Cerebro: Přijímačky a medicína

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Cerebro je moderní mobilní a desktopová vzdělávací aplikace pro cílevědomé studenty, kteří hledají moderní a efektivní způsob výuky. Díky rozdělení tisíce otázek, tvrzení a výpočtů do jednotlivých kapitol z biologie, somatologie, chemie a fyziky, může tato aplikace sloužit k přípravě na přijímací testy jak pro budoucí lékaře, zubaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, tak i pro studenty přírodovědeckých a technických fakult. Mimo testové otázky, Cerebro obsahuje i rozsáhlý soubor přehledových článků, které slouží k dokonalému pochopení probíraného učiva.

Plánuješ se k maturitě či přijímačkám připravovat sám/sama, anebo se budeš učit se svým parťákem? Aplikace Cerebro obsahuje, mimo měsíční výukové plány, i výhodné půlroční, roční a dvouleté plány jak pro jednotlivce, tak i pro parťáky (2 osoby). Další možností je aktivace nejvýhodnějšího studijního balíčku třída, který otevírá aplikaci Cerebro 5 uživatelům!

Proč používat aplikaci Cerebro?

• Cerebro je plně kompatibilní! Aplikaci spustíš na mobilním telefonu, tabletu, laptopu i počítači. Desktopovou aplikaci na laptop a počítač stáhneš bezplatně na www.mercuryapp.cz/cerebro.

• Skupinová příprava! Mimo výukové plány pro jednotlivce, Cerebro obsahuje zvýhodněné plány pro 2 či 5 uživatelů.

• Cerebro mění způsob, jakým se studenti připravují na přijímací zkoušky a maturitu z biologie, chemie a fyziky.

• Pokud chceš mít výukové materiály z biologie, somatologie, chemie a fyziky kdykoliv a kdekoliv po ruce, není lepší volba než Cerebro.

• Nauč se základní definice i složitější problematiku prostřednictvím poutavých přehledových článků. A to jednou pro vždy! Články jsme pro tebe doplnili i zajímavostmi z medicínské praxe a preventivního lékařství.

• Veškeré početní příklady z chemie a fyziky jsou doplněny ukázkovými postupy a vhodnými formami zápisů řešení.

• Stále se zlepšuj! Aplikace vypočítá tvoji procentuální úspěšnost, a tak se snadno můžeš zaměřit na svoje nedostatky v učivu.

• Srovnávej své výsledky! Skrze percentil máš trvalé povědomí o tom, jak si vedeš oproti ostatním uživatelům.

• Kolik času stráví průměrný uživatel v aplikaci? Jaká je tvá průměrná doba na zodpovězení otázky? Tyto a mnohé další hodnoty najdeš v sekci Analýza!

• V aplikaci máš k dispozici přehled 50 otázek, ve kterých ostatní uživatelé nejčastěji chybují. Přehled pro tebe neustále aktualizujeme.

• Všechny své špatně zodpovězené otázky najdeš v Opravně, kde je projdeš ještě jednou pro lepší zapamatování.

• Namíchej si test dle vlastní libosti! Máš chuť na Rychlovku nebo Přijímačky? Spusť aplikaci a poznej tyto dvě atraktivní funkce.

• Výuka šitá na míru! Vyber si studijní plán, který nejvíce odpovídá tvým aktuálním požadavkům.

• Díky této aplikaci si s sebou již nemusíš všude nosit rozměrné učebnice. Nešetříš tím však jen svá záda, ale také přírodu, protože Cerebro nevyžaduje ke své existenci ani list papíru.

• Zakoupené plány můžeš aktivně využívat na více zařízeních současně.

• Jednoduchá registrace! Do aplikace se můžeš zaregistrovat přes Facebook nebo e-mailem a začít svou cestu za vysněným úspěchem. Tak na co čekáš?

Autoři:

• Vývojář a hlavní autor: Hrček Vojtěch (6. ročník magisterského oboru všeobecné lékařství; 3. LF UK)

• Na tvorbě výukového obsahu se dále podíleli studenti:

- 3. Lékařské fakulty Univerzit Karlovy
- Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy
- Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
- Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
- Vysokého učení technického v Brně

• Aplikaci Cerebro vyvinula a spravuje Mercuryapp.cz

Upozornění:

Zprostředkování (software), soubor a rozdělení výukových materiálů je v aplikaci Cerebro zcela unikátní a nevychází z žádných komerčně dostupných přehledů modelových otázek lékařských fakult, ani z jiných zdrojů. Na celé dílo se vztahuje autorské právo.

Webové stránky a sociální kanály:

www.mercuryapp.cz
www.instagram.com/cerebroapp/
www.facebook.com/mercuryapp.cz

Zákaznická podpora:

support@mercuryapp.cz

2020
Cerebro is a modern mobile and desktop educational application for purposeful students looking for a modern and effective way of teaching. By splitting thousands of questions, statements and calculations into individual chapters from biology, somatology, chemistry and physics, this app can be used to prepare for entrance exams for future doctors, dentists, nurses, physiotherapists, as well as students of science and technology faculties. In addition to the test questions, Cerebro also contains an extensive set of review articles that serve to provide a perfect understanding of the curriculum covered.

Do you plan to prepare yourself for your school-leaving exams or do you want to study with your partner? Cerebro includes, besides monthly training plans, advantageous half-year, yearly and two-year plans for both individuals and partners (2 persons). Another option is to activate the best class study package that opens Cerebro 5 users!

Why use Cerebro?

• Cerebro is fully compatible! Launch the application on your mobile phone, tablet, laptop and computer. You can download the desktop application for laptop and computer free of charge at www.mercuryapp.cz/cerebro.

• Group preparation! In addition to individual training plans, Cerebro includes discounted plans for 2 or 5 users.

• Cerebro is changing the way students prepare for entrance exams and graduation in biology, chemistry and physics.

• If you want to have biology, somatology, chemistry and physics teaching materials handy at any time, anywhere, there is no better choice than Cerebro.

• Learn basic definitions and more complex issues through engaging review articles. And once and for all! We have also added interesting articles from medical practice and preventive medicine.

• All numerical examples from chemistry and physics are supplemented by sample procedures and appropriate forms of solution notation.

• Keep improving! The application calculates your percentage success rate so you can easily focus on your shortcomings in the curriculum.

• Compare your results! Through the percentile, you have a constant awareness of how you are doing compared to other users.

• How much time does the average user spend in the app? What is your average time to answer a question? These and many other values ​​can be found in the Analysis section!

• In the app you have an overview of 50 questions in which other users are most likely to make mistakes. We are constantly updating the report for you.

• You will find all your mis-answered questions in the Repair Shop, where you will go through them again for a better memorization.

• Mix the test as you like! Do you want the Rychlovka or the Admissions? Launch the app and get to know these two attractive features.

• Tailor-made instruction! Choose the curriculum that most closely matches your current requirements.

• With this app you no longer have to carry large textbooks with you. But you are not only saving your back, but also nature, because Cerebro does not require a sheet of paper to exist.

• Purchased plans can be actively used on multiple devices simultaneously.

• Easy registration! You can register to the application via Facebook or email and start your journey to your dream success. So what are you waiting for?

Authors:

• Developer and main author: Hrček Vojtěch (6th year of general medicine; 3rd Faculty of Medicine, Charles University)

• Students were also involved in creating educational content:

- 3rd Faculty of Medicine, Charles University
- Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University
- Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
- Institute of Chemical Technology in Prague
- Brno University of Technology

• Cerebro has been developed and maintained by Mercuryapp.cz

Notice:

The mediation (software), set and distribution of teaching materials is unique in Cerebro and is not based on any commercially available model question sheets of medical faculties or other sources. The whole work is subject to copyright.

Website and social channels:

www.mercuryapp.cz
www.instagram.com/cerebroapp/
www.facebook.com/mercuryapp.cz

Customer support:

support@mercuryapp.cz

2020
Read more
Collapse
4.8
78 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- oprava drobných chyb
- menší úpravy a vylepšení v uživatelském rozhraní
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 11, 2019
Size
27M
Installs
5,000+
Current Version
1.1.3
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$5.49 - $54.99 per item
Permissions
Offered By
Vojtěch Hrček
Developer
Frýdek-Místek, ul. PEKAŘSKÁ 3121
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.