Scanner App To PDF - TapScanner

За всички възрасти
302 348
Съдържа реклами
·
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

Tap Scanner app is a simple Camera document scanner app with high quality PDF output.

1. Scan documents, receipts, QR and business cards
Use Tap Scanner app to scan any type of document and save the scan to PDF!

2. Document Scanner app - Automatically detects borders
Tap Scanner automatically detects document borders when you scan a document!

3. Fine tune the image with many filters to reach perfection
TapScanner has many filters to help you get the best image quality when you scan a document!

4. Easily manage your documents
Tap Scanner lets you easily manage your scanned documents.

5. With a high quality PDF Scanner and PNG output.
Tap Scanner lets you export your document scan to PDF or PNG formats!

6. OCR - Convert image to text - supporting +110 Languages - enables output of live text from scanner.
Tap Scanner app has built in OCR with over 110 languages!

7. Sign & Send documents to others for signing with an electronic signature.
Scanner PDF lets you sign your scanned documents before sending them!

8. Cloud integration - backup and sync content to the cloud.
Tap Scanner lets you upload your scanned documents to your favourite cloud service supporting backup to: Google Drive, Dropbox and more.

9. Simplify document scanning & signing by adding custom fields to documents.
Tap Scanner even lets you add custom fields to your scanned document!

10. QR Scanner app - scan QR codes, and convert them to email, text and links seamlessly.
Tap Scanner can scan QR codes as well!

Try this Pdf Scanner app - it's free - try it now!
SCAN, PRINT & MANAGE документи в PDF с вашето мобилно устройство!

Приложението за докосване на скенер е обикновено приложение за скенер на документи за камера с висококачествен PDF изход.

1. Сканиране на документи, разписки, QR и визитни картички
Използвайте приложението Докоснете скенер, за да сканирате всеки тип документ и да запазите сканирането в PDF!

2. Приложение за скенер на документи - автоматично открива граници
Докоснете Scanner автоматично разпознава границите на документа, когато сканирате документ!

3. Фина настройка на изображението с много филтри, за да достигнете съвършенството
TapScanner има много филтри, за да ви помогне да получите най-доброто качество на изображението, когато сканирате документ!

4. Лесно управлявайте документите си
Докоснете скенер ви позволява лесно да управлявате сканираните си документи.

5. С висококачествен PDF скенер и изход PNG.
Докоснете Scanner ви позволява да експортирате сканирането на вашия документ във формат PDF или PNG!

6. OCR - Преобразуване на изображение в текст - поддържащ +110 езика - позволява извеждане на жив текст от скенер.
Докоснете Scanner приложението има вградено OCR с над 110 езика!

7. Подписвайте и изпращайте документи на други лица за подписване с електронен подпис.
PDF скенер ви позволява да подписвате сканираните си документи, преди да ги изпратите!

8. Облачна интеграция - архивиране и синхронизиране на съдържание в облака.
Докоснете Scanner ви позволява да качвате сканираните си документи в любимата си облачна услуга, поддържаща архивиране в: Google Drive, Dropbox и други.

9. Опростете сканирането и подписването на документи, като добавите персонализирани полета към документите.
Докоснете Scanner дори ви позволява да добавяте персонализирани полета към сканирания си документ!

10. Приложение QR Scanner - сканирайте QR кодове и ги преобразувайте в електронна поща, текст и връзки безпроблемно.
Докоснете скенер може да сканира и QR кодове!

Опитайте това приложение за скенер на PDF - то е безплатно - опитайте го сега!
Прочетете повече
Свиване
4,6
Общо 302 348
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Huge Update!

1. Multi-Language support
2. Binary is now half the size!
3. improved app performance
4. Reduced amount of ads
5. Minified PDF size and image size without lowering quality
6. Added image quality control
7. Added option to switch language
8. Crushed some bugs
9. Added multi image select from gallery
10. Added multi share of images from other apps

😍 Like the app? 😍
Support us by rating the app on Google play!
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
5 април 2020 г.
Размер
Варира според устройството
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
Варира според устройството
Изисква Android
Варира според устройството
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Дигитални покупки
Продукти в приложението
1,49 щ.д. – 49,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
Tap-Mobile
©2020 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.