Dragon Minders

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Begynn leseopplæringen gjennom dette morsomme spillet. Lær bokstaver, bokstavlyder og ord. Øv hjernen på å lære. Spillet brukes i norsk skole.

Dragon Minders er et spill som både trener barnets evne til å lære og tilbyr grunnleggende lesetrening. Spillet er tilpasset barn mellom 4-7 år, og samsvarer godt med læringsmål i norskfaget som barna møter 1. og 2. skoleår.

Dragon Minders passer også godt til barn som sliter med å lære seg og lese.

Dragon Minders er et spill som lærer barna alfabetets 29 bokstaver samt alle bokstavenes egne lyder (fonemer). Dette er svært viktig for å kunne knekke lesekoden. Når barnet er klar for det, kan ordtreningen starte. Ordene i spillet er valgt på bakgrunn av spesialpedagogers og læreres ønsker, og mange av dem er såkalte høyfrekvente ord. Altså ord som forekommer ofte i setninger og tekst. Ved å kunne lese og gjenkjenne disse ordene vil lesehastigheten øke og leseforståelse kan oppnås raskere og bedre. Bokstav- og ordtreningen finnes i den ene av totalt tre aktivitetsområder i Dragon Minders-verdenen. Antall bokstaver og ord i gitt rekkefølge vil øke i takt med barnets progresjon, og gi viktig arbeidsminnetrening samtidig med mengdetrening i bokstav- og ordlæring.

Ildtempelet består av et hjul med flammer i tre ulike farger. Barnets oppgave blir å huske hvilke flammefarger som beskrives med deres engelske fargenavn i riktig rekkefølge. Med andre ord så trenes det på uttalen på engelske fargenavn, samtidig som en skal huske rekkefølgen på dem. Sistnevnte er arbeidsminnetrening. Antallet flammer øker etter hvert som barnet husker riktig rekkefølge på dem. Mengden vil justeres automatisk etter hvor mye barnet husker, og dermed kontinuerlig gi barnet noe å strekke seg etter.

Entene som vi finner i det tredje aktivitetsområdet, er små trær som står på rekker. Her er det ren arbeidsminnetrening, hvor oppgaven blir å huske rekkefølgen på hvilke trær som beveger seg når. Det starter med få trær, men antallet justeres opp (eller ned) etter hva barnet klarer å huske. Målet er å være i yttergrensen for hvor mye arbeidsminnet klarer, for på den måten å forbedre kapasiteten samt gi barnet noe å strekke seg etter.

Like egenskaper for alle tre aktivitetene er at barnet får belønninger ut i fra oppnådd resultat. Belønningene er ulike matsorter som dragen trenger for å vokse seg stor og sterk. Etter hver aktivitet kan barnet gå i dragetempelet og gi dragen sin mat, samt kose med den og høre koselydene den lager.

Dragon Minders er laget i samarbeid med barn, der barna selv har valgt de ulike figurene. Gjennom spillet vil barnets egen drage bli klekket og vokser i takt med utviklingen barnet har i spillet. Det er også en fonetisk test som viser hvor mange bokstaver og bokstavlyder barnet kan. Den er anbefalt å gjøre ved første gangs bruk og etter tre-fire uker.

Egenskaper:
* Innovativ læring gjennom utforsking og lek
* Underholdende
* Mengdetrening på store og små bokstaver
* Inneholder alle 29 bokstavene i norske alfabetet
* Bokstavlyder for alle bokstavene
* Høyfrekvente ord som er viktig å lære for å knekke lesekoden
* Dysleksivennlige bokstaver
* Engelske begreper slik som farger
* Arbeidsminnetrening som øker konsentrasjon, korttidshukommelse og evnen til å gjenbruke kunnskap
* Trening av arbeidsminne anbefales spesielt til barn med ADHD, dysleksi, generelle lærevansker, samt fortidligfødte
* Umiddelbar tilbakemelding underveis i spillet på fremgangen
* Din egen drage som vokser i takt med at kunnskapen øker
* Fonetisk test som måler kunnskapsnivå på hvor mange bokstaver og bokstavlyder barnet kan
* Ingen reklame i app
* Ingen kjøp i app
Start reading instruction through this fun game. Learn letters, letter sounds and words. Practice your brain to learn. The game is used in Norwegian schools.
 
Dragon Minders is a game that both trainer child's ability to learn and offers basic reading instruction. The game is designed for children between 4-7 years and corresponds well with the learning objectives in the subject Norwegian as children face the 1st and 2nd school year.

Dragon Minders fits well for children who struggle with learning and reading.
 
Dragon Minders is a game that teaches children the alphabet 29 letters and all letters' own sounds (phonemes). This is very important to be able to crack the reading code. When your child is ready for it, you ordtreningen start. The words in the game are selected on the basis of special education teachers and teachers' wishes, and many of them are so-called high-frequency words. Thus words that often occur in phrases and text. By being able to read and recognize these words will read speed increase and reading comprehension can be achieved faster and better. Alphabet and ordtreningen found in one of a total of three areas of activity in Dragon Minders world. Number of letters and words in the given order will increase in line with the child's progress, and provide important working memory training simultaneously with volume training in letter and word learning.
 
Fire Temple consists of a wheel with flames in three different colors. Child's task is to keep the flame colors described by their color name in order. In other words, trained it on the pronunciation of the English color names, while one should remember their order. The latter is working memory training. The number of fire increases as the child remembers the proper order on them. The amount will be automatically adjusted according to how much your child remember, thus continuously give the child something to strive for.

Ents that we find in the third activity area, small trees standing in rows. Here is the sheer working memory training, where the task is to remember the order in which trees move when. It starts with few trees, but the number is adjusted up (or down) by what the child can remember. The goal is to be the outer limit of the amount of working memory fails, so as to improve the capacity and give the child something to strive for.

Equally characteristics for all three activities is that the child receives rewards based on the results achieved. The rewards are different types of food that the dragon needs to grow big and strong. After each activity the child can go in drag Temple and give the dragon's food and cuddle with it and hear snuggle sounds it makes.

Dragon Minders are made in collaboration with children, where the children have chosen the various figures. Throughout the game the child's own dragon hatch and grow with the development of the child in the game. There is also a phonetic test that shows how many letters and letter sounds your child can. It is recommended to do at first use and after three to four weeks.
 
Characteristics:
* Innovative learning through exploration and play
* Entertaining
* Volume training on sensitive
* Contains all 29 letters of the Norwegian alphabet
* Letter Sounds for all letters
* High-frequency words that are important to learn how to crack the reading code
* Dyslexia Friendly letters
* English concepts such as colors
* Working Memory Training that increases concentration, short-term memory and the ability to reuse knowledge
* Training of working memory is particularly recommended for children with ADHD, dyslexia, general learning disability and premature
* Immediate feedback during the game in progress
* Your own dragon that grows with that knowledge increases
* Phonetic test that measures the level of knowledge on how many letters and letter sounds your child can
* No advertising in app
* No in-app purchases
Read more
Collapse
5.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

English words added.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
December 15, 2017
Size
64M
Installs
100+
Current Version
0.2.7
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
By U´n Mi AS
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.