Lexin - Lära dig Svenska - Ordbok och Lexikon

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Välkommen till Lexin!

Här hittar du lexikon på årton minoritetsspråk.
Albanska - Gjuha Shqipe
Amhariska - አማርኛ
Arabiska - العربية, Al-ʿarabīyah
Azerbajdzjanska - Azərbaycanca
Bosniska - Bosanski
Finska - Suomi
Grekiska - Ελληνικά
Kroatiska - Hhvatski
Nordkurdiska - كوردی (Kurdî)
Pashto - پښتو
Persiska - فارسی Farsi
Ryska - Русский язык
Serbiska - Српски, Srpski)
Somaliska - af Soomaali
Spanska - Español (Castellano)
Svenska
Sydkurdiska - كوردی (Kurdî)
Tigrinska - ትግርኛ, Tigriññā
Turkiska - Türkçe

Vad innehåller lexikonen?

Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning. Oftast finns det även grammatikkommentarer, ordförklaringar, stilkommentarer, sakupplysningar, grammatiska konstruktioner och språkexempel.

Uppslagsord
Uppslagsformen består normalt av ett enda ord men kan också vara ett längre uttryck, särskilt i sammansatta verb (t.ex. tycker om) och samhällsord (t.ex. allmän rättshjälp). Uppslagsord som består av sammansättningar är avdelade med lodstreck. Denna markering är i första hand till för att förkorta ordets böjningsangivelse och ska inte ses som en helt genomförd uppdelning i sammansättningsleder. Uppslagsorden kan följas av en alternativform som vanligen har samma uttal men annan stavning, t.ex. sjal eller schal. Observera att uttal och böjning gäller uppslagsordet snarare än alternativformen.


Uttal
Lexin togs ursprungligen fram för att användas i invandrarundervisningen, dvs. av personer som ska lära sig svenska. Detta innebär att uttalsangivelser endast finns för svenska ord.

Längd
Långt ljud betecknas med kolon omedelbart efter det långa ljudet, t.ex. skalla [²sk'al:a] och skala [²sk'a:la]

Kvalitet
Vad gäller vokalerna kommer kolon även att beteckna kvalitet, t.ex. mat [ma:t] och matt [mat:]

Ordaccent
Endast grav accent sätts ut. Den markeras med en upphöjd tvåa framför ordet (se exemplen under Längd ovan). Grav accent finns i t.ex. bùren (till bära) medan akut accent finns i búren (till bur).

Tryck
Huvudtryck markeras genom apostrof framför vokalen i den betonade stavelsen, t.ex. ABF [a:be:'ef] och ide [²'i:de]. Enstaviga ord får ingen sådan tryckmarkering utom i uttryck med verb + partikel och reflexiva verb vilka sammanskrivs, t.ex. tittar på [tit:arp'å:] och ger sig [j'ersej]. Bitryck i sammansättningar kan utläsas ur längdmarkeringen. Det sista förlängda ljudet får bitryck, t.ex. utslagsröst [²'u:tsla:gsrös:t].

Konsonanterna
Inga speciella symboler används för [tj], [sj] och [ng], t.ex. tjugo [²tj'u:ge] och [²sj'ung:a]. Den supradental som finns i vissa dialekter markeras med ett underslag under de två segmenten, t.ex. bord [bo:r_d], barn [ba:r_n], fort [for_t:] och törst [tör_s:t].

Vokalerna
De olika vokalljuden framgår av exemplen:
[a:] - sa [sa:], sal [sa:l]
[a] - hall [ha:l], sagt [sak:t], bankomat [bangkom'a:t]
[e:] - be [be:], vet [ve:t]
[e] - bestå [best'å:], vett [vet:], fäll [fel:]
[i:] - bi [bi:], sil [si:l]
[i] - sill [sil:], idÈ [id'e:]
[o:] - sol [so:l], ro [ro:]
[o] - rott [rot:], ost [os:t], motiv [mot'i:v]
[u:] - bu [bu:], lus [lu:s]
[u] - buss [bus:], mustasch [must'a:sj]
[y:] - by [by:], syl [sy:l]
[y] - synonym [synonym], syll [syl:]
[å:] - gå [gå:], gås [gå:s]
[å] - gosse [²g'ås:e], gått [gåt:], ombudsman [²'åm:bu:dsman:]
[ä:] - fä [fä:], säl [sä:l], bär [bä:r]
[ä] - märr [mär:], herre [²h'är:e]
[ö:] - snö [snö:], söt [sö:t], snör [snö:r]
[ö] - löss [lös:], först [för_s:t], fördela [för_d'e:la]
Diftonger
Diftonger markeras med ett underslag mellan de två vokaltecknen, t.ex. automat [a_otom'a:t]


Ordböjning
Böjningsformerna hos böjda ord skrivs ut i sin helhet. Ett undantag är sådana sammansättningar där lederna skiljs åt genom ett lodstreck - i sådana fall återges bara efterledens böjning, t.ex. karens|tid -tiden. Ord inom normalt böjda ordklasser som av någon anledning saknar böjning markeras med oböjligt.

En snabb svensk lexikon (lexin.nada.kth.se)
Welcome to Lexin!

Here you will find dictionaries in nineteenth minority.
Albania - Gjuha Shqipe
Amharic - አማርኛ
Arabic - العربية, Al'arabīyah
Azerbaijani - Azərbaycanca
Bosnian - Bosanski
Finnish - Suomi
Greek - Ελληνικά
Croatian - Hhvatski
Northern Kurdish - كوردی (Kurdî)
Pashto - پښتو
Persian - فارسی Farsi
Russian - Русский язык
Serbia - Српски, Srpski)
Somali - of soomaali
Spanish - Español (Castellano)
Swedish
Southern Kurdish - كوردی (Kurdî)
Tigrinya - ትግርኛ, TIGRESS
Turkish - Türkçe

What's in the dictionaries?

In addition to the lookup word dictionaries contain information on pronunciation, inflection, word classes and translation. Usually, there is also the grammar comments, glossary, style comments, factual content, grammatical constructions and language example.

Uppslagsord
Spread The mold normally consists of a single word, but can also be a longer term, especially in compound verbs (eg like) and samhällsord (such as legal aid). Uppslagsord consisting of compounds are separated by vertical bars. This marking is primarily to shorten its paradigm indication and should not be viewed as a whole the split in composition leads. Words are to be followed by an alternative form usually have the same pronunciation but different spelling, e.g. scarf or shawl. Note that the pronunciation and bending applies spreads the word rather than the alternative form.


Pronunciation
Lexin was originally developed for use in immigrant education, ie of people to learn Swedish. This means that the pronunciation entries are only available for Swedish words.

Length
Long sound denoted by colon immediately after the long sound, eg scald [²sk'al: a] and scale [²sk'a: la]

Quality
Regarding the vowels, the colon also denote quality, eg food [ma: t] and Matt [Food:]

pitch accent
Only grave is discontinued. It is marked with a raised second place in front of the word (see examples below Height above). Grave found in eg Buren (to wear) while the acute accent in the cage (the cage).

Pressure
The main pressure is marked by an apostrophe in front of the vowel in the stressed syllable, eg ABF [a: be: 'ef] and the idea [²'i: they]. Monosyllabic words, no such pressure mark except in expressions with verb + particle and reflexive verbs which are written the same, for example, watching [tit: arp'å:] and give [j'ersej]. Bitryck the compositions can be inferred from the length of the selection. The last sustained sound gets bitryck, eg casting vote [²'u: TSLA: gsrös: t].

The consonants
No special symbols used [TJ], [self] and [ng], eg Twenty [²tj'u: give] and [²sj'ung: a]. The superconducting dental available in some dialects marked with an over stroke during the two segments, eg table [stay: r_d] children [ba: r_n] soon [for_t:] and thirst [tör_s: t].

The vowels
The different vowel sounds shown in the Examples:
[A:] - said [said:] Sal [said I]
[A] - Hall [ha: l] said [thing: t] ATM [bangkom'a St.]
[E:] - ask [BE] know [ve: t]
[E] - consist [best'å:], wit [know:] drop [Error:]
[In:] - b [bi:], strainer [si: l]
[I] - herring [SIL] idea [id'e:]
[O:] - sun [so: l], row [RO]
[W] - RED [root:], cheese [os: t] subject [mot'i: v]
[U:] - boo [bu:] lus [LU]
[U] - bus [bus:], mustache [must'a: SJ]
[Y] - village [by:], awl [sewing: l]
[Y] - synonym [synonym], sill [awl:]
[A:] - go [go:] Goose [go] 's
[A] - boy [²g'ås th], passed [GAT], Ombudsman [²'åm: boo: dsman:]
[A:] - beast [FA] seal [said I], carry [Ba: r]
[A] - mare [Mar], Lord [²h'är th]
[O:] - snow [snow:] cute [Sun: t] snow [snow: r]
[O] - lice [PW:] first [för_s: t] allocate [för_d'e: la]
diphthongs
Diphthongs are marked with the battle between the two vowel signs, such as automatic [a_otom'a St.]


inflection
Bending curved shapes of the words printed in its entirety. An exception is those compounds where the joints are separated by a vertical pipe - in such cases represented only by joint flexion, eg Karen | time o'clock. Words within normal curved parts of speech that for some reason lacks bending marked by inflexible.

A quick Swedish dictionary (lexin.nada.kth.se)
Read more
Collapse
4.1
225 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Buggfixar
Snabbare sökning.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 1, 2018
Size
3.9M
Installs
50,000+
Current Version
1.1.20
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Swedish Language 🇸🇪
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.