Kallxo

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Platforma online www.KALLXO.com është projekt i përbashkët i organizatave Internews Kosova, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese dhe Agjensionit Kundër Korrupsion.
Platforma ofron mundësinë për të gjithë qytetarët e Kosovës që të raportojnë rastet e korrupsionit, krimit të organizuar, mashtrimit, konfliktit të interesit si dhe të gjitha rastet e tjera të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.
Ne zotohemi që t'i hulumtojmë rastet e raportuara duke e ruajtur identitetin e raportuesëve, duke i verifikuar të githa faktet sipas starndardeve më të larta të gazetarisë hulumtuese, t'i publikojmë të gjeturat tona dhe do të kërkojmë nga institucionet relevante të ndërmarrin hapa ligjor sipas mandatit të tyre.

The online platform www.KALLXO.com is a joint project of the organisations Internews Kosova, Balkan Investigative Reporting Network and Anti Corruption Agency.
The platform offers opportunities for all Kosovo citizens to report on corruption, fraud, conflict of interest as well as on other cases such as abuse of official position.
We are committed to investigate the reported cases while protecting the identity of those who report, fact checking and applying the highest standards of investigative journalism, publish our findings and request proper legal measures from relevant institutions.

Online platforma www.KALLXO.com je zajednicki projekat organizacija Internews Kosova, Balkanske Mreže Istraživackog Novinarstva i Agencije Protiv Korupcije.
Platforma pruža mogucnost svim kosovskim gradjanima da prijavljuju slucajeve korupcije, organizovanog kriminala, prevare, sukoba interesa, kao i sve druge slucajeve zloupotrebe službenog položaja.

Mi se zalažemo da cemo istražiti prijavljene slucajeve i pritom štititi identitet dojavljivaca uvažajuci najviše standarde istraživackog novinarstva, da cemo objaviti nalaze i tražiti poduzimanje odgovarajucih zakonskih mera od nadležnih institucija.
Updated on
Jun 15, 2018

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Update