Stavy a průtoky vodních toků

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Zajímají Vás informace o stavu (hladině) a průtoku vodních toků?
Nebaví Vás stále hledat na stránkách jednotlivých povodí informace o stavu a průtoku?
Potřebuje být upozorněni když hladina vybraného vodního toku stoupne nad Vámi nastavenou mez?
Jste vodák a zajímá Vás sjízdnost oblíbeného toku?

Aplikace Stavy a průtoky vodních toků nabízí informace o stavu a průtocích vody na vodních tocích celé České a Slovenské Republiky. Pro vodáky nabízí také informace o sjízdnosti toků.

Používá informace:

1) ze stránek jednotlivých povodí:

» Povodí Ohře
» Povodí Vltavy
» Povodí Labe
» Povodí Moravy
» Povodí Odry

2) ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu - ČHMÚ. V tomto případě jsou data tříděna dle poboček ČHMÚ:

» ČHMÚ Brno
» ČHMÚ České Budějovice
» ČHMÚ Hradec Králové
» ČHMÚ Ostrava
» ČHMÚ Plzeň
» ČHMÚ Praha
» ČHMÚ Ústí nad Labem

3) ze stránek povodňového systému drobných vodních toků:

» DVT SESO (Severočeské sdružení obcí)
» DVT Plzeň
» DVT Hranice
» DVT Bystřice
» DVT Kraslice
» DVT KRKV (Karlovarský kraj)
» DVT Tábor
» DVT Lanškroun
» DVT Říčany

4) ze stránek Hladiny.cz:

» Stanice měst a obcí (LVS)

5) ze stránek VOX varovné systémy:

» VOX - hladiny

6) ze stránek povodí SK:

» OZ Bratislava
» OZ Piešťany
» OZ Banská Bystrica
» OZ Košice

7) ze stránek Slovenského hydrometeorologického ústavu - SHMÚ:

» SHMÚ Bratislavský región
» SHMÚ Žilinský región
» SHMÚ Banskobystrický región
» SHMÚ Košický región


Funkce aplikace:

» Zobrazení seznamu vodních toků jednotlivých zdrojů
» Aktuální informace o hladině a průtoku na jednotlivých tocích (graficky zvýrazněny dle stupňů povodňové aktivity)
» Základní informace o vodním toku (hladiny stupňů povodňových aktivit)
» Zobrazení upozornění pokud je překročen sledovaný stav (hladina) nebo průtok na vybraných vodních tocích
» Graf zobrazení vývoje stavu (hladiny) toku
» Graf zobrazení vývoje průtoku toku
» Widget vybraných sledovaných stanic
» Zobrazení všech stanic, sledovaných stanic nebo konkrétní stanice na mapě
» Editace pozice stanice na mapě
» Zobrazení a editace informace o sjízdnosti (pro vodáky)

Testování nových verzí:

Pokud se kdokoli z Vás chce zapojit do testování nových verzí (beta) je potřeba odkliknout přihlášení se jako tester na adrese: https://play.google.com/apps/testing/cz.astran.stavyaprutoky
Nyní se Vám v Google play budou nabízet aktualizace na beta verze aplikace.

Odůvodnění vyžadovaných oprávnění (aplikace nevyužívá oprávnění k poškozování dat uživatelů, veškerá oprávnění, která požaduje také využívá a potřebuje ke správné funkci):

» Čtení obsahu na kartě SD / úprava nebo mazání obsahu na kartě SD
Toto oprávněnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic - pravděpodobně ukládání cache souborů map.

» čtení konfigurace služeb Google
Toto oprávněnění vyžaduje použití Google map, které aplikace používá pro zobrazení stanic.

» vyhledávání účtů v zařízení
Aplikace umoňuje editavat pozice měřících stanic na mapě. Mezi námi jsou ovšem tací, kteří by mohli chtít záměrně poškozovat data. Proto, pokud se vyskytnou neoprávněné ("chybné") změny souřadnic, je možné zablokovat určitému účtu tuto funkci.
Dále je oprávnění využíváno pro odstranění reklamy v případě příspěvku na aplikaci.

» úplný přístup k síti
Bez tohoto oprávnění by nebylo možné aby aplikace stahovala jakákoli data - tedy by vlastně nefungovala.

» spuštění při startu
Je třeba pouze pokud máte nastaveny automatické aktualizace sledovaných stanic. Aplikace při startu systému uloží do systémového časovače čas aktualizace a vypne se. Časovač v nastavený čas aplikaci sám spustí, ta provede aktualizaci dat (na pozadí), znovu se zapíše do časovače a opět se vypne.
Are you interested in information about water level and flow?
Are you still tired of looking for status and flow on individual river basin sites?
Need to be warned when the selected watercourse level rises above your set limit?
Are you a waterman and are you interested in the passage of your favorite stream?

Applications of Watercourses and Flows offers information on water status and flow in watercourses throughout the Czech and Slovak Republics. It also offers information on navigability of waterways for paddlers.

Uses information:

1) from individual river basin sites:

»The Ohře River Basin
»The Vltava River Basin
»Elbe basin
»The Morava River Basin
»Odra River Basin

2) from the pages of the Czech Hydrometeorological Institute - CHMI. In this case, the data are sorted according to CHMI branches:

»CHMI Brno
»CHMI Ceske Budejovice
»CHMI Hradec Kralove
»CHMI Ostrava
»CHMI Pilsen
»CHMI Prague
»CHMI Ústí nad Labem

3) from the site of the flood system of small watercourses:

»DVT SESO (North Bohemian Association of Municipalities)
»DVT Pilsen
»DVT Borders
»DVT Bystřice
»DVT Kraslice
»DVT KRKV (Karlovy Vary Region)
»DVT Tabor
»DVT Lanškroun
»DVT Říčany

4) from Hladiny.cz:

»Cities and Municipalities (LVS)

5) VOX warning systems:

»VOX - Levels

6) from the SK basin site:

»OZ Bratislava
»OZ Piešťany
»OZ Banská Bystrica
»OZ Košice

7) from the website of the Slovak Hydrometeorological Institute - SHMÚ:

»SHMÚ Bratislava Region
»SHMÚ Žilina Region
»Banska Bystrica region SHMU
»SHMÚ Košický region


Application features:

»View the list of water streams for each resource
»Up-to-date information on the level and flow on individual streams (graphically highlighted by flood activity levels)
»Basic information about watercourse (flood levels)
»Displays a warning when the monitored status (level) or flow rate on selected watercourses is exceeded
»Graph showing the development of the flow state
»Flow Flow Development Chart
»Widget of selected monitored stations
»View all stations, watch stations or a specific station on the map
»Edit station position on map
»View and edit navigability information (for paddlers)

Testing New Versions:

If any of you want to be involved in testing new releases (beta), you need to click the sign-in as a tester at: https://play.google.com/apps/testing/english.php
Now you will be offered updates to the beta version of the application in Google Play.

Rationale for Required Permissions (The application does not use permission to damage user data, any permissions it requests also uses and needs to function properly):

»Read SD card content / edit or delete SD card content
This entitlement requires the use of Google maps that the app uses to display stations - probably caching map files.

»Read Google service configuration
This permission requires the use of Google maps that the app uses to display stations.

»Search for accounts on your device
The application allows you to edit the positions of the measuring stations on the map. However, there are those among us who might want to deliberately damage data. Therefore, if unauthorized ("wrong") coordinate changes occur, it is possible to block this function from a specific account.
Furthermore, the permission is used to remove the ad in case of an application contribution.

»Full network access
Without this permission, the application would not be able to download any data - it would not work.

»Start at startup
It is only necessary if you have set up automatic updates of the monitored stations. When the system starts, the application saves the update time in the system timer and turns off. The timer will start the application itself at the set time, it will update the data (in the background), re-enter the timer and turn it off again.
Read more
Collapse
4.3
334 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Verze 2.14.4

Oprava načítání stanic serveru ČHMÚ.

Verze 2.14.3

Oprava načítání stanic serveru ČHMÚ.

Verze 2.14.2

Drobné úpravy.

Verze 2.14.0

Změna serveru DVT SESO - nyní již většina stanic funguje.
Doplněny nové stanice - menu Ostatní stanice.

Verze 2.13.5

Oprava stahování dat ze serveru Povodí Vltavy.

Verze 2.13.4

Oprava stahování dat na starších zařízeních.

Verze 2.13.3

Opravy drobných chyb.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 17, 2020
Size
6.6M
Installs
10,000+
Current Version
2.14.4
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Martin Hromádko
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.