Stavy a průtoky vodních toků

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Zajímají Vás informace o stavu (hladině) a průtoku vodních toků?
Nebaví Vás stále hledat na stránkách jednotlivých povodí informace o stavu a průtoku?
Potřebuje být upozorněni když hladina vybraného vodního toku stoupne nad Vámi nastavenou mez?
Jste vodák a zajímá Vás sjízdnost oblíbeného toku?

Aplikace Stavy a průtoky vodních toků nabízí informace o stavu a průtocích vody na vodních tocích celé České a Slovenské Republiky. Pro vodáky nabízí také informace o sjízdnosti toků.

Používá informace:

1) ze stránek jednotlivých povodí:

» Povodí Ohře
» Povodí Vltavy
» Povodí Labe
» Povodí Moravy
» Povodí Odry

2) ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu - ČHMÚ. V tomto případě jsou data tříděna dle poboček ČHMÚ:

» ČHMÚ Brno
» ČHMÚ České Budějovice
» ČHMÚ Hradec Králové
» ČHMÚ Ostrava
» ČHMÚ Plzeň
» ČHMÚ Praha
» ČHMÚ Ústí nad Labem

3) ze stránek povodňového systému drobných vodních toků:

» DVT SESO (Severočeské sdružení obcí)
» DVT Plzeň
» DVT Hranice
» DVT Bystřice
» DVT Kraslice
» DVT KRKV (Karlovarský kraj)
» DVT Tábor
» DVT Lanškroun
» DVT Říčany

4) ze stránek Hladiny.cz:

» Stanice měst a obcí (LVS)

5) ze stránek VOX varovné systémy:

» VOX - hladiny

6) ze stránek povodí SK:

» OZ Bratislava
» OZ Piešťany
» OZ Banská Bystrica
» OZ Košice

7) ze stránek Slovenského hydrometeorologického ústavu - SHMÚ:

» SHMÚ Bratislavský región
» SHMÚ Žilinský región
» SHMÚ Banskobystrický región
» SHMÚ Košický región


Funkce aplikace:

» Zobrazení seznamu vodních toků jednotlivých zdrojů
» Aktuální informace o hladině a průtoku na jednotlivých tocích (graficky zvýrazněny dle stupňů povodňové aktivity)
» Základní informace o vodním toku (hladiny stupňů povodňových aktivit)
» Zobrazení upozornění pokud je překročen sledovaný stav (hladina) nebo průtok na vybraných vodních tocích
» Graf zobrazení vývoje stavu (hladiny)
» Graf zobrazení vývoje průtoku
» Widget vybraných sledovaných stanic
» Zobrazení všech stanic, sledovaných stanic nebo konkrétní stanice na mapě
» Editace pozice stanice na mapě
» Zobrazení a editace informace o sjízdnosti (pro vodáky)

Testování nových verzí:

Pokud se kdokoli z Vás chce zapojit do testování nových verzí (beta) je potřeba odkliknout přihlášení se jako tester na adrese: https://play.google.com/apps/testing/cz.astran.stavyaprutoky
Nyní se Vám v Google play budou nabízet aktualizace na beta verze aplikace.

Odůvodnění vyžadovaných oprávnění (aplikace nevyužívá oprávnění k poškozování dat uživatelů, veškerá oprávnění, která požaduje také využívá a potřebuje ke správné funkci):

» Čtení obsahu na kartě SD / úprava nebo mazání obsahu na kartě SD
Toto oprávněnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic - pravděpodobně ukládání cache souborů map.

» čtení konfigurace služeb Google
Toto oprávněnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic.

» vyhledávání účtů v zařízení
Aplikace umoňuje editavat pozice měřících stanic na mapě. Mezi námi jsou ovšem tací, kteří by mohli chtít záměrně poškozovat data. Proto, pokud se vyskytnou neoprávněné ("chybné") změny souřadnic, je možné zablokovat určitému účtu tuto funkci.
Dále je oprávnění využíváno pro odstranění reklamy v případě příspěvku na aplikaci.

» úplný přístup k síti
Bez tohoto oprávnění by nebylo možné aby aplikace stahovala jakákoli data - tedy by vlastně nefungovala.

» spuštění při startu
Je třeba pouze pokud máte nastaveny automatické aktualizace sledovaných stanic. Aplikace při startu systému uloží do systémového časovače čas aktualizace a vypne se.

Odesílání údajů z aplikace:

Aplikace některé citlivé údaje (id zařízení a název účtu zařízení) po svolení uživatele zabezpečeně odesílány na server aplikace https:\\stavyaprutoky.cz.
Takto poskytnuté údaje jsou využity pouze pro možnost odstranění reklamy z aplikace nebo omezení možnosti editace stanic v aplikaci neukázněným uživatelům.
Zaslaná data jsou použita pouze pro potřeby aplikace a nejsou poskytována třetím stranám.
Are you interested in information about the state (level) and flow of watercourses?
Are you still tired of looking for information on the status and flow on the pages of individual river basins?
Does it need to be notified when the level of the selected water flow rises above your set limit?
Are you a paddler and are you interested in the passability of a popular stream?

The application States and flows of watercourses offers information on the status and flows of water in watercourses throughout the Czech and Slovak Republics. For paddlers, it also offers information on the navigability of streams.

Uses information:

1) from the pages of individual river basins:

»Ohře River Basin
»Vltava basin
»The Elbe basin
»The Morava River Basin
»The Odra River Basin

2) from the website of the Czech Hydrometeorological Institute - CHMI. In this case, the data are sorted according to CHMI branches:

»CHMI Brno
»CHMI České Budějovice
»CHMI Hradec Králové
»CHMI Ostrava
»CHMI Pilsen
»CHMI Prague
»CHMI Ústí nad Labem

3) from the pages of the flood system of small watercourses:

»DVT SESO (North Bohemian Association of Municipalities)
»DVT Pilsen
»DVT Hranice
»DVT Bystřice
»DVT Easter Eggs
»DVT KRKV (Karlovy Vary Region)
»DVT Tábor
»DVT Lanškroun
»DVT Říčany

4) from the Hladiny.cz website:

»Stations of towns and municipalities (LVS)

5) from the VOX warning systems website:

»VOX - levels

6) from the pages of the SK river basin:

»OZ Bratislava
»OZ Piešťany
»OZ Banská Bystrica
»OZ Košice

7) from the website of the Slovak Hydrometeorological Institute - SHMÚ:

»SHMÚ Bratislava region
»SHMÚ Žilina region
»SHMÚ Banskobystrický region
»SHMÚ Košice region


Application functions:

»Display of the list of watercourses of individual sources
»Current information on the level and flow on individual streams (graphically highlighted according to the degree of flood activity)
»Basic information about the water flow (levels of flood activity levels)
»Display of a warning if the monitored state (level) or flow on selected watercourses is exceeded
»Graph of state development display (levels)
»Graph of flow development display
»Widget of selected watched stations
»View all stations, watched stations or a specific station on the map
»Edit the position of the station on the map
»Display and edit navigability information (for paddlers)

Testing new versions:

If any of you want to participate in the testing of new versions (beta), you need to click to log in as a tester at: https://play.google.com/apps/testing/cz.astran.stavyaprutoky
Now you will be offered updates to the beta version of the application in Google play.

Justification of the required permissions (the application does not use the permissions to damage user data, it also uses all the permissions it requires and needs it to function properly):

»Read SD card content / edit or delete SD card content
This permission requires the use of Google maps, which the application uses to display stations - probably caching map files.

»Read Google service configuration
This permission requires the use of Google maps, which the application uses to display stations.

»Search for accounts on your device
The application allows you to edit the positions of measuring stations on the map. However, there are those among us who might want to intentionally damage the data. Therefore, if unauthorized ("incorrect") coordinate changes occur, it is possible to disable this feature for a particular account.
Furthermore, the permission is used to remove the advertisement in case of a contribution to the application.

»Full network access
Without this permission, it would not be possible for the application to download any data - so it would not actually work.

»Start at startup
Only needed if you have set up automatic updates of watched stations. At system startup, the application saves the update time to the system timer and shuts down.

Sending data from the application:

The application securely sends some sensitive data (device id and device account name) to the application server https: \\ stavyaprutoky.cz after the user's permission.
The data provided in this way are used only for the possibility of removing the advertisement from the application or limiting the possibility of editing stations in the application to unruly users.
The sent data is used only for the needs of the application and is not provided to third parties.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Verze 2.15.1

Doplněno načítání stanic Povodňový systém - Ústecký kraj.

Verze 2.15.0

Optimalizace pro Android 12.

Verze 2.14.19

Oprava načítání dat ze serverů SHMÚ.

Verze 2.14.18

Oprava načítání dat ze serverů ČHMÚ.

Verze 2.14.17

Z detailu stanice bylo odstraněno menu "Přispět vývojáři".

Verze 2.14.16

Odstraněno vyžadování oprávnění "Čtení uživatelských účtů".

Verze 2.14.15

Oprava načítání dat ze serverů SHMÚ.

Verze 2.14.14

Odstraněno menu "Přispět vývojáři".
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 7, 2021
Size
7.7M
Installs
10,000+
Current Version
2.15.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Martin Hromádko
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.