500+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

ระบบจับคู่ที่ปรึกษา Mobile Application ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
รองรับการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจประกาศโครงการ และสมาชิกที่ปรึกษา ที่สนใจโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ประกาศไว้ในระบบ เพื่อสรรหาที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เหมาะสมกับโครงการ โดยระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา แบ่งส่วนผู้ใช้งาน 3 ส่วน
1. สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน
2. สมาชิกที่ปรึกษา
3. ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
โดยการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานจะมีสิทธิการใช้งานระบบตามสิทธิการเข้าใช้งานที่ผู้ใช้งานสมัครเป็นสมาชิกของระบบ เช่น

สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน
สามารถประกาศโครงการเพื่อให้ระบบจับคู่ที่ปรึกษาคำนวณการจับคู่ที่ปรึกษาให้เหมาะกับโครงการที่ประกาศตามเงื่อนไขของระบบที่กำหนดไว้ และดูข้อมูลรายละเอียดที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

สมาชิกที่ปรึกษา
สำหรับที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบด้วย ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ระบบจะแสดงผลการคำนวณการจับคู่โครงการที่ประกาศที่เหมาะสมกับที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการและสามารถยื่นแสดงความสนใจโครงการ ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
สามารถค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
Updated on
Apr 28, 2022

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

The latest version contains bug fixes and performance improvements.