Meester Klaas - (Werkwoord)spelling

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Met Meester Klaas leer je spelling ✍️, werkwoordspelling en ontleden in het Nederlands! Schrijf je nu een woord met een v of een f? Met een s of een z? Hoe dat zit, leer je hier. In alle onderdelen wordt aandacht besteed aan verrijking van de woordenschat.
Wat is de juiste werkwoordspelling: Schrijf ik dat met een d, t of dt? Daar wordt uitgebreid aandacht aan besteed en stap voor stap uitgelegd. 👍

Deze app bestaat onder andere uit de volgende leermodules:
✔️ D of T. Hier leer je de werkwoordspelling. Je leert om de werkwoorden met een D of een T correct te schrijven.
✔️ Ontleden. Hier leer je om zinnen te ontleden in de persoonsvorm, het werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, naamwoordelijk gezegde en het voorzetselvoorwerp.
✔️ V of f. Schrijf je woorden met een v of een f? Dat leer je hier.
✔️ Spelen of spellen. Leer over de lange en korte klanken en de tweeklanken. Van bomen en bommen, programma, beloning tot voor einde groep 8 de struikelwoorden.
✔️ Hond of kat. Eind d of t? Vanaf groep 5 alles over woorden zoals hoed, staart, zwart, blond, lopend, hart of hard, randje, kastje, maantje, maandje, waarheid, koffietijd, universiteit, breedbeeld.
✔️ Z of s. Vanaf groep 5. Woorden met z of s beginnend, opklimmend in moeilijkheid. Lange en korte klanken: lezen en lessen.
✔️ Eer oor eur. Vanaf groep 4. Verschillende oefeningen met eur, ur, eur, ier oor, or enz.
✔️ Eenvoudige woorden. Leer eenvoudige woorden juist te spellen. ik, mij, dop, klas, krant, storm melk enz.
✔️ Flitswoorden. Oefen onbeperkt woorden van alle methoden!

Van 'D of T' en 'Ontleden' zijn alleen de eerste hoofdstukken gratis te bekijken. Hiervan is de volledige versie beschikbaar voor €3,95 als in-app aankoop. De onderdelen 'Eenvoudige woorden' en 'Spelen of spellen' zijn geheel gratis. Om toegang tot alle spelling modules te krijgen moet je de volledige versie kopen voor € 7,95. Flitswoorden is helemaal gratis te gebruiken.

D of T
Met de D of T leermodule ga je gedegen met de werkwoordspelling aan de slag! Zeer effectief en nog leuk ook! En omdat de werkwoordspelling gediend is bij steeds maar weer herhalen, oefenen en verdiepen, kan deze 'D of T-applicatie' daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
✔️ eerst veel aandacht voor woordherkenning voordat het om 'D of T' gaat: heb je te maken met een persoonsvorm (tegenwoordige en verleden tijd), een voltooid deelwoord, een als bijvoeglijk naamwoord gebruikt voltooid deelwoord, de infinitief, het onvoltooid deelwoord
✔️ kleurgebruik ter ondersteuning van de woordherkenning
✔️ (natuurlijk) 't kofschip: wanneer gebruik je dat
✔️ een afwisseling van instructie, uitleg en oefening
✔️ feedback bij goede en foute antwoorden
✔️ ruim 1500 zinnen
✔️ toetsen op drie niveaus

Zinsontleding
Zinsontleding saai? Met deze zeer uitgebreide online training zeker niet! Stap voor stap nemen we je mee. Steeds zijn er eerst stukjes uitleg, waarna je direct kunt oefenen. Bij een fout krijg je meteen feedback.

Nadat je eerst de persoonsvorm leert herkennen, volgen het werkwoordelijk gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling en zo je wilt, nog het naamwoordelijk gezegde en het voorzetselvoorwerp.

Op de website www.meesterklaas.nl is ook een gratis spellingstoets aanwezig met een uitgebreide foutenanalyse. Zo weet je welke punten je kan verbeteren.
With Master Klaas you learn spelling ✍️, verb spelling and dissecting in Dutch! Do you write a word with a v or a f? With a s or a z? You learn how this is. In all parts attention is paid to enriching the vocabulary.
What is the correct verb spelling: Do I write that with a d, t or dt? This is given extensive attention and explained step by step. 👍

This app includes the following learning modules:
✔️ D or T . Here you learn the verb spelling. You learn to write the verbs correctly with a D or a T.
✔️ Dissect . Here you learn how to dissect sentences in the form of a person, the verbal saying, subject, direct object, indirect object, adverbial clause, nominal saying and the preposition object.
✔️ V or f . Write your words with a v or a f? You learn that here.
✔️ Play or spell . Learn about the long and short sounds and the two sounds. From tree and bombs, program, reward to the end of group 8 the stumbling words.
✔️ Dog or cat . End d or t? From group 5 everything about words like hat, tail, black, blond, running, heart or hard, edge, cupboard, moon, month, truth, coffee time, university, widescreen.
✔️ Z or s . From group 5. Starting words with z or s, ascending in difficulty. Long and short sounds: reading and lessons.
✔️ Honor eur . From group 4. Different exercises with eur, ur, eur, ier ear, or etc.
✔️ Simple words . Learn to spell simple words correctly. me, me, cap, class, newspaper, storm milk etc.
✔️ Flash words . Practice unlimited words of all methods!

From 'D or T' and 'Dissect' only the first chapters can be viewed free of charge. The full version of this is available for € 3.95 as an in-app purchase. The parts 'Simple words' and 'Games or games' are completely free. To get access to all spelling modules you have to buy the full version for € 7.95. Flash words are completely free to use.

D or T
With the D or T learning module, you can get started with the verb spelling! Very effective and fun too! And because the verb spelling is served by repeated repetition, practice and deepening, this 'D or T application' can make an important contribution to this.
✔️ first a lot of attention for word recognition before it is about 'D or T': do you have to deal with a personal form (present and past tense), a past participle, an participle used as an adjective, the infinitive, the present participle
✔️ color use to support the word recognition
✔️ (of course) the kofschip: when you use that
✔️ an alternation of instruction, explanation and practice
✔️ feedback for good and wrong answers
✔️ more than 1500 sentences
✔️ keys on three levels

Sentence decomposition
Sentence decomposing boring? With this very extensive online training certainly not! We take you step by step. Always there are first pieces of explanation, after which you can practice immediately. In the event of an error, you will receive immediate feedback.

After you first learn to recognize the form of a person, the verbal saying, subject, direct object, indirect object, adverbial determination and, if you like, follow the nominal saying and the preposition object.

On the website www.meesterklaas.nl there is also a free spelling test with an extensive error analysis. That way you know which points you can improve.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
November 7, 2015
Size
131k
Installs
10,000+
Current Version
1.01
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
Permissions
Offered By
Wozzol
Developer
Papenstraat 119 7411NC Deventer The Netherlands
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.