Prymus wyniki ucznia

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (możliwość dodawania wielu dzieci) i uczniom korzystającym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Aplikacja współpracuje także z dziennikiem elektronicznym Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.


Aby skorzystać z aplikacji należy po jej uruchomieniu wprowadzić token. Token jest generowany na podstawie loginu PPE przypisanego do dziecka (nie rodzica).

Wygenerowany token (dla każdego ucznia jest oddzielny) jest prezentowany w Dzienniku elektronicznym na ekranie Panel ucznia.

Jeżeli nie zauważą Państwo tokenu w Panelu ucznia, prosimy o skontaktowanie się z wychowawcą klasy w celu wygenerowania tokena.


Informujemy, że wychowawcy szkolni, korzystając z funkcjonalności Dziennika elektronicznego w menu Uczniowie > Zestawienie ocen na wywiadówkę mogą udostępnić zainteresowanym osobom adres do pobrania aplikacji oraz token do zalogowania.


Do aplikacji można dodawać uczniów uczących się w różnych szkołach pod warunkiem, że w danej szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Aplikacja Prymus - wyniki ucznia służy do wygodniejszego korzystania z danych o uczniach na urządzeniach mobilnych. Zapewnia dostęp do istotnych informacji związanych z przebiegiem nauczania m.in. do frekwencji, ocen, planu lekcji, kalendarza, wydarzeń, komunikatów oraz automatycznych powiadomień.

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia została wyposażona w najnowsze technologie w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych oraz otrzymywania natychmiastowych powiadomień*. Dzięki zastosowanym technologiom aplikacja stwarza jeszcze lepsze warunki do współpracy na linii szkoła-rodzic-uczeń. Jest prosta, wygodna i intuicyjna w obsłudze.


Skrócony opis funkcjonalności

Oceny
- Łatwy podgląd ocen
- Prezentacja ocen bieżących , proponowanych semestralnych, końcowo-rocznych, końcowych
- Informacja o dacie, wadze kategorii oraz komentarzu oceny
- Wyświetlanie ocen poprawionych

Frekwencja
- Bieżąca informacja od razu po wstawieniu nieobecności
- Statystyczna informacja o nieobecnościach w danym semestrze, miesiącu i roku szkolnym
- Przegląd nieobecności w podziale na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione

Uwagi
- Pełna informacja o uwagach z uwzględnieniem informacji kto i kiedy wpisał uwagę
- Chronologiczna kolejność
- Wyświetlanie pochwał

Kalendarz
- Pełna informacja o wydarzeniach szkolnych, klasowych typu sprawdzian, kartkówka, wycieczka, wyjście do kina
- Informacja o zbliżających się zdarzeniach szkolnych, klasowych
- Prezentacja szczegółowych danych z wykorzystaniem graficznej osi czasu

Podręczniki
- Podręczna informacja o podręcznikach w podziale na przedmioty, tytuły i autorów

Plan lekcji
- Prezentacja planu lekcji z uwzględnieniem godzin, przedmiotów, sal
- Prezentacja wydarzeń związanych z daną lekcją
- Intuicyjna nawigacja po planie lekcji

Powiadomienia
- Bieżąca informacja dla rodzica
- Natychmiastowe powiadomienia* o zdarzeniach w dzienniku elektronicznym typu nieobecność w szkole, spóźnienie, otrzymanie oceny, poprawienie oceny, otrzymanie uwagi, pochwały, klasówka, praca domowa

Jeżeli mają Państwo sugestie dotyczące dalszego rozwoju aplikacji oraz świadczenia naszych usług prosimy o ich kierowanie na adres email prymus@zeto.bialystok.pl

Informacja dodatkowa:
*Część wskazanych funkcji może być dostępna w wariancie rozszerzonym za dodatkową opłatą.
The Prymus app - student results is dedicated to parents (the ability to add many children) and students using the electronic journal by Centrum Informatyki ZETO S.A.

The application also works with the electronic journal of Podlasie Educational Platform.


To use the application, enter the token after starting it. The token is generated based on the PPE login assigned to the child (not the parent).

The generated token (for each student is separate) is presented in the Electronic Journal on the Student's Panel screen.

If you do not notice the token in the Student Panel, please contact the class teacher to generate the token.


Please be advised that school tutors, using the functionality of the Electronic Journal in the menu Students> Statement for interviews, may provide interested parties with the address to download the application and a login token.


You can add students studying in different schools to the application, provided that the electronic journal by Centrum Informatyki ZETO S.A. is used in the given school.

The Prymus app - student results is used to more conveniently use student data on mobile devices. Provides access to relevant information related to the teaching process, including for attendance, grades, lesson plan, calendar, events, messages and automatic notifications.

The Prymus app - student results has been equipped with the latest technologies in the field of data access security and receiving immediate notifications *. Thanks to the technologies used, the application creates even better conditions for cooperation on the school-parent-student line. It is simple, convenient and intuitive to use.


Short description of functionality

Assessment
- Easy preview of ratings
- Presentation of current, proposed semester, end-year and final grades
- Information on the date, weight of the category and rating comment
- Viewing revised ratings

Frequency
- Current information immediately after entering the absence
- Statistical information about absences in a given semester, month and school year
- Review of absences broken down into excused and unjustified

Comments
- Full information about comments, including who entered the comment and when
- Chronological order
- Display of praise

Calendar
- Full information about school, class events such as test, basketball, trip, going to the cinema
- Information about upcoming school and class events
- Presentation of detailed data using a graphic timeline

textbooks
- Handy information about textbooks broken down by subjects, titles and authors

Lesson plan
- Presentation of the timetable including hours, subjects, rooms
- Presentation of events related to the lesson
- Intuitive navigation on the timetable

Notifications
- Current information for the parent
- Immediate notifications * about events in the electronic journal such as absence from school, being late, receiving grades, improving grades, receiving comments, praise, class, homework

If you have suggestions for further development of the application and the provision of our services, please send them to the email address prymus@zeto.bialystok.pl

Additional information:
* Some of the indicated functions may be available in the extended version for an additional fee.
Read more
Collapse
4.0
16 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Poprawki błędów wykrytych w wersji 1.0.2.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 16, 2020
Size
5.0M
Installs
500+
Current Version
1.0.3
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Centrum Informatyki “ZETO” S.A.
Developer
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.