SamenChristen dating

Mature 17+
117
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Ontmoet vandaag nog christelijke singles

Inschrijven duurt slechts enkele minuten. Voor je het weet, ben je aan het mailen met andere singles.

Gegarandeerd een goede match

Ons unieke matchsysteem werkt twee kanten op. Door naar de voorkeuren van jullie allebei te kijken, kunnen we verbluffend goed inschatten of jullie bij elkaar passen.

Bijbelse normen en waarden

SamenChristen is voor en door christenen. Ons team werkt daarom dag en nacht aan een schone, veilige en vertrouwde ontmoetingsplek voor singles.

Zeer ervaren redactie

Vijftien jaar geleden stond ons team aan de wieg van de eerste christelijke datingsite van Nederland. En nu werken we hard om SamenChristen veilig en schoon te houden.

Gratis proeflidmaatschap

Je kunt SamenChristen twee weken geheel gratis uitproberen. Geen zorgen, het lidmaatschap verloopt automatisch.

Al 30.000 singles gingen je voor

In ruim vier jaar tijd mochten we maar liefst 30.000 singles verwelkomen op SamenChristen. Nu jij nog :-)

Onze visie

Als christelijke datingapp geloven wij dat het huwelijk door God is ingesteld als een heilige verbintenis tussen man en vrouw, als onderdeel van het plan dat hij met ieder van ons heeft. Het gaat dus om veel meer dan liefde en romantiek alleen. In Genesis 2:18 zegt God: "Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past." God zèlf brengt mensen op Zijn tijd(!) bij elkaar. Soms ervaren we Zijn plannen als een beperking, en soms is het niet altijd eenvoudig om te wachten op Zijn tijd. Maar wie anders dan de God die ons geschapen heeft, weet hoe we tot onze bestemming kunnen komen? De Bijbel leert ons dat God het beste met ons voorheeft: "Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." We mogen door Jezus zelfs 'Abba Vader' zeggen tegen de Schepper van hemel en aarde!

Paulus schrijft in 2 Korinthe 6:14: "Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen". Wij geloven dat deze waarschuwing voor het 'ongelijke juk' ook op het huwelijk van toepassing is, en dat christenen beter niet met andersgelovigen kunnen trouwen. In een land waar het aantal kerken afneemt, waar iedereen steeds minder tijd heeft voor sociale activiteiten, en waar internet ons steeds meer mogelijkheden biedt, willen wij ongetrouwde christenen helpen om andere christensingles te ontmoeten — voor een serieuze relatie, maar ook voor fellowship en geloofsopbouw.

In Markus 10:9 zegt Jezus over het huwelijk: "Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens niet scheiden." Het geeft aan hoe veel waarde God hecht aan het huwelijk. Het legt helaas ook onze verbrokenheid bloot, als we de cijfers rond echtscheiding bezien, ook onder christenen. We vinden daarom dat elke relatie het waard is om voor te vechten. Daarom kun je je alleen bij ons inschrijven als je écht vrijgezel bent — en niet als je bijvoorbeeld 'bijna gescheiden' bent, of gescheiden van tafel en bed bent.

Veel christenen zijn huiverig om zich in te schrijven op datingapps, omdat ze denken daarmee op de stoel van God te gaan zitten. Ze wachten liever op de leiding van de Heer, ook als het gaat om hun levenspartner. Daar hebben we begrip voor. Maar het één sluit het andere niet uit. "Ora et labora", zeiden de monniken al — bid en werk. We geloven dat datingsites door God worden gebruikt om christelijke singles bij elkaar te brengen. Ga dus gerust chatten en mailen op (betrouwbare) christelijke datingsites, maar blijf daarbij in gebed.

Onze missie is om al biddend christelijke vrijgezellen aan elkaar te koppelen, volgens Gods alomvattende plan. Onze visie is om christenen uit alle kerken en denominaties te dienen. Elke single die oprecht christen is, kan zich bij ons inschrijven. Jong of oud, evangelisch of reformatorisch. We zijn één in Jezus Christus. We oordelen niet op basis van je verleden, of hoe actief je bent in de kerk. Het gaat erom dat je gered bent, uit genade.
Meet Christian singles today

Registration takes only a few minutes. Before you know it, you are mailing with other singles.
 
Guaranteed a good match

Our unique match system works in two directions. By looking at the preferences of both of you, we can assess amazingly well if you fit together.
 
Biblical norms and values

SamenChristen is for and by Christians. Our team therefore works day and night on a clean, safe and trusted meeting place for singles.

Very experienced editors

Fifteen years ago our team stood at the cradle of the first Christian dating site in the Netherlands. And now we are working hard to keep SamenChristen safe and clean.

Free trial membership

You can try SamenChristen for free for two weeks. No worries, membership is automatic.
     
Already 30,000 singles were ahead of you

In over four years we were able to welcome no fewer than 30,000 singles at SamenChristen. Now you :-)

Our vision

As a Christian dating app we believe that marriage is established by God as a sacred union between man and woman, as part of the plan that he has with each of us. It is therefore much more than love and romance alone. In Genesis 2:18, God says, "It is not good that man is alone, I will make a helper for him who will suit him." God himself brings people together in His time (!). Sometimes we experience His plans as a limitation, and sometimes it is not always easy to wait for His time. But who else but the God who created us knows how to reach our destiny? The Bible teaches us that God is best for us: "My plan is fixed with you - says the LORD, I am lucky, not your misfortune: I will give you a hopeful future." We may even say "Abba Father" to the Creator of heaven and earth through Jesus!

Paul writes in 2 Corinthians 6:14: "Do not walk in one and the same span with unbelievers". We believe that this warning for the "unequal yoke" also applies to marriage, and that Christians should better not marry other believers. In a country where the number of churches is decreasing, where everyone has less and less time for social activities, and where the internet offers us more and more opportunities, we want to help unmarried Christians to meet other Christian-lessons - for a serious relationship, but also for fellowship and faith building. .

In Mark 10: 9, Jesus says of marriage: "What God has thus combined, may not separate a man." It indicates how much value God attaches to marriage. It unfortunately also reveals our rupture when we look at the divorce figures, including among Christians. We therefore believe that every relationship is worth fighting for. That is why you can only register with us if you are really single - and not if you are 'almost divorced', for example, or separated from bed and bed.

Many Christians are reluctant to subscribe to dating apps because they think they are going to sit on the chair of God. They prefer to wait for the Lord's guidance, even when it comes to their life partner. We understand that. But the one does not exclude the other. "Ora et labora", the monks said already - pray and work. We believe that dating sites are used by God to bring Christian singles together. So feel free to chat and mail on (reliable) Christian dating sites, but stay in prayer.

Our mission is to link praying Christian bachelors together, according to God's all-embracing plan. Our vision is to serve Christians from all churches and denominations. Any single who is sincerely Christian can register with us. Young or old, evangelical or reformed. We are one in Jesus Christ. We do not judge based on your past, or how active you are in the church. The point is that you are saved, by grace.
Read more
Collapse
4.3
117 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Bug fixes en kleine updates.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 17, 2020
Size
2.2M
Installs
5,000+
Current Version
1.5
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Mature 17+
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Algra.net
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.