twórz spersonalizowane, adaptacyjne doświadczenia edukacyjne, które udowodnią, że poprawiają wyniki uczenia się.
• Używaj ThingLink na tabletach w klasie, aby rozwijać umiejętności cyfrowe i gotowe na przyszłość.
• Śledź zaangażowanie we wszystkich materiałach edukacyjnych, filmach i wirtualnych wycieczkach, odpowiednich również do badań edukacyjnych.
• Twórz interaktywne infografiki, mapy, wirtualne wycieczki, organizatorzy programów nauczania, prezentacje edukacyjne oparte na projektach, pokoje ewakuacyjne i cyfrowe breakouty do nauczania mieszanego i na odległość.
• Idealny do nauki mieszanej i hybrydowej, samodzielnej nauki online w szkolnictwie wyższym.

Użyj ThingLink do szkoleń firmowych
• Łatwo odtwarzaj lokalne środowiska pracy i sytuacje, aby rozwijać kompetencje, praktyczną wiedzę i umiejętności.
• Szkolenie pracowników za pomocą wirtualnych środowisk edukacyjnych, symulacji i scenariuszy.
• Udostępniaj instrukcje i aktualizacje statusu za pomocą zdjęć i filmów z adnotacjami.
• Zwiększenie produktywności, oszczędność kosztów logistyki, produkcji treści i tłumaczeń.
• Analiza uczenia się: automatyzacja i skalowanie obowiązkowych szkoleń, śledzenie wskaźnika ukończenia na uczestnika.
• Integracja technologii z istniejącymi systemami zarządzania nauką (LMS).

Używaj ThingLink do marketingu i komunikacji
• Zwiększ czas spędzany i klika na infografiki, plany pięter, mapy, wirtualne salony wystawowe, katalogi produktów i filmy.
• Idealny do zwiększenia marketingu produktów, zaangażowania marki, komunikacji wewnętrznej, strony internetowej firmy, mediów społecznościowych i zaangażowania klientów.
• Śledź zaangażowanie i zbieraj dane do następnej kampanii. Z łatwością wróć do edycji i ulepszania projektów w dowolnym momencie bezpośrednio z aplikacji mobilnej!


ThingLink, któremu zaufało ponad 8 milionów twórców, nauczycieli i uczniów na całym świecie, jest obowiązkową aplikacją w pakiecie narzędzi do tworzenia treści cyfrowych XXI wieku. Jesteśmy pionierem interaktywnych multimediów, łatwych wirtualnych wycieczek i wciągających scenariuszy. ThingLink zmienia korporacyjne szkolenia, nauczanie i uczenie się dzięki innowacyjnemu interaktywnemu rozwiązaniu multimedialnemu. Nagrody i wyróżnienia: 101 najgorętszych narzędzi EdTech według ekspertów ds. edukacji (numer 17!), Nagroda UNESCO ICT in Education.


Nagrywaj, pstrykaj lub przesyłaj multimedia ⭐️
Zintegrowany z aparatem urządzenia mobilnego: rób zdjęcia, filmy, a nawet multimedia 360 za pomocą urządzenia mobilnego, a następnie po prostu zaznacz je i dodaj do nich adnotacje w aplikacji ThingLink w ciągu kilku minut!

Zainspiruj się 🎨
Uzyskaj dostęp do naszej profesjonalnej kolekcji obrazów 360 stopni, aby sklonować na własny użytek. Skorzystaj z naszej integracji z Unsplash, aby uzyskać dostęp do nieograniczonej liczby obrazów. Idealne źródło do projektowania kursów, rozwoju zawodowego, trenerów, planowania programów nauczania, prac domowych i dokumentowania zadań.

Łatwy w użyciu edytor 💫
Dodawaj notatki tekstowe i dźwiękowe, linki, quizy, aplikacje Google i inne elementy umieszczone ze stron internetowych, obrazów i filmów do hotspotów. Dodawaj przejścia z jednej sceny do drugiej, zmieniaj ikony, dostosowuj kolory, a nawet nagrywaj dźwięk bezpośrednio w tagu lub odtwarzaj go podczas oglądania obrazu!

Organizuj i udostępniaj cyfrowe zasoby edukacyjne 🚀
Porządkuj foldery i udostępniaj interaktywne multimedia współpracownikom, łatwo publikuj je w internecie, dowolnym systemie zarządzania uczeniem, Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Moocs lub na innych platformach. Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich analiz z poziomu aplikacji mobilnej.

Wirtualna Rzeczywistość 360 Sceny / Wirtualne Wycieczki 🌏
Użyj tagu wycieczki, aby połączyć jedną scenę z drugą i stworzyć wciągającą spacer lub wirtualną wycieczkę. Wizualizuj wycieczki na zestawach słuchawkowych VR, Oculus, Class VR i Google Cardboard.

Zacznij tworzyć już teraz!

Obserwuj @thinglink w mediach społecznościowych, aby uzyskać wskazówki. Potrzebujesz pomocy lub masz prośbę? 👉 support@thinglink.com
Więcej informacji
Zwiń
2,7
Łącznie: 1 023
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

Bug fixes
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 września 2021
Rozmiar
19M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
3.0.2
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
ThingLink
©2021 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.