Evangelische Bijbel Vertaling (EBV)

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is tot stand gekomen tussen 2010 en 2020. Het werk is een persoonlijk initiatief dat zich in een zeer klein verband heeft mogen ontwikkelen tot een volledige bijbelvertaling. De naam van de vertaling houdt verband met het Goede Nieuws, dat is het Evangelie van Jezus Christus.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) heeft als doel om de grondtekst van de Bijbel heel nauwkeurig weer te geven in leesbaar, begrijpelijk en eigentijds Nederlands. Onnodige vrijheden bij het vertalen zijn vermeden, maar ook een te strak vasthouden aan een zinsbouw die wel eigen is aan de grondtaal, maar niet aan het Nederlands.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) berust wat het Nieuwe Testament betreft op de tekst van het Aramese Nieuwe Testament, genaamd de Peshitta, waarvan het oudste manuscript in de 5e eeuw n. Chr. wordt gedateerd. De tekst ervan is vanaf die tijd vrijwel ongewijzigd gebleven en kent dus niet de varianten zoals die in de bronnen van het Griekse Nieuwe Testament worden aangetroffen. In het algemeen wordt aangenomen dat het Grieks de grondtaal is van het Nieuwe Testament. Er zijn echter enkele goede argumenten voor de gedachte dat de Aramese Peshitta van het Nieuwe Testament de oorspronkelijke tekst zou kunnen zijn. Dit ingewikkelde onderwerp wordt besproken in één van de inleidende bijlagen. Voor de doorsneelezer van de bijbel zal het weinig uitmaken of het Grieks of Aramees het uitgangspunt was. Hij zal nauwelijks enig verschil bemerken, maar op enkele plaatsen zal het vragen oproepen.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) gebruikt de Naam ‘HEERE’ of ‘de HEERE’, waar in het Hebreeuws van het Oude Testament sprake is van de Naam ‘JaHWeH’. De Naam komt ruim 6500 keer in het Oude Testament voor. Soms komt ook de korte naam ‘Jah’ voor, ook als onderdeel van Hallelu-Jah en vaak in namen van personen.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) gebruikt de naam ‘GOD’ met hoofdletters overal waar in het Oude Testament ‘Elohiem’ staat als aanduiding voor GOD als de Schepper van hemelen en aarde, de GOD van Abraham, Izak en Jakob.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) gebruikt in het Nieuwe Testament niet de namen van personen en plaatsen in hun Aramese vorm, zoals in Peshitta-vertalingen gebruikelijk is. De namen in hun Griekse vorm zijn zo vertrouwd dat wij die voor de herkenbaarheid hebben laten staan. Ook de Naam van Jezus Christus is gehandhaafd. In het Aramees luidt de Naam: ‘Jasjoea Masjiega’. De Aramese naam Kefas voor de apostel Simeon Petrus hebben wij zes keer doorgevoerd, maar alleen waar die naam in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament ook voorkomt.

De Evangelische Bijbelvertaling (EBV) is bedoeld voor alle leeftijden en voorzien van eenvoudige voetnoten en van zgn. kruisverwijzingen die ook van belang zijn i.v.m. de tekst die de lezer voor zich heeft. Bovendien is er voor elk bijbelboek een Inleiding. Een 50-tal illustraties zijn ingevoegd ter verheldering van de tekst.

De EBV-S, de EBV-Studieversie, is bedoeld voor hen die het op hun hart hebben om de tekst van de Bijbel diepgaand te onderzoeken en gewend zijn om te leren en te studeren.

De EBV-S onderscheidt zich ook van de EBV in de bijlagen die gevormd worden door artikelen waarin bepaalde onderwerpen uit Gods Woord of ten aanzien van het christelijk leven worden uitgediept.

De Evangelische Bijbelvertaling is op deze site on-line te lezen:

www.evangelischebijbelvertaling.nl
The Evangelical Bible translation (EBV) was written between 2010 and 2020. The work is a personal initiative that has developed in a very small context into a complete Bible translation. The name of the translation is related to the Good News, which is the Gospel of Jesus Christ.

The purpose of the Evangelical Bible translation (EBV) is to accurately render the text of the Bible in legible, understandable and contemporary Dutch. Unnecessary freedoms in translation have been avoided, but also too tightly adhering to a sentence structure that is specific to the root language, but not to Dutch.

As far as the New Testament is concerned, the Evangelical Bible translation (EBV) is based on the text of the Aramaic New Testament, called the Peshitta, the oldest manuscript of which dates back to the 5th century AD. Chr. is dated. Its text has remained virtually unchanged from that time on and thus does not know the variants found in the sources of the Greek New Testament. It is generally believed that Greek is the root language of the New Testament. However, there are some good arguments for the idea that the Aramaic Peshitta of the New Testament may be the original text. This complicated topic is discussed in one of the introductory annexes. It will make little difference to the reader of the Bible whether Greek or Aramaic was the starting point. He will hardly notice any difference, but in a few places it will raise questions.

The Evangelical Bible translation (EBV) uses the Name "LORD" or "the Lord", where in the Hebrew of the Old Testament there is the Name "JaHWeH". The Name occurs more than 6,500 times in the Old Testament. Sometimes the short name "Jah" also occurs, also as part of Hallelu-Jah and often in person names.

The Evangelical Bible Translation (EBV) uses the name "GOD" in capital letters wherever "Elohim" is used in the Old Testament to denote GOD as the Creator of heavens and earth, the GOD of Abraham, Isaac and Jacob.

The Evangelical Bible Translation (EBV) does not use the names of persons and places in their Aramaic form in the New Testament, as is customary in Peshitta translations. The names in their Greek form are so familiar that we have left them for recognition. The Name of Jesus Christ has also been maintained. In Aramaic, the Name is: "Jasjoea Masjiega". We have used the Aramaic name Cephas for the apostle Simeon Peter six times, but only where that name also appears in the Greek text of the New Testament.

The Evangelical Bible translation (EBV) is intended for all ages and includes simple footnotes and cross-references that are also important in connection with the text that the reader has in front of him. In addition, there is an Introduction for each Bible book. About 50 illustrations have been added to clarify the text.

The EBV-S, the EBV Study version, is intended for those who have a heart to deeply examine the text of the Bible and are used to learning and studying.

The EBV-S also differs from the EBV in the appendices that are formed by articles that explore certain topics from God's Word or regarding the Christian life.

The Evangelical Bible translation can be read online on this site:

www.evangelischebijbelvertaling.nl
Read more
Collapse
Loading…

What's New

De tekst van het Johannesevangelie is verbeterd en ook de tekstconsistentie.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 14, 2021
Size
50M
Installs
100+
Current Version
1.3.3
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.