EET pokladna zdarma KASAmax Mobile

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

EET pokladna, nejlepší a nejlevnější pro malé i velké podnikání? Chcete mít EET bez měsíčních poplatků či bez paušálů? Chcete mít kvalitní eet pokladnu zdarma a účtenky pod kontrolou? Pak je pro vás mobilní aplikace KASAmax Mobile ideální volbou. Díky ní si zdarma vytvoříte EET pokladnu přímo ve svém mobilu či tabletu. Stačí si KASAmax Mobile stáhnout a můžete začít bezplatně evidovat. Ještě než si stáhnete EET pokladnu zdarma, můžete nahlédnout do uživatelského manuálu zde: Manuál KASAmax.. Elektronická evidence tržeb pro Vás nebude žádný problém.

Aplikace, která má svoje kořeny v oblíbené aplikaci MAXiPokladna, byla uvedena na trh v listopadu 2017. Přináší však celou řadu vylepšení a inovací. Ty odpovídají nejmodernějším trendům v oblasti EET pokladen a splňují veškeré požadavky, které na tyto aplikace podnikatelé v dnešní době kladou. Společnost KASAmax při vývoji aplikace zúročila veškeré zkušenosti, které má v oboru pokladních systémů za více než 13 let svého působení.

KASAmax Mobile přináší svým uživatelům nejen moderní design, ale především celou řadu užitečných funkcí, které usnadňují podnikání. EET pokladna se díky nim stává pomocí, nikoliv zátěží vašeho byznysu. Mezi hlavní novinky patří kurzovní lístky, platby v cizích měnách, prodej na položky nebo markování na více identifikačních čísel (IČO).

Velmi užitečná je možnost propojení s novou webovou aplikací KASAmax Backoffice. Díky této aplikaci má podnikatel vynikající přehled o tom, co se na kterém jeho pokladním zařízení právě účtuje, v reálném čase vidí, jaký je stav jeho skladů, zná aktuální ceníky nebo kurzovní lístek. Má tedy celé podnikání přehledně pod kontrolou a vůbec nezáleží, jestli se jedná o drobného živnostníka nebo větší provoz. Díky této EET pokladně je podnikání přehlednější, efektivnější a snažší.

Další funkce KASAmax Mobile:

Obecné
• Tvorba pokladních a vlastních uzávěrek
• Možnost markování na více IČ
• Evidence všech vydaných účtenek a uzávěrek
• Opakované tisknutí uzávěrek a účtenek
• Zálohování dat z EET pokladny

Prodej
• Rychlé účtování (kalkulátor), účtování na položky a skupiny nebo různé kombinace (např. kalkulátor + položky)
• Výběr typu platby (hotovost, karta, faktura, stravenky, šek)
• Nastavení slev na účet či položku (sleva částkou nebo procentem)
• Možnost výběru odeslání či neodeslání tržby do EET
• Podpora offline režimu EET při výpadku připojení (tisk kódu PKP) a zpětná synchronizace s finanční správou
• Náhled na účtenku před vystavením
• Možnost automatického tisku (bluetooth tiskárna) či odeslání účtenky na email
• Možnost nastavení způsobu přidávání položek na účet
• Nastavení zaokrouhlování
• Nastavení pořadového čísla účtenky
• Správa otevřených účtů (možné předdefinovat pojmenování - například dle stolů v restauraci)

Sortiment
• Správa sortimentu (položky, skupiny), řazení položek do skupin
• Podpora měrných jednotek (ks, kg, l, hod, m a další)
• Konfigurace barev a ikonek pro položky a skupiny

Nastavení tisku
• Možnost nastavení hlavičky, patičky a reklamního sdělení na účtence
• Nastavení loga
• Nastavení zobrazovaných jednotek, diakritiky
• Otevření pokladní zásuvky po vytištění účtenky
• Sdílení jedné tiskárny mezi více zařízení s KASAmax Mobile

Obecná nastavení
• Nastavitelná velikost uživatelského rozhraní eet pokladny (písmo, ikony a další)
• Režim insomnie (neuspání zařízení)
• Zámek na otáčení obrazovky
• Nastavení notifikací o změnách v KASAmax Backoffice (ceníky, kurzovní listky a další)

EET pokladna - Další nastavení
• Nastavení pokladního režimu běžný/zjednodušený
• Podpora pro plátce DPH i neplátce
• Testovací režim
• Nastavení maximální doby odezvy
• Podpora pro pověřeného poplatníka
• Nastavení certifikátu
EET Treasury , the best and cheapest for small and big business? To have EET no monthly fees and no monthly fee ? To have eet good free treasury bills under control and ? Then for you mobile applications KASAmax Mobile perfect choice. With it, you create a free EET cash directly in their mobile phone or tablet . Just KASAmax Mobile to download and you can start to register free of charge. Before you download EET cash for free, you can consult the user manual here: Manual KASAmax. . Electronic records of sales for you no problem.

An application that has its roots in the preferred application MAXiPokladna, was launched in November 2017. It provides, however, a number of improvements and innovations. They reflect the latest trends in the field of EET cash and meet all requirements for these applications businessmen nowadays place. The company KASAmax when developing the application made use of all the experience they have in the field of POS systems for more than 13 years of its existence.

KASAmax Mobile provides its users not only modern design , but also a number of useful features that make it a business. EET box office thanks to them becomes a help, not a burden on your business. The main new features include exchange rates, payments in foreign currencies, sales for the item or mark on the multiple identification numbers (ICO).
 
Very useful is the ability to link with the new Web applications KASAmax backoffice. With this application, the entrepreneur has an excellent overview of what is on which its cash devices being charged in real-time to see what the condition of his warehouses, knows current prices or exchange list. Thus, the whole business has clearly under control and it does not matter if it is a small tradesman or more traffic . With this EET checkout business is transparent, more efficient and easier.

Other features KASAmax Mobile:

General
• Creation of cash and its own deadlines
• Possibility of marking in multiple IR
• Records of all issued receipts and deadlines
• Repeatedly pressing deadlines and bills
• Backing up data from the cash register EET

Sales
• Fast charging (calculator) for accounting items and groups or different combinations (e.g. calculator + items)
• Select the type of payment (cash, card, invoice, meal vouchers, checks)
• Setting discounts on account or item (discount amount or percentage)
• Choice of sending or not sending sales into EET
• Support for offline EET during power-up (printing code PKP) and upstream synchronization with the financial management
• View bill before exposure
• Possibility of automatic printing (Bluetooth printer) or sending bills to email
• Set how to add items to the account
• Set rounding
• Set the serial number of bills
• Manage open accounts (can be predefined names - for example, according to the tables in the restaurant)

Products
• Manage range (item groups), sorting into groups
• Support measurement units (ks, kg, l, h, m, etc.)
• Configure colors and icons for items and groups

Print Setup
• Set headers, footers and advertising messages on the receipt
• Set logo
• Setting the display units, situated
• Open the cash drawer after printing receipts
• To share a single printer among multiple devices KASAmax Mobile

General
• Adjustable size UI eet Treasury (fonts, icons, etc.)
• The insomnia (neuspání equipment)
• to lock the rotation of the screen
• Set up notifications of updates KASAmax Backoffice (price lists, exchange rates, etc.)

EET Treasury - Additional settings
• Set a regular POS system / simplified
• Support for VAT payers and non-payers
• Test mode
• Set the maximum response time
• Support for authorized taxpayer
• Setting Certificate
Read more
Collapse
4.1
85 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- Přidání názvu střediska do hlavičky bonu
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 2, 2020
Size
Varies with device
Installs
10,000+
Current Version
1.20.5
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
Permissions
Offered By
KASAmax EU s.r.o.
Developer
KASAmax EU s.r.o. Olomoucká 1159/40 618 00 Brno
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.