Motorkáři.cz

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

1) Články
Kromě rychlého výpisu nejnovějších článků ze všech sekcí webu je nyní možné také hlasovat přes aplikaci v anketě, soutěži. Aplikace nabízí také přímo v článku možnost zvětšení písma na tři úrovně. Přímo z telefonu můžete vložit článek nebo fotografie ze zajímavé akce, které se právě účastníte. Ten se potom zobrazí v záložce "Reportér".

2) POI
V databázi na serveru je aktuálně 2 758 ručně vložených bodů zájmů od našich uživatelů. Kliknutím na modrou ikonku šipky v detailu spustíte navigaci. V případě, že jste blízko bodu zájmu, který máte zobrazen v detailu, můžete tento doplnit o nové fotky přímo z místa.
Novinkou je vložení nebezpečného úseku. Přímo z místa, kde se právě nacházíte můžete pluskem v horní části mapy vložit nebezpečný úsek, zatáčku nebo třeba rozbitou silnici.

3) Bazar
Hlídací očko. Očko funguje pro sekci motocykly a je možné zadat libovolné množství motorek nebo skútrů, které chcete hlídat. Při vkládání se vybírá ze 3 polí - značka, model a ročník. Pokud kdokoliv vloží do bazaru váš hledaný motocykl, aplikace na to upozorní a zašle vám notifikaci.
Rychle, bez nutnosti sednout k počítači, můžete přímo v terénu motocykl nafotit a vložit inzerát pomocí aplikace na web Motorkáři.cz, jen je třeba být ve správné záložce do které chcete inzerát přidat.

4) Fórum
Výpis nově přidaných témat s možností jednoduchého vyhledávání v názvech. V detailu tématu je navíc možné změnit směr zobrazování příspěvků.
Přihlášený uživatel navíc může:
a) Zakládat nová témata včetně vložení fotografií.
b) Sledovat první nový příspěvek k libovolnému tématu kliknutím na ikonku "očka" v detailu tématu. Následně se upozornění zobrazí v liště a aplikace ukáže jen nově vložený příspěvek (nikoliv všechny).
c) Zobrazit témata do kterých jsem přispěl v další záložce "moje".

5) Přátelé a zprávy
V profilu uživatele je možné zobrazit seznam odeslaných a přijatých zpráv. Novou zprávu pošlete jen přátelům ze seznamu. Zelený symbol telefonu informuje, jestli má uživatel nainstalovanou aplikaci. Nahoře jsou ikonky poslat moji GPS polohu nebo vyžádat si GPS polohu.
Tuto funkci využijete v terénu, kdy bude možné zjistit přesnou GPS polohu kamaráda se kterým jedete na vyjížďku nebo sraz.

6) Spolujízda a vyjížďky
Novinkou je vytvoření nové vyjížďky na kterou se mohou přihlásit i další motorkáři. Společně můžete vyrazit na sraz nebo vyjížďku. Jednoduše zadáte start a cíl vaší vyjížďky, kolik vás bude a potom počkáte až se vám přihlásí další motorkáři.

7) Trasy
Nově si můžete přes aplikaci nahrát záznam jízdy vaší trasy na motorce. Uloženou trasu můžete následně exportovat na web Motorkáři.cz. Na trase je možné pořídit také fotografie. Ve vašem webovém profilu na serveru Motorkáři.cz je možné (po jejím exportu z aplikace) všechny trasy stáhnout ve formátu GPX. V administraci na webu si můžete také zvolit, kdo je oprávněn prohlížet vaše nahrané trasy.

Uložené trasy jiných motorkářů je možné také projíždět. V detailu trasy spustíte vpravo nahoře navigaci.

8) Motoakce
Aplikace nabízí jednoduchý výpis nejbližších srazů a nabízí se i mapa podle místa, kde se právě nacházíte. Na akce se můžete také přihlásit. V detailu je odkaz na navigaci, která vás dovede přímo na místo.

9) Tankování
Poslední novinkou je možnost správy tankování vlastní motorky, kterou máte uloženou v databázi. Ihned po natankování u benzínové pumpy, můžete přidat aktuální informace jako je stav tachometru, cena benzínu a jeho množství. Systém za vás vypočítá průměrnou spotřebu a vede chronologický záznam tankování.

10) Firmy
Aplikace na základě vaší polohy zobrazí mapu s nejbližšími firmami a servisy. V seznamu je také zobrazeno hodnocení spokojenosti od uživatelů.

11) Další funkce.
a) Možnost přesunout aplikaci na SD kartu.
b) Nastavení velikosti písma globálně pro celou aplikaci.

Abyste mohli využívat všechny funkce aplikace je nutné být přihlášen stejně jako na webu.

Aplikace funguje na operačním systému Android Jelly Bean - 4.2 a vyšších. Na starších nefunguje.
1) Articles
In addition to quick listing of the latest articles from all sections of the site it is now also possible to vote via an application in the survey, competition. The application offers directly in Article able to enlarge the font on three levels. Directly from your phone, you can insert an article or photos of interesting events that are currently participating. This is then displayed in the "Reporter".

2) POI
The database server is currently 2758 points manually entered the interests of our users. Click on the blue arrow icon in detail to start navigation. If you are near a point of interest that you have shown in detail, this can be supplemented by new photos directly from the site.
The novelty is to enter that dangerous section. Directly from the place where you are můžete Pluski at the top of the map insert dangerous stretch, bend or even broken road.

3) Advertisement
Monitoring loop. Eyelet works for the section and motorcycles can enter any number of motorbikes or scooters that you want to watch. When loading is chosen from three fields - make, model and year. If anyone is inserted into the bazaar search your motorcycle, the application notifies you and sends you a notification.
Quickly, without having to sit down at a computer, you can bike in the field to shoot and to place an ad using the Web motorkari.cz, we just need to be in the correct tab you want to add your ad.

4) Forum
Listing of newly added themes with simple search names. In detail, the topic is also possible to change the direction of viewing posts.
In addition, the logged in user can:
a) Establishing new topics including the insertion of photos.
b) Follow the first new post on any topic by clicking on the icon "eye" topic in detail. Subsequently, a warning is displayed in the bar and the application will only show the newly inserted post (but not all).
c) Show topics to which I contributed in another tab "mine."

5) Friends and reports
The profile can view a list of messages sent and received. Send a new message to friends from the list. Green phone symbol informs if the user installed application. Above the icons to send my GPS location or to request GPS position.
This function is useful in the field, when it will be possible to determine the exact GPS location of your friend with whom you go on a trip or event.

6) and rides Traveling
Innovation is the creation of a new horse that can sign other bikers. Together, you can go to the event or trip. Simply enter the start and finish of your horse, how much it will then wait until you log další bikers.

7) Routes
Now you can upload through the application driving record your route on a motorcycle. Saved route you can then export to the web motorkari.cz. On the route you can also take photos. Your web profile on the server motorkari.cz is possible (after the application of export) all tracks downloaded in GPX format. The administration of the site you can also choose who is allowed to view your recorded tracks.

Saved routes other bikers can also pass through. In detail, the routes start at the top right navigation.

8) Motoakce
The application offers a simple listing of the coming meetings and offers a map of the place where you are. At the event, you can also log on. In detail, the reference to navigate, which will lead you directly to the site.

9) Filling
The latest addition is the ability to manage their own refueling bikes that are stored in the database. Immediately after refueling at a gas station, you can add current information, such as mileage, fuel price and quantity. Our system will calculate the average fuel consumption and keep a chronological record of refueling.

10) Companies
Applications based on your location displays a map of nearby businesses and services. The list also shows satisfaction ratings from users.

11) Other functions.
a) The option to move the application on SD card.
b) Set the font size globally for the entire application.

To use all the features of the application must be signed as well as on the web.

The application works on the operating system Android Jelly Bean - 4.2 and higher. On older works.
Read more
Collapse
3.9
598 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

4.0.4 - doplneni benzinek do tankovani
4.0.3 - oprava volby lokality pri zadavani vyjizdek
4.0.0 - zmeny pro android 11
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 3, 2021
Size
6.2M
Installs
10,000+
Current Version
4.0.4
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone 10+
Permissions
Offered By
MOTOportal, s.r.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.