Prymus Wyniki ucznia

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (możliwość dodawania wielu dzieci) i uczniom korzystającym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Aplikacja współpracuje także z dziennikiem elektronicznym Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.


Aby skorzystać z aplikacji należy po jej uruchomieniu wprowadzić token. Token jest generowany na podstawie loginu PPE przypisanego do dziecka (nie rodzica).

Wygenerowany token (dla każdego ucznia jest oddzielny) jest prezentowany w Dzienniku elektronicznym na ekranie Panel ucznia.

Jeżeli nie zauważą Państwo tokenu w Panelu ucznia, prosimy o skontaktowanie się z wychowawcą klasy w celu wygenerowania tokena.


Informujemy, że wychowawcy szkolni, korzystając z funkcjonalności Dziennika elektronicznego w menu Uczniowie > Zestawienie ocen na wywiadówkę mogą udostępnić zainteresowanym osobom adres do pobrania aplikacji oraz token do zalogowania.


Do aplikacji można dodawać uczniów uczących się w różnych szkołach pod warunkiem, że w danej szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Aplikacja Prymus - wyniki ucznia służy do wygodniejszego korzystania z danych o uczniach na urządzeniach mobilnych. Zapewnia dostęp do istotnych informacji związanych z przebiegiem nauczania m.in. do frekwencji, ocen, planu lekcji, kalendarza, wydarzeń, komunikatów oraz automatycznych powiadomień.

Aplikacja Prymus – wyniki ucznia została wyposażona w najnowsze technologie w zakresie bezpieczeństwa dostępu do danych oraz otrzymywania natychmiastowych powiadomień*. Dzięki zastosowanym technologiom aplikacja stwarza jeszcze lepsze warunki do współpracy na linii szkoła-rodzic-uczeń. Jest prosta, wygodna i intuicyjna w obsłudze.


Skrócony opis funkcjonalności

Oceny
- Łatwy podgląd ocen
- Prezentacja ocen bieżących , proponowanych semestralnych, końcowo-rocznych, końcowych
- Informacja o dacie, wadze kategorii oraz komentarzu oceny
- Wyświetlanie ocen poprawionych

Frekwencja
- Bieżąca informacja od razu po wstawieniu nieobecności
- Statystyczna informacja o nieobecnościach w danym semestrze, miesiącu i roku szkolnym
- Przegląd nieobecności w podziale na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione

Uwagi
- Pełna informacja o uwagach z uwzględnieniem informacji kto i kiedy wpisał uwagę
- Chronologiczna kolejność
- Wyświetlanie pochwał

Kalendarz
- Pełna informacja o wydarzeniach szkolnych, klasowych typu sprawdzian, kartkówka, wycieczka, wyjście do kina
- Informacja o zbliżających się zdarzeniach szkolnych, klasowych
- Prezentacja szczegółowych danych z wykorzystaniem graficznej osi czasu

Podręczniki
- Podręczna informacja o podręcznikach w podziale na przedmioty, tytuły i autorów

Plan lekcji
- Prezentacja planu lekcji z uwzględnieniem godzin, przedmiotów, sal
- Prezentacja wydarzeń związanych z daną lekcją
- Intuicyjna nawigacja po planie lekcji

Powiadomienia
- Bieżąca informacja dla rodzica
- Natychmiastowe powiadomienia* o zdarzeniach w dzienniku elektronicznym typu nieobecność w szkole, spóźnienie, otrzymanie oceny, poprawienie oceny, otrzymanie uwagi, pochwały, klasówka, praca domowa

Jeżeli mają Państwo sugestie dotyczące dalszego rozwoju aplikacji oraz świadczenia naszych usług prosimy o ich kierowanie na adres email prymus@zeto.bialystok.pl

Informacja dodatkowa:
*Część wskazanych funkcji może być dostępna w wariancie rozszerzonym za dodatkową opłatą.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami dot. obsługi aplikacji Prymus Wyniki ucznia na naszej platformie e-learning.zeto.bialystok.pl
The Prymus application - student results is dedicated to parents (the possibility of adding many children) and students using the electronic journal by Centrum Informatyki ZETO S.A.

The application also works with the electronic journal of the Podlasie Educational Platform.


To use the application, enter the token after its launch. The token is generated based on the PPE login assigned to the child (not the parent).

The generated token (separate for each student) is presented in the Electronic Journal on the Student Panel screen.

If you do not notice the token in the Student's Panel, please contact the class teacher to generate the token.


We would like to inform you that school teachers, using the functionality of the Electronic Journal, in the menu Students> Summary of grades for an interview, may provide interested persons with the address to download the application and a token to log in.


Students studying at different schools can be added to the application, provided that the school uses an electronic diary by Centrum Informatyki ZETO S.A.

The Prymus - Student Results application is used for more convenient use of student data on mobile devices. It provides access to important information related to the course of education, e.g. for attendance, grades, lesson plan, calendar, events, messages and automatic notifications.

The Prymus application - student results has been equipped with the latest technologies in the field of data access security and receiving instant notifications *. Thanks to the technologies used, the application creates even better conditions for cooperation on the school-parent-student line. It is simple, convenient and intuitive to use.


Brief description of functionality

Assessment
- Easy review of ratings
- Presentation of current, proposed semester, end-year and final grades
- Information about the date, category weight and evaluation comment
- Display of revised grades

Frequency
- Current information immediately after inserting an absence
- Statistical information on absences in a given semester, month and school year
- Overview of absences broken down into excused and unexcused

Comments
- Full information about comments, including who entered the note and when
- Chronological order
- Display of praise

Calendar
- Full information about school and class events such as tests, cards, trips, going to the cinema
- Information about upcoming school and class events
- Presentation of detailed data using a graphical timeline

Textbooks
- Handy information about textbooks divided into subjects, titles and authors

Lesson plan
- Presentation of the lesson plan including hours, subjects, classrooms
- Presentation of events related to the given lesson
- Intuitive navigation through the timetable

Notifications
- Current information for the parent
- Immediate * notifications * of events in the electronic journal such as absent from school, being late, receiving grades, improving grades, getting attention, praise, test, homework

If you have suggestions for the further development of the application and the provision of our services, please send them to the e-mail address prymus@zeto.bialystok.pl

Additional information:
* Some of the indicated functions may be available in an extended version for an additional fee.

We invite you to watch the films on the use of the Prymus Student Results application on our platform e-learning.zeto.bialystok.pl
Read more
Collapse
4.1
748 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
February 22, 2021
Size
19M
Installs
10,000+
Current Version
1.1.18
Requires Android
5.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Centrum Informatyki “ZETO” S.A.
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.