TVIS
(1,206)

Reviews

What's New
Recent Changes in 5.0
- ดีไซน์ใหม่ เพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวกขึ้น
- ปรับโหมดการใช้งานเป็น 2 ประเภทคือ ข้อมูลรอบตัว และข้อมูลทั้งหมด
- ติดตามกล้องจราจร, ข่าวสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วจากเมนูข้อมูลรอบตัว
- เลือกชมกล้องจราจร CCTV ได้มากกว่า 250 กล้องทั่วประเทศ ในโหมดข้อมูลทั้งหมด
- ใช้งานเมนูการค้นหาสภาพจราจรด้วยเสียงได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงพูดชื่อถนนที่ต้องการทราบสภาพจราจร

Similar

More from developer