Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Rozšírili sme služby mobilnej aplikácie VšZP.

Aktuálne pre našich klientov prinášame tieto funkcie:
• Základné zdravotné údaje potrebné v prípade poskytnutia prvej pomoci
• Podrobnosti o poskytnutých výkonoch u vášho lekára
• Vaše lieky a ich interakcie
• Možnosť podať reklamáciu na zdravotnú starostlivosť
• Preukaz poistenca v mobile
• Moji lekári a prevencia
• Možnosť zavolať na číslo 155 priamo z aplikácie
• Recept v mobile a opakovaný recept
• Možnosť vyhľadania lekára, lekárne, pohotovosti, alebo pobočky VšZP
• Možnosť ohodnotiť návštevu u lekára
• Pripomienky formou push notifikačných správ
• Možnosť Poistiť sa

PODROBNÝ POPIS FUNKCIÍ:

Do lekárne
V tejto časti aplikácie poskytujeme pre našich klientov zoznam nevybratých receptov. Stačí, ak ukážete v lekárni recept zo svojho mobilu, lekárnik nasníma čiarový kód z obrazovky a liek vám vydá. Ak k Vášmu predpísanému lieku existujú aj lacnejšie lieky s rovnakou účinnou látkou, v tejto časti Vám to zobrazíme spolu s informáciou o možnej úspore na doplatkoch a o liekových interakciách. Taktiež môžete využiť možnosť hodnotenia návštevy u lekára.

V mojom okolí
Vďaka sekcii V mojom okolí máte k dispozícii prehľad lekárov, lekární a pohotovostí, kedykoľvek to potrebujete. Podľa toho kde sa aktuálne nachádzate, Vám zobrazíme najbližších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Môžete si vyhľadať lekára podľa odbornosti, vzdialenosti, alebo podľa toho, či je poskytovateľ náš zmluvný partner. Zobrazujeme pre Vás aj ordinačné hodiny lekárov, informácie ako ste hodnotili lekára, či ambulanciu, otváracie hodiny lekární a telefonický kontakt s možnosťou zavolať priamo z mobilnej aplikácie.

Pripomienky
Upozornenia formou push správy Vám pripomenú nárok na preventívnu prehliadku, informáciu k predpísanému receptu, liekovým interakciám, možnosti ohodnotiť návštevu lekára, ako aj informáciu o vybavení reklamácie na zdravotnú starostlivosť.

Preukaz poistenca
V aplikácii máte Váš preukaz poistenca a zároveň preukazy Vašich detí, prípadne osôb, ktoré máte v opatere. Týka sa to aj Európskeho preukazu (EHIC). Informujeme Vás aj o nároku na zdravotnú starostlivosť.

Pridanie dieťaťa
Chcete mať prehľad aj o Vašom dieťati? Pridajte si dieťa cez mobilnú aplikáciu a získajte prístup k prehľadu o zdravotných výkonoch alebo liekoch, ktoré práve užíva. Ak budete potrebovať preukaz, budete ho mať vždy poruke.

Moje zdravie
Môžete si zobraziť svoju zdravotnú kartu, kartu Vašich detí alebo osôb, ktoré máte v opatere. V rámci zdravotnej karty Vám ponúkame:

• podrobnosti o poskytnutých výkonoch zdravotnej starostlivosti
• podrobnosti o predpísaných liekoch
• liekové interakcie
• možnosť vyhľadať si lieky a vyšetrenia podľa odbornosti lekára, podľa typu lieku alebo podľa toho, či ste si liek vybrali v lekárni alebo ešte nie
• možnosť podať reklamáciu na poskytnutý výkon u lekára, alebo liek
• možnosť ohodnotiť lekára

SOS karta prvej pomoci
V rámci SOS karty sa vám aj na zamknutom telefóne zobrazujú základné zdravotné údaje, dôležité v prípade poskytnutia prvej pomoci. Do SOS karty máte možnosť si pridať Vaše meno a priezvisko, krvnú skupinu, núdzový kontakt, informácie o chronických chorobách, alergiách, liekoch, ktoré užívate, lekároch ktorých navštevujete, prípadne poznámky k Vášmu zdravotnému stavu. Súčasťou SOS karty je aj možnosť zavolať rýchlu zdravotnú službu na linke 155 a vďaka geolokácii bude možné určiť presnú polohu, kde sa nachádzate.

Kontakty
V tejto časti vám ponúkame možnosť kontaktovať naše Call centrum zo Slovenska a krajín Európskej únie, môžete nám tiež napísať, alebo navštíviť nás v ktorejkoľvek pobočke zobrazenej v zozname.

Nastavenia
V nastaveniach máte možnosť zmeniť si svoj PIN kód, pridať si/zmeniť Vašu fotografiu a fotografie Vašich detí, prípadne osôb, ktoré máte v opatere. Zároveň máte možnosť vypnutia/zapnutia zasielaných notifikácií.

Bezpečnosť
Mobilná komunikácia je zabezpečená prístupovým PIN kódom, vďaka čomu sú údaje chránené
We have expanded VsZP mobile app services.

We currently have the following features for our clients:
• Basic health data needed in case of first aid
• Details of your doctor's performance
• Your medicines and their interactions
• Possibility to file a claim for healthcare
• Mobile insurance card
• My doctors and prevention
• Call to 155 directly from the app
• Recipe in mobile and recipe
• The possibility of finding a doctor, pharmacy, alert, or VsZP branch
• Option to rate a doctor's visit
• Comments via push notifications
• Insurance

DETAILED DESCRIPTION OF FUNCTIONS:

To the pharmacy
In this section of the app, we provide our clients with a list of unwanted recipes. Simply by displaying a recipe from your mobile phone, a pharma- cist will see a barcode from the screen and give you the drug. If your prescription drug also has cheaper drugs with the same active ingredient, we'll show it in this section along with information on possible savings on overpayments and drug interactions. You can also take advantage of the opportunity to rate a doctor's visit.

In my area
Thanks to the section In my area, you have a list of doctors, pharmacies, and emergency services whenever you need it. Depending on where you are currently, we will show you the closest healthcare providers. You can look for a physician based on expertise, distance, or whether the provider is our contractor. We also show you doctor's office appointments, information from your physician, outpatient clinic, pharmacy opening hours, and telephone call with the ability to call directly from your mobile app.

observations
Push notification notifications remind you of a pre-screening visit, prescription prescription information, drug interactions, options to rate a doctor's visit, as well as information on the provision of healthcare claims.

Insurance card
In your application, you have your insurance card and your children's or other persons' IDs. This also applies to the European Health Insurance Card (EHIC). We also inform you about the right to health care.

Adding a child
Do you want to see your child too? Add a child through your mobile app and get access to a review of the health benefits or medicines you are currently using. If you need a license, you will always have it.

My health
You can view your health card, your children's card, or someone you care about. Within the health card we offer:

• details of the healthcare provided
• details of prescribed medicines
• drug interactions
• the possibility of searching for medications and examinations according to your doctor's expertise, depending on the type of medicine, or whether you have selected a medicine in your pharmacy or not yet
• the ability to lodge a claim for performance with a doctor or medication
• the opportunity to rate the doctor

SOS First Aid Card
Within the SOS card, you also see the basic health information on the locked phone, important when providing first aid. You have the option to add your name and surname, blood group, emergency contact information, chronic diseases, allergies, medicines you use, the doctors you visit, or notes about your health. The SOS card also includes the ability to call a fast health service on line 155, and geolocation will determine the exact location where you are.

Contacts
In this section we offer you the option to contact our Call Center from Slovakia and the European Union countries, you can also write to us or visit us at any branch listed in the list.

settings
In settings, you have the option to change your PIN, add / change your photo and photos of your children, or the ones you have in mind. At the same time, you have the ability to disable / deactivate the notifications sent.

security
Mobile communication is secured by an access PIN, which protects the data
Read more
Collapse
3.4
695 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

V novej verzii aplikácie boli vykonané menšie opravy a optimalizovaný výkon.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 8, 2019
Size
15M
Installs
50,000+
Current Version
3.1.0
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.