ICT-AAC Domino brojalica

Everyone
Ages 8 & Under
12
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Croatian

Opis aplikacije


Poznavanje količine jedan je od preduvjeta za usvajanje pojma broja, odnosno osnova za buduće računanje. Djeci s teškoćama u razvoju aplikacija Domino brojalica na atraktivan način pruža rana iskustva s količinom i brojevima, potpomognuto slikovnim i zvučnim zapisom. Aplikacija olakšava učenje povezivanja vizualnog simbola i količine te znamenke (brojke). Upravo tako povezani vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece potiču, održavaju i unaprjeđuju vještine rane matematičke pismenosti neophodne za usvajanje pojma količine, a kasnije i za shvaćanjem značenja brojeva. Sve to je preduvjet za shvaćanjem osnovnih računskih operacija.

Koristeći aplikaciju djeca imaju priliku upoznati druge važne matematičke predvještine kao što su razlikovanje malo-puno i jednako mnogo povezivanjem različitih simbola koji predstavljaju istu količinu (simbol predmeta iz okoline/okruženja sa simbolom sa simbolom količine na domino pločici) te povezivanje brojeva i simbola s domino pločica.

Prednost aplikacije je mogućnost njezine uporabe u obiteljskom okruženju i/ili predškolskim ustanovama te početnoj nastavi matematike u osnovnim školama. Aplikaciju mogu koristiti i mlađa djece tipičnog razvoja kod koje ne postoji potreba za dodatnom stručnom podrškom.


Upotreba aplikacije

Aplikacija pomaže pri učenju količine pomoću takozvanog domino principa - povezivanjem broja simbola prikazanih na ekranu i točkica na domino pločicama. Korisnici u okviru aplikacije imaju mogućnost naučiti količinu prebrojavanjem simbola ili prepoznavanjem zadanog broja.

Korisniku se u pojedinom zadatku prikazuju dva skupa simbola. Simboli su u skupovima raspoređeni poput točkica na domino pločicama. Ukoliko korisnik odabere rješavanje zadataka pomoću brojeva, problemski zadaci su prikazani brojevima, a ne simbolima. Lijevi skup uvijek sadrži dosad naučene količine, dok desni skup sadrži nove količine koje tek treba naučiti - npr. u igri "Učenje do 5" u lijevom skupu mogu biti količine 1, 2 ili 3, dok su u desnom količine 4 ili 5. Ponuđeni odgovori su u obliku domino pločica. Količine do 5 na domino pločicama su prikazane jednom bojom točkica, dok su količine veće od 5 prikazane kombinacijom dviju boja točkica. Svakim točnim odgovorom povećava se broj bodova/zvjezdica ispisan u gornjem desnom kutu ekrana.

U postavkama aplikacije nalazi se niz mogućnosti za prilagodbu sučelja. Moguće je prilagoditi način prikaza domino pločica – u rastućem ili pomiješanom poretku. Moguće je odabrati broj zadataka u jednom krugu igranja (od 5 do 20), kao i broj odgovora (domino pločica) koji se prikazuje korisniku (od 2 do 6). Dodatne mogućnost za prilagodbu aplikacije su uključivanje/isključivanje izgovora zvučnog zapisa simbola, odabir pozadine sučelja te postavljanje broja zvjezdica za pojedine igre na početnu vrijednost.
Description of the application


Knowing the quantity of one of the preconditions for the adoption of the concept of number, ie the basis for future calculations. Children with disabilities app Domino nursery rhymes in an attractive way provides early experience with quantity and numbers, aided imaging and audio. The application facilitates learning linking visual symbols and quantities of these digits (numbers). Exactly associated visual and auditory symbols at that group of children encourage, maintain and improve the skills of early numeracy necessary for the adoption of the concept of quantity, and later for understanding the meaning of numbers. All of this is a prerequisite for understanding basic arithmetic operations.

Using the application, children have the opportunity to meet other important mathematical predvještine such as distinguishing little much and as many connecting different symbols that represent the same amount (symbol objects from the environment / surroundings with a symbol by symbol amounts to a domino tiles) and linking numbers and symbols with domino tile.

The advantage of the application's ability to use it in a family environment and / or nurseries and initial teaching of mathematics in primary schools. The app can be used by younger children with typical development in which there is no need for additional professional support.


Using applications

The application helps in learning quantities using the so-called domino principle - by linking the number of symbols displayed on the screen and dots on the domino tiles. The users of your application have the ability to learn the amount of counting symbols or identifying a set number.

The user is in a particular task, showing two sets of symbols. Symbols are in meetings arranged like dots on the domino tiles. If the user chooses to solve problems using numbers, problem assignments are given numbers, but not symbols. Left set always contains the previously learned quantities, while the right contains a set of new quantities yet to be learned - for example, in the game "Learning to 5" in the left-conference may be quantities of 1, 2 or 3, while in the right quantities of 4 or 5. Offered Answers are in the form of domino tiles. Quantities of up to 5 on the domino tiles are displayed with one color dot, while quantities greater than 5 shows a combination of two colors of dots. Each correct answer increases the number of points / stars printed in the top right corner of the screen.

In the application settings there is a range of options to customize the interface. It is possible to adjust the display mode domino - in ascending or mixed order. You can select the number of items in one round of play (5-20), and the number of responses (domino) that is displayed to the user (2-6). Additional ability to customize applications are on / off pronunciation sound track symbols, select a wallpaper sites and setting the number of stars for some games to the initial value.
Read more
Collapse
4.7
12 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Izmjena teksta u postavkama.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 19, 2018
Size
3.7M
Installs
1,000+
Current Version
1.3
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ICT-AAC
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.