Jäger gratis afstandsmåler journal jæger jagt

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Jäger er en gratis app, som sikrer, at de vigtigste værktøjer til jægerne er lige ved hånden.
Der er soltider, afstandsmåler, statistikker, jagttider – både generelle og lokale jagttider.
Derudover er der en journal, som er let anvendelig og som søger for, at dit vildtudbytte overføres/indrapporteres direkte til Miljøstyrelsens jagtportal.
Det betyder, at du ikke skal føre journal i en lommebog længere. Snart vil du kunne følge din jagt udvikling på dette site med løbende opdateringer, og med mulighed for at sammenligne årenes udbytte.

Men det, at du registrerer dit vildtudbytte i appen, betyder meget mere end du tror.
Du bidrager til et langt bedre datagrundlag end der tidligere har eksisteret i Miljøstyrelsens jagtportal. Dine registreringer deles anonymt med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (AU), som forsker i udviklingen af arter, bestande, alder, vægt og meget mere. Så vær omhyggelig med det du indtaster. Jo mere du oplyser om dit bytte, jo mere bidrager du til, at fremtidens balance i naturen er så optimal som mulig.

Hvorfor er jagt vigtig for balancen i naturen
Gennem tiden er rigtig mange forskellige dyrearter uddøde. De kommer ikke igen.
Flere dyrearter er i dag truede, mens andre stiger voldsomt i population.

Vildtforvaltning, som et aktivt redskab til at forbedre levevilkår, har spor helt tilbage til år 1662.

Jagt er et vigtigt redskab i forhold til at regulere bestande, køns- og aldersfordelinger. Der er geografiske forskelle på, hvordan balancen ser ud, og den bevæger sig meget.
Danmarks Jægerforbund har lavet en afskydningsmodel på deres hjemmeside. Konsekvensen af forkert forvaltning kan bl.a. forårsage sygdomme.

Aktuelt i Danmark er mårhunden et stort tema. Mårhunden er en invasiv art, som ikke hører til i den danske natur. Den yngler voldsomt, har ingen naturlige fjender og kan udrydde fugle kolonier, padder og tudser meget let. Dermed truer den andre områder af det danske og mangfoldige dyreliv, som vi skal bevare og passe på.
Jægernes opgave er i den forbindelse vigtig, og det er besluttet, at jægerne aktivt skal nedlægge invasive arter.

Dataindsamlingen gør os klogere
Jäger er en apolitisk app. Vi vil ikke gøre os kloge på, hvilke arter, hvilke bestande, jagttider eller andre faglige spørgsmål omkring jagten, der skal være gældende. Det lader vi vidensinstitutionerne og interesseorganisationerne om.
Vores intention er alene at indsamle data fra brugerne på så enkel og indsigtsfuld en måde som mulig, mens det samtidig er detaljeret og nyttigt.
Derudover leverer vi den platform, hvor dataene skal præsenteres og kan modelleres, så det passer til det, der er behov for løbende.

o Vi elsker naturen
o Vi elsker jagt
o Vi er apolitiske
o Vi er dedikerede til dataindsamling
o Vi beriger interesse- og videnskaben med bedre datagrundlag til deres sag
o Vi vil, sammen med jægerne hjælpe til at skabe en bedre og sundere balance i naturen

Brug derfor Jäger, der gør din lovpligtige indberetning langt lettere samtidig med at du aktivt bidrager til en sundere natur gennem dine data, som kan benyttes af forskere til videnskaben. Dermed er du med til at sikre, at vi i fremtiden ikke mister danske arter til de invasive arter og samtidig har de bedste betingelser for jagt.

Det er gratis at bidrage. Vi kender ikke prisen for at lade være før om nogle år.

/Jäger
Jäger is a free app that ensures that the most important tools for hunters are at your fingertips.
There are sun times, rangefinders, statistics, hunting times - both general and local hunting times.
In addition, there is a journal that is easily applicable and which seeks for your game yield to be transferred / reported directly to the Danish Environmental Protection Agency's hunting portal.
This means that you do not have to keep a journal in a pocketbook anymore. Soon you will be able to follow your hunting development on this site with continuous updates and with the opportunity to compare the yield over the years.

But registering your game yield in the app means a lot more than you think.
You contribute to a far better data base than previously existed in the Danish Environmental Protection Agency's hunting portal. Your records are shared anonymously with the DCE - National Center for Environment and Energy, Aarhus University (AU), which researches the development of species, stocks, age, weight and much more. So be careful what you enter. The more you inform about your prey, the more you contribute to ensuring that the future balance in nature is as optimal as possible.

Why hunting is important for the balance of nature
Over time, many different species of animals have become extinct. They will not come again.
Several species of animals are threatened today, while others are rising rapidly in population.

Wildlife management, as an active tool to improve living conditions, dates back to the year 1662.

Hunting is an important tool when it comes to regulating stocks, gender and age distributions. There are geographical differences in how the balance looks and it moves a lot.
The Danish Hunters' Association has created a launch model on their website. The consequences of mismanagement may include: cause diseases.

Currently in Denmark, the puppy dog ​​is a major theme. The dog is an invasive species that does not belong to Danish nature. It breeds violently, has no natural enemies and can eradicate bird colonies, toads and toads very easily. This threatens the other areas of Danish and diverse wildlife that we must preserve and care for.
The task of hunters is important in this regard, and it has been decided that the hunters must actively kill invasive species.

The data collection makes us smarter
Jäger is an apolitical app. We do not want to know which species, what stocks, hunting times or other professional issues about hunting should apply. We leave that to the knowledge institutions and interest organizations.
Our sole intention is to collect data from users in as simple and insightful a way as possible, while at the same time being detailed and useful.
In addition, we provide the platform where the data must be presented and can be modeled to fit what is needed on an ongoing basis.

o We love nature
o We love hunting
o We are apolitical
o We are dedicated to data collection
o We enrich interest and science with better data for their cause
o We, together with the hunters, will help to create a better and healthier balance in nature

Therefore, use Jäger, which makes your statutory reporting much easier while actively contributing to a healthier nature through your data that can be used by scientists to science. Thus, you are helping to ensure that we do not lose Danish species to the invasive species in the future and at the same time have the best conditions for hunting.

Contributions are free. We do not know the price to leave before in a few years.

/Hunting
Read more
Collapse
4.4
14 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Tak fordi du bruger Jäger

Denne opdatering indeholder mindre fejlrettelser og optimeringer.
Vi opdaterer normalt uden du behøver gøre det her i App Store, og måske har du bemærket at vi i sidste uge tilføjede en afstandsmåler og fjernede betalingen?
Vi kommer med flere nyheder snart.

Knæk & Bræk 🦌
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 24, 2019
Size
20M
Installs
1,000+
Current Version
1.6.2
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Plature ApS
Developer
Resilience House Lysholt Allé 8 7100 Vejle Denmark
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.