Skytsengel

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Danish (Denmark)

Dansk Stalking Center står bag Skytsengel App´en, som understøttes af hjemmesiden Skytsengel.org
Skytsengel henvender sig til enhver der føler sig utryg i hverdagen.

Skytsengel app
Skytsengel er en specifikt udviklet mobil app, der har til formål at øge oplevelsen af tryghed og sikkerhed i hverdagslivet, for personer der oplever sig forfulgt og udsat for stalking.

Skytsengel app bruger i sine alarmfunktioner lokalitetstjenester i baggrunden. Fortsat brug af GPS mens skytsengel app kører i baggrunden kan dramatisk formindske batterilevetiden.

Skytsengel bygger på princippet om tryghed gennem kontaktpersoner/sociale relationer i den udsattes eget netværk, som fx venner, familie eller naboer, som en form for hjælp til selvhjælp.

Skytsengel er ikke en overfaldsalarm, men et tryghedsskabende redskab for personer der oplever sig utryg og udsat for stalking.

Hvem kan have brug for Skytsengel
Personer der er udsat for forfølgelse og stalking oplever sig ofte utrygge og begrænsede i deres daglige livsførelse - mange oplever deres bevægelsesfrihed begrænset i forhold til at kunne færdes i det offentlige rum eller på andre opholdssteder. Skytsengel kan medvirke til at skabe en en tryggere oplevelse i hverdagen og derved fastholde den naturlige bevægelsesfrihed.

Skytsengel App´ens fire centrale funktioner:

1. Rød alarm: Ved akut trussel eller overgreb
Når brugeren føler sig akut truet og/eller er i risiko for fysisk overgreb.
Alarmen sender besked til brugerens tilkoblede netværkspersoner, som derved kan komme den udsatte til undsætning og evt. tilkalde yderligere hjælp som fx politiet. Ved aktivering af rød alarm - påbegynder automatisk lydoptagelse.

2. Gul Alarm: Kom forbi – ved utryghed
Når brugeren er i en situation fx i hjemmet, hvor brugeren føler sig utryg uden at føle sig truet. Det kan være forfølgeren står uden for boligen, eller opholder sig i nærheden af den udsattes bolig/opholdssted. Ved at netværkspersonen ’kommer forbi’ kan den pågældende bevidne og fx fotografere hændelsen.

3. Blå alarm: Følg mig - ved utryghed
Når brugeren er utryg i det offentlige rum og har behov for at ‘blive fulgt’ - eller holdt øje med på sin vej, af de tilkoblede netværkspersoner. Funktionen kan anvendes hvis brugeren oplever sig utryg når brugeren fx er på vej hjem fra byen om aftenen, på hjem fra biografen eller på vej hjem fra arbejde.

4. Log-funktion: Dokumentation og bevis-opsamling
Al dokumentation der tilføres loggen kategoriseres efter begivenhedstype og samles på server, med registrering af dato, klokkeslet, beskrivelse af begivenhed mv. App’en giver mulighed for lydoptagelse ved aktivering af Rød Alarm, som automatisk tilføjes loggen. Log-funktionen tilgås via brugers brugernavn og adgangskode i Skytsengel App'en og på hjemmesiden skytsengel.org. Log kan udskrives via Skytsengel.org

Alle alarm-funktioner anvender GPS-tracking som angiver brugers position via kort på netværkspersoners smartphone.

Sikkerhed
Al kommunikation mellem app og server er krypteret. Ligeledes er adgangskode lagret ikke-reverserbar krypteret.
I udviklingen af Skytsengel systemet har der været fokus på at skabe et meget højt sikkerhedsniveau.

Hvad er stalking
Stalking defineres som uønskede og gentagende henvendelser og kontaktforsøg som af den udsatte opleves forstyrrede, påtrængende og intimiderende.

Stalking kan omfatte mange forskellige adfærdsformer lige fra gentagne og uønskede telefonopkald, sms´beskeder, mails, gaver, forfølgelse, overvågning o.l. Adskilt kan hver enkelt handling eller aktivitet synes uskyldig og harmløs, men adfærden må altid ses i den sammenhæng de fremtræder i. Derved opleves aktiviteterne skræmmende eller skaber frygt hos den udsatte.

Stalking er ikke chikane, men chikanen er typisk en del af stalkingen.
Frygt er ikke altid et udtryk for stalking, men frygt er typisk en del af stalkingens effekt på den udsatte.
The Danish Stalking Center is behind the Guardian Angel App, which is supported by the website Skytsengel.org
Guardian angel is for anyone who feels insecure in everyday life.

Guardian Angel app
Guardian Angel is a specifically developed mobile app that aims to increase the experience of security and safety in everyday life, for people who feel persecuted and exposed to stalking.

In its alarm functions, the guardian angel app uses location services in the background. Continued use of GPS while the guardian angel app is running in the background can dramatically decrease battery life.

Guardian angel is based on the principle of security through contacts / social relationships in the victim's own network, such as friends, family or neighbors, as a form of help for self-help.

Guardian angel is not an assault alarm, but a security-creating tool for people who feel insecure and exposed to stalking.

Who may need Guardian Angel
People who are exposed to persecution and stalking often experience insecurity and limitedness in their daily lives - many experience their freedom of movement limited in relation to being able to move around in public spaces or other places of residence. Guardian angel can help to create a safer experience in everyday life and thereby maintain the natural freedom of movement.

Guardian Angel's four key functions:

1. Red alarm: In case of acute threat or assault
When the user feels acutely threatened and / or is at risk of physical abuse.
The alarm sends a message to the user's connected network persons, who can thereby come to the victim's rescue and possibly call for further help such as the police. When red alarm is activated - audio recording starts automatically.

2. Yellow Alarm: Come by - in case of insecurity
When the user is in a situation eg in the home, where the user feels insecure without feeling threatened. It could be the pursuer standing outside the home, or staying near the victim's home / residence. By the network person 'coming by', the person in question can witness and, for example, photograph the incident.

3. Blue alarm: Follow me - in case of insecurity
When the user is insecure in the public space and needs to be 'followed' - or watched on his way, by the connected network people. The function can be used if the user feels insecure when the user is, for example, on his way home from the city in the evening, on his way home from the cinema or on his way home from work.

Log function: Documentation and evidence collection
All documentation added to the log is categorized by event type and collected on a server, with registration of date, time, description of event, etc. The app allows sound recording when activating the Red Alarm, which is automatically added to the log. The log function is accessed via the user's username and password in the Guardian Angel App and on the website skytsengel.org. Log can be printed via Skytsengel.org

All alarm functions use GPS tracking which indicates the user's position via maps on the network person's smartphone.

Security
All communication between app and server is encrypted. Likewise, password stored is non-reversible encrypted.
In the development of the Guardian Angel system, there has been a focus on creating a very high level of security.

What is stalking
Stalking is defined as unwanted and repeated inquiries and contact attempts which the victim experiences as disturbing, intrusive and intimidating.

Stalking can include many different behaviors ranging from repeated and unwanted phone calls, text messages, emails, gifts, stalking, surveillance, and the like. Separately, each individual action or activity may seem innocent and harmless, but the behavior must always be seen in the context in which they appear. In doing so, the activities are experienced as frightening or create fear in the victim.

Stalking is not harassment, but the harassment is typically part of the stalking.
Fear is not always an expression of stalking, but fear is typically part of the effect of stalking on the victim.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Android 11 kompatibel.
Adgang til Hjælp og vejledning i Konto-fane.
Udvidelse af log-funktionalitet:
- Del Log som PDF via Mail. Med denne funktion kan loggen sendes til f.eks Politiet
- Optagelser i Log kan nu deles via alm Android Del-funktion
Div. små-forbedringen af stabilitet og interface.
Korrektion i forhold til tilladelser af placering i baggrunden.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 5, 2021
Size
5.4M
Installs
1,000+
Current Version
1.3.1
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Shares Location
Permissions
Offered By
Project Open ApS
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.