Naturbasen

Everyone
138
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Vær med til at kortlægge den danske flora og fauna med Naturbasen - Danmarks Nationale Artsportal. Indberet dine observationer af dyr, planter og svampe og få hjælp til artsbestemmelsen fra andre brugere. Med naturbasen kan du også få vist hvilke arter der findes i nærheden af dig og du kan benytte app’en til at få information og se billeder af 20.000 danske arter.

Hvad er Naturbasen?
Naturbasen er Danmarks største Citizen Science-projekt hvis formål er:

• at indsamle observationer om den danske flora og fauna
• at understøtte naturforvaltningen og forskningen i Danmark gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv.
• at styrke den folkelige naturovervågning (Citizen Science) gennem atlasprojekter og ved at udvikle og benytte moderne teknologi
• at skabe et netværk af naturinteresserede som gennem videndeling får en større indsigt i artsbestemmelse og naturhistorisk forståelse for den hjemmehørende flora og fauna

Indberetning af observationer
Med knappen ”Indberet” kan du indberette dine egne fund af vilde dyr, planter og svampe til Naturbasen. Mobilens indbyggede GPS finder automatisk din position og dermed det nøjagtige fundsted. Du kan vedhæfte billeder, så dine fund bliver dokumenteret. Data bliver kvalitetssikret og benyttes i den danske naturforvaltning. Alle dine indberettede fund sendes automatisk til din profil på www.naturbasen.dk, hvor du har en vifte af muligheder for at redigere, tilføje billeder, mv.

Artsbestemmelse
Med knappen “Artsbestemmelse” kan du indberette en observation uden at kende det nøjagtige artsnavn. Du vælger blot en kategori, fx plante eller dagsommerfugl, og indberetter dit fund. Andre medlemmer af Naturbasen vil så hjælpe dig med artsbestemmelsen. Når du har fået svar, skal du så blot redigere observationen, så artsnavnet bliver korrekt. Husk kun vilde dyr, planter og svampe!

Mine observationer
Under ”Mine observationer” vises dine seneste indberettede fund af dyr, planter og svampe, hvor du bl.a. kan få mere information om den art, du har indrapporteret.

Deltag i Naturbasens atlasprojekter
Naturbasen kører en række landsdækkende atlaskortlægninger. I sådanne projekter registreres arternes udbredelse i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen giver en basal viden om arternes udbredelse, som benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark.
Med Knappen “Atlas” kan du se hvilket atlaskvadrat du befinder dig i og der er mulighed for at gå videre til projekternes hjemmesider og se hvilke arter der er set i kvadratet og hvilke arter der bør eftersøges.

Leksikon over Danmarks flora og fauna
“Søg art”-knappen er Danmarks største opslagsværk om danske dyre-, plante og svampearter. Her kan du søge efter landets mere end 40.000 arter og for størstedelen se billeder, udbredelseskort, fænologigrafer og artsbeskrivelser.

Se hvilke dyr, planter og svampe du kan se i nærheden af dig
Med knappen “Hvad kan jeg se her?” kan du se hvilken flora og fauna der er i nærheden af dig. Du kan indstille følgende:

• Radius: Vælg om du vil se arter inden for en radius af 100-5000 m fra din position
• Dage: Viser alle observationer set på dags dato i år og tidligere år +/- antal valgte dage
• Arter: Vælg om du vil se alle artsgrupper eller kun en udvalgt artsgruppe

Se om du er i et naturområde
Med “Hvor er jeg?” får du at vide, om du befinder dig i en nationalpark, et fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde, et fredet område eller i et reservat. Hvis du ikke befinder dig i en af de fem områdetyper, kan du se, om der er spændende naturområder i nærheden af dig.
Participate in mapping the Danish flora and fauna with Naturbasen - Denmark's National Arts Portal. Report your observations of animals, plants and fungi and get help with species determination from other users. With the nature database, you can also see which species are found near you and you can use the app to get information and see pictures of 20,000 Danish species.

What is the Nature Base?
Naturbasen is Denmark's largest Citizen Science project whose purpose is:

• to collect observations about the Danish flora and fauna
• to support nature management and research in Denmark through collaborations with ministries, national parks, municipalities, consultants, etc.
• to strengthen popular nature monitoring (Citizen Science) through atlas projects and by developing and using modern technology
• to create a network of nature enthusiasts who, through knowledge sharing, gain greater insight into species determination and natural historical understanding of the native flora and fauna

Reporting Observations
With the "Report" button you can report your own finds of wild animals, plants and fungi to the Nature Base. The mobile's built-in GPS automatically finds your position and thus the exact location. You can attach photos so that your findings are documented. Data is quality assured and used in the Danish nature management. All your reported finds are automatically sent to your profile at www.naturbasen.dk, where you have a range of options for editing, adding photos, etc.

Species determination
With the "Species determination" button you can report an observation without knowing the exact species name. You simply select a category, eg plant or day butterfly, and report your find. Other members of Naturbasen will then help you with the species determination. Once you have received the answer, simply edit the observation so that the species name is correct. Remember only wild animals, plants and fungi!

My observations
Under "My observations", your most recently reported finds of animals, plants and fungi are shown, where you, among other things. can get more information about the species you have reported.

Participate in Naturbasen's atlas projects
The nature base runs a number of nationwide atlas surveys. In such projects, the distribution of the species is registered in a nationwide network of 10 x 10 km squares. The mapping provides a basic knowledge of the species' distribution, which is used in both research and management of nature in Denmark.
With the “Atlas” button you can see which atlas square you are in and it is possible to go to the projects' websites and see which species have been seen in the square and which species should be searched for.

Lexicon of Denmark's flora and fauna
The "Search species" button is Denmark's largest reference work on Danish animal, plant and fungal species. Here you can search for the country's more than 40,000 species and for the most part see pictures, distribution maps, phenology graphs and species descriptions.

See what animals, plants and fungi you can see near you
With the button "What can I see here?" you can see what flora and fauna are near you. You can set the following:

• Radius: Select whether you want to see species within a radius of 100-5000 m from your position
• Days: Shows all observations seen on today's date this year and previous years +/- number of selected days
• Species: Select whether you want to see all species groups or only a selected species group

See if you're in a nature area
With "Where am I?" you will be told whether you are in a national park, a bird sanctuary, a habitat area, a protected area or a reserve. If you are not in one of the five area types, you can see if there are exciting nature areas near you.
Read more
Collapse
3.5
138 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Forbedret indberetning af fund
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 23, 2021
Size
21M
Installs
10,000+
Current Version
4.0.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Trifork
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.