Naturbasen

Everyone
108
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Vær med til at kortlægge den danske flora og fauna med Naturbasen. Indberet dine observationer af dyr, planter og svampe og få hjælp til artsbestemmelsen fra andre brugere. Med naturbasen kan du også få vist hvilke arter der findes i nærheden af dig og du kan benytte app’en til at få information og se billeder af 40.000 danske arter.

Hvad er Naturbasen?
Naturbasen er Danmarks største Citizen Science-projekt hvis formål er:
-at indsamle observationer om den danske flora og fauna
-at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv.
-at styrke den folkelige naturovervågning (Citizen Science) gennem atlasprojekter og ved at udvikle og benytte moderne teknologi
-at skabe et netværk af naturinteresserede som gennem videndeling får en større indsigt i artsbestemmelse og naturhistorisk forståelse for den hjemmehørende flora og fauna

Indberetning af observationer
Med knappen ”Indberet” kan du indberette dine egne fund af vilde dyr, planter og svampe til Naturbasen. Mobilens indbyggede GPS finder automatisk din position og dermed det nøjagtige fundsted. Du kan vedhæfte billeder, så dine fund bliver dokumenteret. Data bliver kvalitetssikret og benyttes i den danske naturforvaltning. Alle dine indberettede fund sendes automatisk til din profil på www.fugleognatur.dk, hvor du har en vifte af muligheder for at redigere, tilføje billeder, mv.

Få artsbestemt din observation med “Hvad er det?”
Med knappen “Hvad er det?” kan du indberette en observation uden at kende artsnavnet og samtidig få at vide hvilken art du har set.
Med knappen tager du et billede af den art du har fundet i naturen. Din observation med billede vises på “Naturbasen ID” på www.fugleognatur.dk, hvor andre brugere kan foretage artsbestemmelsen og færdiggøre observationen til Naturbasen. Du får en push-besked på din telefon, så snart din observation er artsbestemt. Du må kun indsende billeder, der er taget på det sted, hvor du har set arten, så tidsangivelse og position for observationen er helt korrekte. Husk kun vilde dyr og planter!

Mine observationer
Under ”Mine observationer” vises dine seneste indberettede fund af dyr, planter og svampe, hvor du bl.a. kan få mere information om den art, du har indrapporteret. 

Deltag i Naturbasens atlasprojekter
Naturbasen kører en række landsdækkende atlaskortlægninger. I sådanne projekter registreres arternes udbredelse i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen giver en basal viden om arternes udbredelse, som benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark.
Med Knappen “Atlas” kan du se hvilket atlaskvadrat du befinder dig i og der er mulighed for at gå videre til projekternes hjemmesider og se hvilke arter der er set i kvadratet og hvilke arter der bør eftersøges.

Leksikon over Danmarks flora og fauna
“Søg art”-knappen er Danmarks største opslagsværk om danske dyre-, plante og svampearter. Her kan du søge efter landets mere end 40.000 arter og for størstedelen se billeder, udbredelseskort, fænologigrafer og artsbeskrivelser.

Se hvilke dyr, planter og svampe du kan se i nærheden af dig
Med knappen “Hvad kan jeg se her?” kan du se hvilken flora og fauna der er i nærheden af dig. Du kan indstille følgende:
-Radius: Vælg om du vil se arter inden for en radius af 100-5000 m fra din position
-Dage: Viser alle observationer set på dags dato i år og tidligere år +/- antal valgte dage
-Arter: Vælg om du vil se alle artsgrupper eller kun en udvalgt artsgruppe

Se om du er i et naturområde
Med “Hvor er jeg?” får du at vide, om du befinder dig i en nationalpark, et fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde, et fredet område eller i et reservat. Hvis du ikke befinder dig i en af de fem områdetyper, kan du se, om der er spændende naturområder i nærheden af dig.
Help map the Danish flora and fauna with the Natural Base. Report your observations of animals, plants and fungi and help in determining the species from other users. With natural base you can also see which species are near you and you can use the app to get information and see photos of 40,000 Danish species.

What is Natural base?
Natural Base is the largest Citizen Science project aims:
-to collect observations about the Danish flora and fauna
-to support of management and research in Denmark through collaborations with ministries, national parks, municipalities and consultants.
-to strengthen the popular nature monitoring (Citizen Science) through atlas projects and by developing and using modern technology
-to create a network of nature enthusiasts as through knowledge sharing get a better understanding of speciation and natural history understanding of the native flora and fauna

Announcement of observations
With the "Report" you can report your own findings of wild animals, plants and fungi to the Natural Base. The built-in GPS automatically finds your location and thus the exact finding place. You can attach pictures so that your findings are documented. The data is quality controlled and used in the Danish Nature Conservancy. All your reported findings sent automatically to your profile at www.fugleognatur.dk where you have a variety of options to edit, add images, etc.

Get generic your observation with "What is it?"
With the button "What's that?" You can report a sighting without knowing the name of the species while getting to know the species you have seen.
The button takes a picture of the kind you find in nature. Your observation image is displayed on "Natural Base ID" on www.fugleognatur.dk where other users can make arts provision and complete observation of Nature Base. You get a push message on your phone as soon as your observation is species-specific. You may only submit photos taken at the place where you saw nature as timekeeping and position of observation is absolutely correct. Remember only wildlife!

My observations
Under "My observations" displays your latest reported discovery of animals, plants and fungi, where you For more information on the type you have reported.

Join the Nature Base atlas projects
Natural base running a series of nationwide atlaskortlægninger. In such projects registered their distribution in a nationwide network of 10 x 10 km squares. The survey provides a basic knowledge of species distribution, which is used in both research and management of nature in Denmark.
With The "Atlas" you can see what atlas square you are in and it is possible to advance to the projects' websites and see which species are seen in the square and which species should be sought.

Gallery of Denmark's flora and fauna
"Search type" button is the largest encyclopedia about Danish animal, plant and fungi species. Here you can search for the country's more than 40,000 species and for the majority view photos, distribution maps, fænologigrafer and species descriptions.

See what animals, plants and fungi you can see near you
With the "What can I see here?" You can see the flora and fauna that are near you. You can set the following:
Radius: Choose whether you want to see species within a radius of 100-5000 meters from your position
Working hours: Displays all sightings seen on today's date this year and previous years +/- number of selected days
Species: Select whether you want to see all groups of species or only a select group of species

See if you are in a natural area
With "Where am I?" You will know if you are in a national park, a bird sanctuary, a habitat area, a conservation area or in a sanctuary. If you are not located in one of the five types of area, you can see if there are interesting natural areas near you.
Read more
Collapse
3.5
108 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- App’en gemmer nu billeder du tager med “Indberet” og “Hvad er det? i telefonens galleri”
- Rettelse af fejl der gjorde, at man ikke kunne vælge et foto fra galleriet under “Indberet"
- Forbedret søgning af arten
- Optimering af billeder
- Mindre fejlrettelser
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 17, 2018
Size
20M
Installs
10,000+
Current Version
3.1.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Trifork
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.