GoGlad

Everyone
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

GoGlad är ett inspirerade och roligt rörelsespel där olika virtuella grönsaker, frukter och bär odlas på fysiska platser. Ju mer spelaren förflyttar sig, desto fler fröer fås i spelet. Målet är att samla ingredienser till virtuella recept, vars svårighetsgrad successivt ökar.

GoGlad kan spelas med fler eller färre funktioner allt efter egen lust och förmåga. Det finns stöd av både text eller tal och passar därför många. Det går både att spela enskilt eller tillsammans med någon på var sin mobil som en rolig aktivitet.

För att komma vidare i spelet behöver spelaren förflytta sig ett visst avstånd, oavsett om hen sår och skördar i det egna vardagsrummet, på asfalten, på gården eller i parken några kvarter bort. Sedan gäller det att ta sig tillbaka till samma plats för att sköta och vattna plantorna. Så småningom kan grönsaker eller frukter skördas och omvandlas till spännande maträtter i appen. När ett visst antal maträtter är tillagade öppnas nästa spelnivå då nya sorters fröer och maträtter blir tillgängliga. Varje spelare skapar en personlig avatar och allt eftersom spelet fortskrider finns det olika kläder att köpa till sin avatar.

Spelet har även en social funktion genom att vänner kan läggas till för den som vill. Vänner kan hjälpa varandra att ta hand om odlingarna och skicka små hälsningar. Den som inte vill spela med vänner kan istället sköta om plantor som tillhör spelets fågelskrämma. Det går också att delta i årstidsbundna event och samla till olika stämplar. Genom att laga mat, vara aktiv och få stämplar eller hjälpa vänner får man pengar. Pengarna kan användas för att köpa redskap till plantorna eller nya kläder till sin avatar. Vännerna, olika event och belöningar ger extra krydda till spelet.
GoGlad är fullständigt fokuserad på användarnytta och inspirerar, engagerar och motiverar till aktivitet. Den rörelse som blir av är oftast den som upplevs som rolig och här fyller GoGlad en viktig funktion. Med GoGlad blir en vanlig enkel promenad extra stimulerande och har ett roligt syfte.

Fröerna planteras med hjälp av GPS koordinatorer. Det ska vara ett avstånd på minst 100 meter mellan plantorna och de ska skötas på samma plats som de planterades. De virtuella delarna i spelet kopplas till reella platser genom AR-teknik, augmented reality, det vill säga samma teknik som används i bland annat Pokémon Go. För att spelet ska fungera krävs att telefonen har surf.

Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för appen GoGlad, som har producerats och utvecklats i samverkan med dimh AB (som står för den tekniska utvecklingen och grafik) och ett flertal organisationer samt kommuner. Dit hör FUB Västra Götaland, Inre Ringen, Grunden Media, Borås Stad (Funktionshinderverksamheten), Alingsås kommun (LSS-verksamheten, Slussen, gymnasiesärskolan) och Skövde kommun (LSS-verksamheten).
Finansiär är Allmänna arvsfonden. GoGlad är ett användarvänligt och roligt och rörelsespel för alla, men är särskilt utvecklat för att passa personer som behöver lite extra stöd och motivation.

Upplever du problem med spelet?
Det finns flera saker du kan göra för att få ordning på det. Prova nedan föreslagna åtgärder:
- Starta om spelet
- Logga ut och in i spelet
- Uppdatera spelet genom din appbutik
- Ta bort spelet från din mobil eller surfplatta och ladda ner det igen från din appbutik
- Starta om din mobil eller surfplatta
- Uppdatera din mobil eller surfplatta

Fungerar inte något av ovanstående förslag, kontakta support@di-mh.com eller surfa in på www.di-mh.com för att hitta kontaktuppgifter till någon som kan hjälpa dig.

Läs mer om GoGlad på projektets Facebooksida.
Vill du veta mer om projektet GoGlad kontakta:
Cecilia Sassa Corin, projektledare, Hushållningssällskapet Västra, Tel: 0521 - 72 55 61, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
Vill du veta mer om GoGlad vad det gäller teknik och utveckling kontakta:
Elin Eriksson, affärsutvecklare, dimh AB, Tel: 073 - 660 69 05, elin.eriksson@di-mh.com
GoGlad is an inspired and fun movement game where various virtual vegetables, fruits and berries are grown in physical locations. The more the player moves, the more seeds are obtained in the game. The goal is to collect ingredients for virtual recipes, the difficulty of which gradually increases.

GoGlad can be played with more or fewer functions depending on your own desire and ability. There is support for both text or speech and therefore suits many. It is possible to play both individually or with someone on their own mobile as a fun activity.

To advance in the game, the player needs to move a certain distance, regardless of whether he sows and harvests in his own living room, on the asphalt, in the yard or in the park a few blocks away. Then it is important to get back to the same place to care for and water the plants. Eventually, vegetables or fruits can be harvested and transformed into exciting dishes in the app. When a certain number of dishes are cooked, the next level of play opens when new varieties of seeds and dishes become available. Each player creates a personal avatar and as the game progresses, there are different clothes to buy for their avatar.

The game also has a social function in that friends can be added for those who want. Friends can help each other take care of the crops and send small greetings. Anyone who does not want to play with friends can instead take care of plants that belong to the game's scarecrow. It is also possible to participate in seasonal events and collect different stamps. By cooking, being active and getting stamps or helping friends, you get money. The money can be used to buy tools for the plants or new clothes for their avatar. Friends, various events and rewards add extra spice to the game.
GoGlad is completely focused on user benefit and inspires, engages and motivates to activity. The movement that is lost is usually the one that is perceived as fun and here GoGlad fulfills an important function. With GoGlad, a regular simple walk becomes extra stimulating and has a fun purpose.

The seeds are planted using GPS coordinators. There must be a distance of at least 100 meters between the plants and they must be cared for in the same place as they were planted. The virtual parts of the game are connected to real places through AR technology, augmented reality, ie the same technology used in Pokémon Go, among others. For the game to work, the phone must be surfing.

Hushållningssällskapet Västra is primarily responsible for the GoGlad app, which has been produced and developed in collaboration with dimh AB (which is responsible for technical development and graphics) and a number of organizations and municipalities. These include FUB Västra Götaland, Inre Ringen, Grunden Media, the City of Borås (Disability activities), Alingsås municipality (LSS activities, Slussen, upper secondary special school) and Skövde municipality (LSS activities).
The financier is the General Heritage Fund. GoGlad is a user-friendly and fun and movement game for everyone, but is specially developed to suit people who need a little extra support and motivation.

Are you experiencing problems with the game?
There are several things you can do to get it right. Try the suggested actions below:
- Restart the game
- Log out and enter the game
- Update the game through your app store
- Remove the game from your mobile or tablet and download it again from your app store
- Restart your mobile or tablet
- Update your mobile or tablet

If none of the above suggestions work, contact support@di-mh.com or surf to www.di-mh.com to find contact information for someone who can help you.

Read more about GoGlad on the project's Facebook page.
If you want to know more about the GoGlad project, contact:
Cecilia Sassa Corin, project manager, Hushållningssällskapet Västra, Tel: 0521 - 72 55 61, cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
If you want to know more about GoGlad in terms of technology and development, contact:
Elin Eriksson, business developer, dimh AB, Tel: 073 - 660 69 05, elin.eriksson@di-mh.com
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Felkorrigering när man köpa gödsel.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 25, 2021
Size
44M
Installs
500+
Current Version
1.2.5
Requires Android
4.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
dimh
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.