Harmonogram pracy

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Program Harmonogram4 służy do wyświetlania harmonogramu pracy w systemie trzybrygadowym, czterobrygadowym lub pięciobrygadowym na dowolnie wybrany miesiąc i rok.

Program posiada zdefiniowane następujące systemy:
✔ czterobrygadowe:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 W 2222 W 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW 1122233 WW 1112233 WWW
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 WW 222222 WW 333333 WW
✔ pięciobrygadowe:
★ 112233 WWWW
✔ dowolny system:
★ trzybrygadowy
★ czterobrygadowy,
★ pięciobrygadowy.
- samemu definiuje się dowolny cykliczny harmonogram trzybtygadowy, czterobrygadowy lub pięciobrygadowy.
- określa się czy jest to system dwuzmianowy, trzyzmianowy czy czterozmianowy.
- definiuje się ilość godzin pracy na zmianę (6, 8 lub 12, konieczne do prawidłowego wyświetlania normy do przepracowania).
- określa się czy święta są dniami wolnymi (głównie dotyczy systemów trzybrygadowych).


W ustawieniach programu należy zdefiniować typ systemu pracy oraz dni początkowe cyklu dla poszczególnych brygad (pierwszy dzień pierwszej zmiany dla brygad A, B, C, D, oraz E (dla pięciobrygadówki)). Na podstawie tych danych program kalkuluje harmonogram pracy.

Można ustawić pole "Moja brygada", wtedy kolumna wybranej brygady w harmonogramie będzie wyróżniona.

Można wstawiać do grafiku dodatkowe dni wolne (DW - dzień wolny, U - urlop, CH - chorobowe, oraz dowolne inne rodzaje, definiuje się je w oknie Dni wolne - menu - Edycja rodzajów dni wolnych).
Oprócz dni wolnych można do grafiku wstawiać dodatkowe dni robocze.

Do poszczególnych dni miesiąca można dodawać notatki. Aby podglądnąć lub dodać notatkę należy przytrzymać palec nad polem odpowiedniego dnia na ekranie głównym. Dni, do których została dodana notatka, mają żółte tło.
Notatkami można również zarządzać z poziomu dedykowanego okna.

Dostępne są statystyki miesięczne oraz roczne.

Nazwy zmian, domyślne "1", "2" i "3" można zmienić. Zmieniać można również nazwy brygad, domyślnie "A", "B", "C", "D", "E".

Harmonogram pracy można udostępnić w postaci grafiki JPG. Grafika taka może być zapisana do pliku lub wysłana MMSem, e-mailem, itp.

Aplikacja posiada możliwość tworzenia profili oraz przełączania między nimi. W każdym z profili można zapisać inny grafik oraz wszystkie ustawienia z nim związane.

Program posiada dwa widżety wyświetlające grafik. Podczas dodawania widżetu na ekran należy wybrać z którego profilu ma być wyświetlany harmonogram oraz czy ma być w widżecie widoczna nazwa profilu.

W programie dla każdej zmiany można ustawić alarm dźwiękowy na dowolną godzinę. Np. w każdy dzień, w którym wypada I zmianę ustawiamy poranne budzenie. Jeśli w grafiku jest wstawiony dodatkowy dzień wolny (np. urlop), to alarm nie dzwoni.

Aby widgety się codziennie odświeżały, oraz żeby alarmy dzwoniły o ustalonym czasie, należy aplikację dodać do wyjątków w systemie zarządzania energią.

Zachęcam do polecania aplikacji współpracownikom.
The program Harmonogram4 used to display the work schedule in the system trzybrygadowym, czterobrygadowym or pięciobrygadowym on any chosen month and year.

The program has defined the following systems:
✔ four-shift:
★ 1111 W 2222 W 3333 WW
★ 3333 WW 2222 W 1111 W
★ 3333 In 2222 In 1111 WW
★ 11 22 33 WW
★ 1122333 WW WW 1122233 1112233 Website
★ 1111 W 3333 W 2222 WW
★ 111111 222222 WW WW WW 333333
✔ pięciobrygadowe:
★ 112233 WWWW
✔ any system:
★ trzybrygadowy
★ czterobrygadowy,
★ pięciobrygadowy.
- You define yourself any cyclical schedule trzybtygadowy, czterobrygadowy or pięciobrygadowy.
- Determines whether it is a system dwuzmianowy, three-shift or czterozmianowy.
- Defines the number of hours per shift (6, 8 or 12, you need to properly display the standard to be worked).
- Determines whether the holidays are days off (mostly affect systems trzybrygadowych).


In the program settings you must define the type of the work and the days of the initial cycle for different teams (the first day of the first changes to the teams A, B, C, D, and E (for pięciobrygadówki)). Based on these inputs, the program calculates the work schedule.

You can set the "My brigade", then the selected column brigade in the schedule will be highlighted.

You can insert to schedule additional days off (DW - free day, U - vacation, CH - sickness, and any other types, these are defined in the Holidays - menu - Edit types of holidays).
In addition to the holidays, you can schedule to insert additional days.

For each day of the month, you can add notes. To preview or add a note, hold your finger on the corresponding field on the home screen. Days to which has been added note, they have a yellow background.
Notes can also be managed from a dedicated window.

There are monthly and annual statistics.

The names change, the default "1", "2" and "3" can be changed. You can also change the names of brigades default "A", "B", "C", "D", "E".

Work schedule can be made available in the form of a JPG graphic. Such graphics can be saved to a file or sent MMSem, e-mail, etc.

The application has the ability to create profiles and switch between them. In each profile, you can save different images and all the settings associated with it.

The program has two widgets that display graphics. When adding a widget on the screen, select the profile you want to display the schedule and whether to widget visible profile name.

The program for each change, you can set an alarm sound at any time. Eg. In every day, which falls I change the set in the morning wake-up calls. If the schedule is inserted an extra day off (eg. Holidays), the alarm does not ring.

To widgets daily refresh, and that alarms ringing at a specific time, you must add the application to the exceptions in the system of energy management.

I encourage you to recommend an application associates.
Read more
Collapse
4.8
7,725 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dodanie języka ukraińskiego.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 22, 2017
Size
1.9M
Installs
100,000+
Current Version
8.0
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Grzegorz Chmiel
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.