Matura - testy i zadania

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Od teraz mając przy sobie smartfon, w każdym miejscu możesz przygotowywać się do matury oraz szukać dla siebie studiów!

Dzięki aplikacji sprawdzisz swoją wiedzę i lepiej przygotujesz się do matury. Do dyspozycji masz testy i zadania maturalne z przedmiotów: język polski, matematyka, angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, informatyka, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, filozofia, historia sztuki i muzyki oraz łaciński.

Znajdziesz tutaj też informacje dotyczące matury wraz z pełną listą wymagań egzaminacyjnych, kalendarz maturalny i arkusze. Ponadto wyszukasz kierunki studiów na uczelniach z całej Polski według kryteriów maturalnych.

Zakupy w aplikacji:
Po jednorazowym zakupie nie będziesz miał reklam oraz zyskasz dostęp do:
• przybornika: notatnik, kalkulator, tablice maturalne,
• kopii zapasowej danych,
• synchronizacji danych między urządzeniami.

Główne cechy:


Moja nauka
To centrum zarządzania twoim przygotowaniem do matury. Masz w niej testy i zadania z wybranych przez ciebie przedmiotów. Twój postęp jest cały czas zapisywany, więc w dowolnym momencie możesz przerwać i wrócić do nauki. Masz tutaj listę testów i zadań, które zostały jeszcze do zrobienia oraz listę do powtórki i zakończonych. Od razu widzisz te, które są w trakcie. Przegląd całości masz w zakładce statystyki.

Testy maturalne
Aplikacja zawiera testy z zestawami pytań od 2005 roku na podstawie dotychczasowych matur wraz z pełnymi odpowiedziami. Podzielone są one na poziomy: podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny (język nowożytny).
Najważniejsze cechy:
◦ odmierzanie czasu,
◦ podsumowanie z przeglądem odpowiedzi,
◦ punktacja jak na maturze,
◦ dodawanie do powtórki całych testów jak i wybranych zadań,
◦ zapamiętywanie postępu i wyników testów, możliwość przerwania i kontynuacji,
◦ poziom wykonania zadań na podstawie wyników z matur - od razu widzisz, które były trudne,
◦ pobieranie testów do nauki offline,
◦ podręczny notatnik,
◦ kalkulator oraz tablice matematyczne i fizykochemiczne (zgodnie z maturą)

Zadania maturalne
Aplikacja zawiera zbiory zadań z przedmiotów maturalnych, podzielone tematycznie.
Najważniejsze cechy:
◦ do każdego zadania są wskazówki lub objaśnienia oraz pełne odpowiedzi,
◦ dodawanie do powtórki całych zbiorów jak i wybranych z nich zadań,
◦ zapamiętywanie postępu nauki,
◦ pobieranie działów do nauki offline,
◦ notatnik,
◦ kalkulator i tablice (zgodnie z maturą)

Wybór przedmiotów
Ponieważ zazwyczaj przygotowujesz się do matury z 3-6 przedmiotów, to w Mojej Nauce oraz na listach pokazują się tylko testy i zadania, które zaznaczyłeś na liście przedmiotów. W każdej chwili możesz dodać nowy przedmiot lub odznaczyć niepotrzebny.

O maturze
Informacje o maturze dla poszczególnych przedmiotów wraz z pełną listą zagadnień i tematów do matury w formule 2015 i formule 2023.

Kalendarz maturzysty
Masz zawsze pod ręką najważniejsze terminy dotyczące deklaracji, egzaminów i wyników.

Arkusze maturalne
Oryginalne arkusze maturalne wraz z zasadami odpowiedzi i transkrypcją dla języków z możliwością przeglądania i drukowania.

Studia według matury
Wyszukiwanie kierunków studiów na uczelniach w całej Polsce według przedmiotów zdawanych na maturze i kryteriów maturalnych ustalonych przez poszczególne uczelnie. Wystarczy, że zaznaczysz przedmioty, a otrzymasz listę kierunków. Kierunki możesz wyszukiwać w dwóch opcjach: według przedmiotów, które wystarczą lub przedmiotów, które są uwzględniane w kryteriach. Dodatkowo możesz je zawęzić przez województwo, miasto, grupę kierunków, język wykładowy, typ i status uczelni.
From now on, with your smartphone with you, you can prepare for your final exams and look for studies wherever you go!

Thanks to the application, you will test your knowledge and prepare better for the final exams. You have at your disposal tests and final exams in the following subjects: Polish, mathematics, English, biology, chemistry, physics, geography, history, WOS, IT, German, Russian, Spanish, French, Italian, philosophy, history of art and music, and Latin.

Here you will also find information about the Matura exam along with a full list of exam requirements, a matriculation calendar and sheets. In addition, you will search for study programs at universities from all over Poland according to the criteria of the matura exam.

In-app purchases:
After a one-time purchase, you will have no ads and you will gain access to:
• toolbox: notebook, calculator, high school graduation tables,
• data backup,
• data synchronization between devices.

Main features:


My Science
This is the management center for your baccalaureate preparation. In it, you have tests and tasks from the items you choose. Your progress is always saved, so you can stop and go back to learning at any time. Here you have a list of tests and tasks that have yet to be done, and a list to be revised and completed. You immediately see the ones that are in progress. You have an overview of everything in the statistics tab.

Matura exam
The application contains tests with sets of questions from 2005 on the basis of previous high school exams with full answers. They are divided into the following levels: basic, extended and bilingual (modern language).
The most important features:
◦ measuring time,
◦ summary with an overview of the answers,
◦ scoring as in high school final exams,
◦ adding entire tests and selected tasks to the repetition,
◦ saving test progress and results, possibility of interrupting and continuing,
◦ the level of task performance based on the results of the secondary school-leaving examination - you can immediately see which ones were difficult,
◦ downloading tests for offline learning,
◦ handy notebook,
◦ calculator and mathematical and physicochemical tables (according to the high school diploma)

Matura tasks
The application contains collections of tasks from high school graduation subjects, divided thematically.
The most important features:
◦ there are tips or explanations and full answers for each task,
◦ adding entire collections and selected tasks to the repetition,
◦ memorizing learning progress,
◦ downloading departments for offline learning,
◦ notebook,
◦ calculator and tables (according to high school diploma)

Item selection
Since you usually prepare for the Matura exam in 3-6 subjects, only the tests and tasks that you have marked on the list of subjects appear in My Study and on the lists. You can add a new item or deselect an unnecessary one at any time.

About matura
Information on the matura exam for individual subjects along with a full list of issues and topics for the matura exam in the 2015 formula and the 2023 formula.

High school calendar
You always have the most important deadlines for declarations, exams and results at hand.

Matura exam sheets
Original matura exam sheets with answer rules and transcription for languages, which can be viewed and printed.

Studies according to the baccalaureate
Searching for study programs at universities all over Poland according to the subjects taken at the matura exam and criteria set by individual universities. All you have to do is select the items and you will receive a list of courses. You can search for directions in two options: by subjects that are enough or by subjects that are included in the criteria. Additionally, you can narrow them down by voivodship, city, group of courses, language of instruction, type and status of the university.
Read more
Collapse
4.5
108 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
October 5, 2021
Size
87M
Installs
10,000+
Current Version
1.2.4
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
PLN 18.99 per item
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
Developer
Grupa StudentNews.pl Sp. z o.o. ul. Ulubiona 34 32-085 Modlnica
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.