Pokladna KASAmax Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Pokladní aplikace, nejlepší a nejlevnější pro malé i velké podnikání? Chcete mít EET bez měsíčních poplatků či bez paušálů? Chcete mít kvalitní eet pokladnu zdarma a účtenky pod kontrolou? Pak je pro vás mobilní aplikace KASAmax Mobile ideální volbou. Díky ní si vytvoříte EET pokladnu přímo ve svém mobilu či tabletu. Stačí si KASAmax Mobile stáhnout a můžete začít bezplatně evidovat. Ještě než si stáhnete EET pokladnu zdarma, můžete nahlédnout do uživatelského manuálu zde: Manuál KASAmax.. Elektronická evidence tržeb pro Vás nebude žádný problém.

Aplikace, která má svoje kořeny v oblíbené aplikaci MAXiPokladna, byla uvedena na trh v listopadu 2017. Přináší však celou řadu vylepšení a inovací. Ty odpovídají nejmodernějším trendům v oblasti EET pokladen a splňují veškeré požadavky, které na tyto aplikace podnikatelé v dnešní době kladou. Společnost KASAmax při vývoji aplikace zúročila veškeré zkušenosti, které má v oboru pokladních systémů za více než 13 let svého působení.

KASAmax Mobile přináší svým uživatelům nejen moderní design, ale především celou řadu užitečných funkcí, které usnadňují podnikání. EET pokladna se díky nim stává pomocí, nikoliv zátěží vašeho byznysu. Mezi hlavní novinky patří kurzovní lístky, platby v cizích měnách, prodej na položky nebo markování na více identifikačních čísel (IČO).

Velmi užitečná je možnost propojení s novou webovou aplikací KASAmax Backoffice. Díky této aplikaci má podnikatel vynikající přehled o tom, co se na kterém jeho pokladním zařízení právě účtuje, v reálném čase vidí, jaký je stav jeho skladů, zná aktuální ceníky nebo kurzovní lístek. Má tedy celé podnikání přehledně pod kontrolou a vůbec nezáleží, jestli se jedná o drobného živnostníka nebo větší provoz. Díky této EET pokladně je podnikání přehlednější, efektivnější a snažší.

Další funkce KASAmax Mobile:

Obecné
• Tvorba pokladních a vlastních uzávěrek
• Možnost markování na více IČ
• Evidence všech vydaných účtenek a uzávěrek
• Opakované tisknutí uzávěrek a účtenek
• Zálohování dat z EET pokladny

Prodej
• Rychlé účtování (kalkulátor), účtování na položky a skupiny nebo různé kombinace (např. kalkulátor + položky)
• Výběr typu platby (hotovost, karta, faktura, stravenky, šek)
• Nastavení slev na účet či položku (sleva částkou nebo procentem)
• Možnost výběru odeslání či neodeslání tržby do EET
• Podpora offline režimu EET při výpadku připojení (tisk kódu PKP) a zpětná synchronizace s finanční správou
• Náhled na účtenku před vystavením
• Možnost automatického tisku (bluetooth tiskárna) či odeslání účtenky na email
• Možnost nastavení způsobu přidávání položek na účet
• Nastavení zaokrouhlování
• Nastavení pořadového čísla účtenky
• Správa otevřených účtů (možné předdefinovat pojmenování - například dle stolů v restauraci)

Sortiment
• Správa sortimentu (položky, skupiny), řazení položek do skupin
• Podpora měrných jednotek (ks, kg, l, hod, m a další)
• Konfigurace barev a ikonek pro položky a skupiny

Nastavení tisku
• Možnost nastavení hlavičky, patičky a reklamního sdělení na účtence
• Nastavení loga
• Nastavení zobrazovaných jednotek, diakritiky
• Otevření pokladní zásuvky po vytištění účtenky
• Sdílení jedné tiskárny mezi více zařízení s KASAmax Mobile

Obecná nastavení
• Nastavitelná velikost uživatelského rozhraní eet pokladny (písmo, ikony a další)
• Režim insomnie (neuspání zařízení)
• Zámek na otáčení obrazovky
• Nastavení notifikací o změnách v KASAmax Backoffice (ceníky, kurzovní listky a další)

EET pokladna - Další nastavení
• Nastavení pokladního režimu běžný/zjednodušený
• Podpora pro plátce DPH i neplátce
• Testovací režim
• Nastavení maximální doby odezvy
• Podpora pro pověřeného poplatníka
• Nastavení certifikátu
Cash registers , the best and cheapest for small and large businesses? Want to have EET with no monthly fees or flat rates ? Want to have a quality free cash register and receipts under control ? Then the KASAmax Mobile mobile application is the ideal choice for you. Thanks to it, you will create a EET cash register directly on your mobile phone or tablet . Just download KASAmax Mobile and you can start registering for free. Before you download the free EET cash register, you can view the user manual here: KASAmax Manual. . Electronic sales records will be no problem for you.

The application, which has its roots in the popular MAXiPokladna application, was launched in November 2017. However, it brings a number of improvements and innovations. These correspond to the latest trends in the field of EET cash registers and meet all the requirements that entrepreneurs place on these applications today. During the development of the application, KASAmax has used all the experience it has in the field of cash register systems for more than 13 years of operation.

KASAmax Mobile brings its users not only a modern design , but above all a number of useful features that make business easier. Thanks to them, the EET cash register becomes a help, not a burden on your business. Key news include exchange rates, payments in foreign currencies, sales for items, or multi-identification markup (IČO).

The possibility of connecting to the new KASAmax Backoffice web application is very useful. Thanks to this application, the entrepreneur has an excellent overview of what his cash register is currently being charged for, he can see in real time the state of his warehouses, he knows the current price lists or the exchange rate list. So he has the whole business clearly under control and it doesn't matter at all whether it's a small business or a larger operation . Thanks to this EET cash register, business is clearer, more efficient and easier.

Other features of KASAmax Mobile:

General
• Creation of cash and own deadlines
• Possibility of marking on multiple IDs
• Records of all issued receipts and deadlines
• Reprint deadlines and receipts
• Data backup from EET cash register

Sales
• Quick posting (calculator), posting to items and groups or various combinations (eg calculator + items)
• Choice of payment type (cash, card, invoice, meal vouchers, check)
• Setting discounts on an account or item (discount by amount or percentage)
• Option to send or not send sales to EET
• EET offline mode support in case of connection failure (PKP code printing) and back synchronization with financial management
• Preview of the receipt before issuance
• Possibility of automatic printing (bluetooth printer) or sending a receipt to email
• Ability to set how items are added to the account
• Rounding settings
• Receipt serial number setting
• Management of open accounts (it is possible to predefine names - for example according to tables in a restaurant)

Assortment
• Assortment management (items, groups), sorting items into groups
• Support units of measure (pcs, kg, l, hrs, m and more)
• Configure colors and icons for items and groups

Print settings
• Possibility to set the header, footer and advertising message on the receipt
• Logo settings
• Settings of displayed units, diacritics
• Opening the cash drawer after printing the receipt
• Sharing one printer between multiple devices with KASAmax Mobile

General settings
• Adjustable size of the eet cash register user interface (font, icons and more)
• Insomnia mode (device failure)
• Screen rotation lock
• Setting notifications about changes in KASAmax Backoffice (price lists, exchange rates and more)

EET Cashier - Advanced Settings
• Normal / simplified cash register settings
• Support for VAT payers and non-payers
• Test mode
• Setting the maximum response time
• Support for the authorized taxpayer
• Certificate settings
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Úprava implementace sestavení UI pro prodej na šířku
- Přepínače číselníku a položek v případě prodeje na šířku (Položky/Skupiny)
- Rozšíření nastavení v případě prodeje v režimu Číselník a skupiny
- Úprava parametrů pro dárkové kupony
- Další drobné úpravy a vylepšení
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 30, 2021
Size
Varies with device
Installs
10,000+
Current Version
1.25.1
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
KASAmax EU s.r.o.
Developer
KASAmax EU s.r.o. Olomoucká 1159/40 618 00 Brno
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.