Stavy a průtoky vodních toků

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Zajímají Vás informace o stavu (hladině) a průtoku vodních toků?
Nebaví Vás stále hledat na stránkách jednotlivých povodí informace o stavu a průtoku?
Potřebuje být upozorněni když hladina vybraného vodního toku stoupne nad Vámi nastavenou mez?
Jste vodák a zajímá Vás sjízdnost oblíbeného toku?

Aplikace Stavy a průtoky vodních toků nabízí informace o stavu a průtocích vody na vodních tocích celé České a Slovenské Republiky. Pro vodáky nabízí také informace o sjízdnosti toků.

Používá informace:

1) ze stránek jednotlivých povodí:

» Povodí Ohře
» Povodí Vltavy
» Povodí Labe
» Povodí Moravy
» Povodí Odry

2) ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu - ČHMÚ. V tomto případě jsou data tříděna dle poboček ČHMÚ:

» ČHMÚ Brno
» ČHMÚ České Budějovice
» ČHMÚ Hradec Králové
» ČHMÚ Ostrava
» ČHMÚ Plzeň
» ČHMÚ Praha
» ČHMÚ Ústí nad Labem

3) ze stránek povodňového systému drobných vodních toků:

» DVT SESO (Severočeské sdružení obcí)
» DVT Plzeň
» DVT Hranice
» DVT Bystřice
» DVT Kraslice
» DVT KRKV (Karlovarský kraj)
» DVT Tábor
» DVT Lanškroun

4) ze stránek Hladiny.cz:

» Stanice měst a obcí (LVS)

5) ze stránek povodí SK:

» OZ Bratislava
» OZ Piešťany
» OZ Banská Bystrica
» OZ Košice

6) ze stránek Slovenského hydrometeorologického ústavu - SHMÚ:

» SHMÚ Bratislavský región
» SHMÚ Žilinský región
» SHMÚ Banskobystrický región
» SHMÚ Košický región


Funkce aplikace:

» Zobrazení seznamu vodních toků jednotlivých zdrojů
» Aktuální informace o hladině a průtoku na jednotlivých tocích (graficky zvýrazněny dle stupňů povodňové aktivity)
» Základní informace o vodním toku (hladiny stupňů povodňových aktivit)
» Zobrazení upozornění pokud je překročen sledovaný stav (hladina) nebo průtok na vybraných vodních tocích
» Graf zobrazení vývoje stavu (hladiny) toku
» Graf zobrazení vývoje průtoku toku
» Widget vybraných sledovaných stanic
» Zobrazení všech stanic, sledovaných stanic nebo konkrétní stanice na mapě
» Editace pozice stanice na mapě
» Zobrazení a editace informace o sjízdnosti (pro vodáky)

Testování nových verzí:

Pokud se kdokoli z Vás chce zapojit do testování nových verzí (beta) je potřeba odkliknout přihlášení se jako tester na adrese: https://play.google.com/apps/testing/cz.astran.stavyaprutoky
Nyní se Vám v Google play budou nabízet aktualizace na beta verze aplikace.

Odůvodnění vyžadovaných oprávnění (aplikace nevyužívá oprávnění k poškozování dat uživatelů, veškerá oprávnění, která požaduje také využívá a potřebuje ke správné funkci):

» Čtení obsahu na kartě SD / úprava nebo mazání obsahu na kartě SD
Toto oprávněnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic - pravděpodobně ukládání cache souborů map.

» čtení konfigurace služeb Google
Toto oprávněnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic.

» vyhledávání účtů v zařízení
Aplikace umoňuje editavat pozice měřících stanic na mapě. Mezi námi jsou ovšem tací, kteří by mohli chtít záměrně poškozovat data. Proto, pokud se vyskytnou neoprávněné ("chybné") změny souřadnic, je možné zablokovat určitému účtu tuto funkci.
Dále je oprávnění využíváno pro odstranění reklamy v případě příspěvku na aplikaci.

» úplný přístup k síti
Bez tohoto oprávnění by nebylo možné aby aplikace stahovala jakákoli data - tedy by vlastně nefungovala.

» spuštění při startu
Je třeba pouze pokud máte nastaveny automatické aktualizace sledovaných stanic. Aplikace při startu systému uloží do systémového časovače čas aktualizace a vypne se. Časovač v nastavený čas aplikaci sám spustí, ta provede aktualizaci dat (na pozadí), znovu se zapíše do časovače a opět se vypne.
Are you interested in information about the status (level) and the flow of water courses?
Are you tired of always looking at the sites of the basin and status information flow?
They need to be alerted when a selected level of water flow rises above a preset limit you?
Are you interested paddler and you favorite sledding flow?

Application levels and discharges of watercourses provides information on the status and water flow in watercourses throughout the Czech and Slovak Republic. For watermen also provides information about the practicability flows.

Uses information:

1) from the site of each basin:

»Ohře River
»Vltava River
»Elbe River Basin
»Morava River Basin
»Odra River Basin

2) Site of the Czech Hydrometeorological Institute - Czech Hydrometeorological Institute. In this case, the data is classified according to the branches Portal:

»Brno Czech Hydrometeorological Institute
»Czech Hydrometeorological Institute Czech Budejovice
»Czech Hydrometeorological Institute in Hradec Králové
»ČHMÚ Ostrava
»Czech Hydrometeorological Institute Plzen
»Czech Hydrometeorological Institute Prague
»CHMI Usti nad Labem

3) flood the pages of small streams:

»Seso DVT (North Bohemian Association of Municipalities)
»DVT Plzeň
»DVT Boundaries
»DVT Bystřice
»DVT Kraslice
»DVT KRKV (Carlsbad)
»DVT Camp
»DVT Lanškroun

4) from the site Hladiny.cz:

»Stations municipalities (LVS)

5) from the site catchment SK:

»OZ Bratislava
»OZ Piestany
»OZ Banská Bystrica
»OZ Košice

6) from the pages of Slovak Hydrometeorological Institute - SHMU:

»SHMU Bratislava region
»SHMU Zilina region
»Banska Bystrica region SHMU
»Kosice region SHMU


Application features:

»View a list of waterways individual sources
»Current information on the level and flow for individual flows (graphically highlighted by flood activity degrees)
»Basic information on water flow (levels of flood activity degrees)
»See alerts if exceeded condition monitoring (level) or the flow in selected streams
»D Graph Display state (blood) flow
»D show flow chart Flow
»Widget selected monitoring stations
»See all stations, monitoring stations or a particular station on the map
»Editing station position on the map
»View and edit information about the practicability (for boaters)

Testing new releases:

If anyone of you wants to get involved in testing the new version (beta), you need to click login as a tester at: https://play.google.com/apps/testing/cz.astran.stavyaprutoky
Now you Google Play will offer updates on the beta version.

Reason required permission (the application does not use permissions to damage user data, all the authorizations required also uses and needs to function properly):

»Reading the contents of the SD card / editing or deleting content on the SD card
This oprávněnění requires the use of Google Maps that the application uses to display stations - probably saving file cache maps.

»Read Google service configuration
This oprávněnění requires the use of Google Maps that the application uses to display stations.

»Search accounts on the device
Aplikace allows to editavat position measuring stations on the map. Among us, however, we are those who might want to intentionally damage data. Therefore, if there are unauthorized ( "bad") change of coordinates, it is possible to block specific account this feature.
Furthermore, the authority used to remove advertising if the contribution to the application.

»Full network access
Without this permission would not be pulling any applications to date - that would in fact not work.

»Start at boot
It is only necessary if you're on automatic updating monitoring stations. Application at system startup stored in the system timer time updates and shut down. Časovač the time set SAM starts, that will update the data (in the background), re-entered into the timer and turns off again.
Read more
Collapse
4.3
291 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Verze 2.10.16

Oprava načítání dat na některých zařízeních s androidem 9.0 Oreo.

Verze 2.10.15

Úprava aktualizace widgetu.

Verze 2.10.14

Drobné opravy.

Verze 2.10.11

Oprava načítání dat Povodí Odry.

Verze 2.10.10

Doplněno seskupování stanic do skupin při zobrazení mapy.

Verze 2.10.9

Doplněno oznámení chyby spolu s exportem databáze pro analýzu.

Verze 2.10.8

Drobné opravy.

Verze 2.10.7

Drobné opravy.

Verze 2.10.6

Úprava odstranění reklamy pro Android 8.0 uživatelům kteří přispěli.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 11, 2018
Size
4.2M
Installs
10,000+
Current Version
2.10.16
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Martin Hromádko
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.