Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Mobilná aplikácia CVAK slúži k úhrade služieb v doprave. Aplikáciu je možné nasadiť pre akýkoľvek subjekt a použiť na úhradu parkovného, cestovného alebo iného poplatku kdekoľvek na Slovensku. Úhrada je realizovaná prostredníctvom štandardnej platobnej karty (VISA, MasterCard ,...). Služba nie je závislá na type a vystavovateľovi platobnej karty. K sfunkčneniu aplikácie a realizácii platobnej transakcie je nevyhnutná registrácia používateľa na portáli pre dané mesto a službu. Samotné platobné transakcie sú realizované pomocou služby ComfortPay Tatra banky. Všetky citlivé informácie sú počas prenosu zabezpečené a následne sú bezpečným spôsobom uchovávané v systéme Tatra banky, a.s.

Inštalácia aplikácie a registrácia

1. Stiahnite si mobilnú aplikáciu CVAK z Google Play alebo Apple App Store.
2. Nainštalujte aplikáciu.
3. Pri spustení aplikácie kliknite na „Vytvoriť nový účet“.
4. Vyplňte registračný formulár: email a heslo.
5. Kliknite na tlačidlo „Registrovať“. Na vami zadaný email príde potvrdzujúci email s aktivačným odkazom.
6. Po kliknutí na aktivačný odkaz sa aktivuje účet a vyžaduje sa overenie karty predautorizáciou v hodnote 0,01 EUR. Suma 0,01 EUR vám bude zablokovaná a následne uvoľnená na vašom účte.
7. Kliknite na tlačidlo „Zaplatiť 0.01 €“ a budete presmerovaný na platobnú bránu Tatra banky.
8. Na strane Tatra banky zadajte údaje o platobnej karte. Po ich zadaní budete presmerovaný naspať do aplikácie, kde sa vám zobrazí hlásenie o úspešnej alebo neúspešnej platbe. Pri úspešnej platbe je váš účet spárovaný s vašou platobnou kartou.

Prihlásenie sa do aplikácie

1. Zapnite si mobilnú aplikáciu CVAK.
2. Zadajte vaše prihlasovacie údaje a kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“. Vaše konto je aktívne, ak ste pri registrácii vykonali inicializačnú platbu. Ak ste tento krok preskočili, tak inicializačnú platbu môžete realizovať dodatočne vo svojom profile. Inicializačná platba pre parkovanie v Košiciach: https://cvakapp.sk.
3. Po úspešnom prihlásení si používateľ môžete zakúpiť parkovacie lístky.

Nákup lístka

1. Nákup lístka môžete realizovať dvoma spôsobmi:
a) Kliknutím na položku v ľavom menu „Kúpiť lístok“.
b) Kliknutím na historický lístok.
2. Po kliknutí na položku v menu „Kúpiť lístok“ sa vám zobrazia všetky typy lístkov zoradené podľa aktuálnej vašej polohy.
3. Po kliknutí na konkrétny lístok sa vám zobrazí okno pre zadanie EČV a dĺžky parkovania.
4. Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť lístok“ sa vám zobrazí potvrdzujúce okno pre potvrdenie platby. Kliknutím na tlačidlo „Nie“ kúpu lístka prerušíte. Kliknutím na tlačidlo „Áno“ kúpu lístka potvrdíte.
5. Po potvrdení nákupu vám z vašej platobnej karty budú stiahnuté finančné prostriedky vo výške ceny parkovacieho lístka.

Prevádzková doba

1. Pre každý parkovací lístok je definovaná prevádzková doba (kedy je spoplatnená doba parkovania), napr.: 8:00 – 17:00.
2. Ak si používateľ kupuje lístok mimo spoplatnenej doby parkovania, tak bude pri nákupe upozornený správou: „Parkovanie v tomto čase nie je spoplatnené. Nasledujúce spoplatnené parkovacie obdobie začína 30.6. 7:30 – 18:00. Chcete si kúpiť lístok?
3. Ak má používateľ aktívny lístok a chce si opäť kúpiť ten istý lístok pre rovnaké EČV, tak bude aktuálny aktívny lístok automatický predĺžený.
CLICK mobile application used for payment of transport services. The application can be deployed to any entity and used to pay parking fees, travel or other charge anywhere in the world. Payment is carried out via a standard credit cards (VISA, MasterCard, ...). The service is not dependent on the type of credit card and exhibitors. The functionalities for the application and execution of a payment transaction is necessary for user registration portal for the city and service. The actual payment transactions are carried out using the service ComfortPay Tatra banka. All sensitive information is secure during transmission and then are safely stored by Tatra banka, a.s.

Installing and registering

1. Download the mobile application CVAK from Google Play or Apple App Store.
2. Install the application.
3. When you start the application, click on "Create new account".
4. Fill in the registration form: e-mail and password.
5. Click on the "Register" button. To your specified Email Add a confirmation email with activation link.
6. After clicking on the activation link to activate your account and verify your card requires predautorizáciou valued at € 0.01. The sum of € 0.01 will be blocked and then released to your account.
7. Click "Pay € 0.01" and you will be redirected to the payment gateway of Tatra banka.
8. On the Tatra banka enter credit card details. After they entered you will be redirected back to the application, where you see a message about successful or unsuccessful payment. On successful payment your account is paired with your credit card.

Login to the application

1. Turn your mobile app click.
2. Enter your login information and click "Login". Your account is active, if you made during registration initiating a payment. If you skip this step and initialization can make additional payments to your profile. The initialization payment for parking in Kosice https://cvakapp.sk.
3. After a successful login, the user can buy parking tickets.

purchase of tickets

1. The purchase of tickets can be realized in two ways:
          a) Click in the left menu "buy ticket".
          b) Click to historical ticket.
2. After clicking on the "buy tickets" to see all the types of tickets ordered by current your location.
3. Click a ticket you asked to enter a registration plate of parking.
4. Click "Buy ticket" you get a confirmation window to confirm the payment. Click "No" to buy a ticket interrupted. Click "Yes" to confirm the purchase of the ticket.
5. Once you confirm your purchase on your credit card will be withdrawn funds in the amount of parking ticket prices.

Operating time

1. For each parking ticket is defined as operating time (when it is paid parking period), eg .: 8:00 to 17:00.
2. If the user buys a ticket outside of paid parking time, you will be notified when purchasing message: "Parking at this time is not charged. The following toll parking period begins 30/06 7:30 to 18:00. You want to buy a ticket?
3. If the user has an active ticket and wants to re-purchase the same ticket for the same number plate and the current active card automatically prolonged.
Read more
Collapse
2.1
103 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

zobrazenie času zakúpenia cestovného lístka
zobrazenie odpočítavania oneskorenia zažiatku platnosti cestovného lístka
úprava zobrazovania platnosti lístka
oprava chýb
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 15, 2019
Size
8.1M
Installs
10,000+
Current Version
1.5.6
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
TEMPEST a.s.
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.