Modlitwa w drodze

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Modlitwa w drodze to codzienne, oparte na Ewangelii, kilkunastominutowe rozważania modlitewne, w formie dźwiękowej i tekstowej. Proponowana modlitwa zakorzeniona jest w duchowości ignacjańskiej. Dzięki niej odkryjesz, jak Słowo Boże, jak Biblia, jest aktualna dla Twojego życia. Oprócz modlitwy codziennej proponujemy także różaniec, rachunek sumienia i inne wartościowe treści.

Każde codzienne rozważanie składa się z fragmentu Pisma Świętego i kilku myśli komentarza, a także z odpowiednio dobranej muzyki, która przeplata modlitwę. Muzyka ma Ci pomóc, byś podczas jej słuchania, mógł odnosić Słowo do swojego życia. Taka forma modlitwy ma pomóc odnaleźć Boga, który jest obecny w każdym momencie naszego życia. Modlić się to słuchać Pana Boga, mówić z Nim, a owoce wprowadzać w czyn.

Gdzie się modlić? Wszędzie! W drodze do szkoły, na studia, do pracy. Stojąc w korkach, jadąc tramwajem czy idąc pieszo - każde miejsce jest dobre, by odnaleźć Boga. Modlitwa w drodze to doskonały sposób na regularną modlitwę, dzięki której poznasz Boga, a w ten sposób i siebie samego.

Cechy:
- codzienna modlitwa na telefon!
- modlitwa w formie dźwiękowej i tekstowej
- twoja indywidualna baza ulubionych medytacji
- łatwy w obsłudze kalendarz
- działa offline
- system przypomnień o modlitwie
- możliwość udostępniania w mediach społecznościowych

Modlitwa w drodze może się stać Twoją osobistą codzienną modlitwą, tak jak brewiarz, lub rozważaniem Ewangelii - Ty decydujesz, czym jest ona dla Ciebie. Autorami treści medytacji są jezuici. Odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach, czyli kontemplatywność w działaniu, jest głównym rysem jezuickiej duchowości. Nie ma jednak prawdziwej kontemplacji w życiu codziennym bez spotkania Jezusa w Jego Słowie.

Nasza propozycja modlitwy jest zachętą dla wszystkich – tych zaznajomionych z różnymi formami modlitwy, jak i tych niespecjalnie praktykujących. Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z taką metodą modlitwy jest to okazja do poznania modlitwy kontemplacyjnej, która jest nieocenionym bogactwem chrześcijaństwa. Natomiast dla osób, które doświadczyły już Ćwiczeń Duchowych, może być to pomoc w podtrzymaniu praktyki codziennego kontaktu z Pismem Świętym.

A oto kilka wypowiedzi użytkowników aplikacji:

Majka:
Modlitwa w drodze towarzyszy mi w samochodzie – zamiast złościć się na korki, spędzam teraz czas dużo owocniej. W dni, w które zajmuję się domem, również korzystam z Waszych rozważań. Ta chwila modlitwy pomaga mi być lepszą mamą, lepiej wypełniać moje codzienne obowiązki. Przez konfrontację ze Słowem Bożym troszkę inaczej patrzę na moją hierarchię wartości i nabieram dystansu do tego, co wcześniej wydawało się problemem nie do przeskoczenia. Dziękuję Wam bardzo, wspieram modlitwą – i chwała Panu.

Jacek:
Modlitwę w drodze odkryłem przypadkowo, przeszukując aplikacje w telefonie. Kiedy włączyłem ją po raz pierwszy, ponad rok temu, oniemiałem. Od tego momentu słucham jej codziennie rano - podłączam telefon do zestawu głośnomówiącego w samochodzie i modlimy się razem z dziećmi w drodze do szkoły. To wspaniała aplikacja, która pomaga odkrywać Boga i naszą z Nim relację. Jest również wielkim wstępem do namiotu spotkania. A po takim poranku - świat jest weselszy, cieplejszy i człowiekowi radość w duszy gra :) Rz 8,28 Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

Ania:
Na waszą stronę trafiłam przypadkiem jakiś czas temu. Bardzo Wam dziękuję, bo Bóg mówi do mnie codziennie przez te nagrania. Czasami, szczególnie, kiedy już nie mam siły na pewne rzeczy wystarczy, że posłucham fragmentu tej modlitwy i wszystko wydaje się łatwiejsze. I to naprawdę zadziwiające, kiedy codziennie trafiam właśnie na coś, co jest skierowane właśnie do mnie, co dotyczy problemu z jakim się akurat zmagam. Dziękuję za waszą ewangelizację. Dziękuję Panie Jezu za wszystkich, którzy przyczynili się do tego dzieła.
Prayer in the way it daily, based on the Gospel, kilkunastominutowe considerations prayer, in the form of audio and text. Suggested prayer is rooted in Ignatian spirituality. Thanks to discover how God's Word, the Bible, is valid for your life. In addition, we also pray the rosary daily examination of conscience and other valuable content.

Each daily meditation consists of a portion of Scripture and a few thoughts comment, and with properly chosen music, which intertwines prayer. Music is to help you, you at the hearing, he could relate the word to your life. This form of prayer is to help you find a God who is present in every moment of our lives. To pray is to listen to the Lord God, to speak with him, and put into practice the fruit.

Where do we pray? Everywhere! On the way to school, to college, to work. Standing in traffic, driving tram or on foot - any place is good to find God. Prayer in the way is a great way to regular prayer, through which you will learn of God, and in this way, and himself.

Features:
- Daily prayer for your phone!
- Prayer in the form of audio and text
- Your favorite meditation individual base
- Easy to use calendar
- Works offline
- A system of reminders about prayer
- The ability to share on social media

Prayer in the way can become your personal daily prayer, as the breviary, or contemplating the Gospel - you decide what it is for you. The authors of the content of meditation are the Jesuits. Finding God in all things, which is kontemplatywność in action, is the main feature of Jesuit spirituality. But there is no real contemplation in everyday life without meeting Jesus in His Word.

Our proposal prayer is an incentive for everyone - those who are familiar with the various forms of prayer, as well as those not really practicing. For people who have never had to deal with such a method of prayer is an opportunity to learn contemplative prayer, which is an invaluable wealth of Christianity. But for people who have already experienced the Spiritual Exercises, it may be help in maintaining the practice of daily contact with Scripture.

Here are some statements users of the application:

Majka:
Prayer in the way with me in the car - instead of getting angry at plugs, now I spend a lot of time fruitfully. In the days that you take care of the house, also using with your considerations. This moment of prayer helps me be a better mom, a better perform my daily duties. By confrontation with the Word of God a little different look at my hierarchy of values ​​and kidding distance to what previously seemed insurmountable problem. Thank you very much, I support prayer - and the glory of the Lord.

Jacek:
Prayer in the way I discovered accidentally by searching applications on your phone. When I turned on the first time, more than a year ago, was stunned. From that moment, I listen to it every morning - I connect the phone to the handsfree in the car and pray with the children on their way to school. This is a great application that helps you discover God and our relationship with Him. It is also a great introduction to the tent of meeting. And after this morning - the world is a happier, warmer and joy in the soul of man playing :) Romans 8:28 And we know that God is with those who love Him, all things work together for good, to those who are called according to [His ] design. Thank you and I cordially greet.

Ania:
On your site I found by accident some time ago. Thank you very much, because God speaks to me every day for the recording. Sometimes, especially when you no longer have the strength to certain things simply listen to a fragment of the prayer and everything seems easier. And it's really amazing, when every day just to get something that is made just for me, which deals with the problem of what happened to be struggling. Thank you for your evangelism. Thank you Lord Jesus for all those who have contributed to this work.
Read more
Collapse
4.7
6,190 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Zmiana treści redakcji.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 19, 2021
Size
29M
Installs
100,000+
Current Version
1.11.3
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Jesuit Apps
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.