Autoškola - Vodičský preukaz 2021

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Autoškola - Vodičský preukaz je vzdelávacia aplikácia prispôsobená pre každého, kto sa pripravuje na záverečné skúšky z autoškoly, či už sú to testy typu A a B, alebo pre vodičské oprávnenie skupiny C, D alebo T.

◆ 60 testov
35 testov pre skupiny A a B, 25 testov pre vodičské oprávnenie skupiny C, D a T. Každý test obsahuje 27 otázok, ktoré sú zložené z otázok zameraných na všeobecné pravidlá cestnej premávky, na preverenie ovládania predpisov o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, znalosti z dopravného značenia a teoretické zvládnutie križovatiek a dopravných situácií.

◆ Značky
Zoznam dopravných značiek zoradené do jednotlivých kategórií, detailný popis ako aj viaceré grafické verzie značiek. Pre používateľa je pripravené testovanie podľa typu testu: „Uhádnite vzhľad značky“, „Uhádnite popis značky“ a „Priraďte popisy k značkám“. Používateľ si môže nastaviť počet vygenerovateľných otázok a kategórie značiek, z ktorých bude test vyskladaný.

◆ Ostatné sekcie
Pre lepšiu prípravu na záverečnú skúšku obsahuje aplikácie ďalšie sekcie:
• Autoškoly - detailné informácie všetkých autoškôl s množstvom doplnkových údajov (adresa, telefonický kontakt, e-mail, webová stránka, druhy kurzov, vozidlá, otváracie hodiny), komentáre a ďalšie
• Vyhlášky, dokumenty - najdôležitejšie zákony, PDF dokumenty o poplatkoch, tlačivá, vyhlášky a ostatné. Pre korektné prezeranie súborov musí mať používateľ nainštalovaný PDF prehliadač.
• Výcvik - pridajte si záznam o Vašej teórií, praktickej údržbe, jazde, kurze prvej pomoci, záverečnej skúške a pod. Veďte si záznamy, pridávajte si upomienky pre nadchádzajúce hodiny vo Vašej autoškole
• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia, ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj v bežnom živote
• Pokuty, poplatky - zoznam pokút a poplatkov, ktoré môžu byť od Vás vyžadované pri dopravnom priestupku ako aj vybavovaní byrokracie
• Ďalšie informácie - vodičské oprávnenie, základné ustanovenia, riadenie cestnej premávky, jazda vozidlom, podmienky prepravy osôb, osobitné ustanovenia, oprávnenia a mnoho ďalších informácií
• Štatistiky - prehľadné štatistické údaje o jednotlivých testoch, ktoré ste absolvovali, s podrobným výpisom chýb

◆ PREMIUM používatelia
Aplikácia má určité časové obmedzenia pre FREE používateľov. FREE používatelia môžu absolvovať najviac 2 testy z jednotlivých sekcií. Až po uplynutí 3 hodín sa bude môcť používateľ opätovne otestovať v danej sekcií. PREMIUM používatelia si budú môcť takisto navoliť množstvo otázok pri generovanú testu zo značiek. Pokiaľ by ste teda chceli podporiť vývoj tejto aplikácie, odomknúť všetky funkcie a nebyť otravovaný reklamami, budem rád za Vašu podporu.

◆ Povolenia
INTERNET - komunikácia so sieťou
ACCESS COARSE LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohy pre zobrazenie vzdialenosti k autoškolám
ACCESS FINE LOCATION - presnejšia dostupnosť GPS polohy pre zobrazenie vzdialenosti k autoškolám
ACCESS NETWORK STATE - kontrola dostupnosti sieti
READ EXTERNAL STORAGE - kontrola dostupnosti SD karty pre uloženie dokumentov zo sekcie „Dokumenty, vyhlášky“
WRITE EXTERNAL STORAGE - zápis nahrávok na SD kartu
VIBRATE - vibrácie počas zobrazenia notifikácie o najbližšej jazde
BILLING - možnosť aktivácie PREMIUM verzie

Užite si aplikáciu Autoškola - vodičský preukaz a pekný deň prajem.
Driving school - Driving license is an educational application tailored for anyone who is preparing for the final exams in a driving school, whether they are type tests A and B, or a driving license for groups C, D or T.

◆ 60 testov
35 tests for categories A and B, 25 tests for driving license categories C, D and T. Each test contains 27 questions, which are composed of questions focusing on general rules of the road, to verify control regulations on the conditions of vehicle traffic on roads or labeling of vehicles, knowledge of traffic signs and theoretical completion of intersections and traffic situations.

◆ Signs
List of road signs grouped into different categories, detailed description and several graphical versions brands. The user is ready to test the type of the test: "Uhádnite look brand", "Uhádnite description tags" and "Assign captions to brands." The user can set the number of questions and generate-categories of brands from which will test stacking.

◆ Other sections
To better prepare for the final exam, the application has other section:
• Driving - Detailed information of all driving schools with a lot of additional information (address, phone contact, e-mail, website, types of courses, vehicles, opening hours), comments, and more
• Proclamations, documents - the most important laws, PDF documents on the fees, forms, notices and others. For correct viewing of files the user must have installed PDF viewer.
• Training - add a record of your theories system, practical maintenance, driving, first aid courses, the final examination and so on. Keep records, add a reminder for the upcoming hours in your driving school
• First Aid - Instructions for first aid for injuries that may occur in the mountains with your pets as well as in everyday life
• Fines, Fees - a list of fines and fees that may be required from you at a traffic offense and handling byrokracie
• For more information - driving license, basic provisions, traffic management, driving the vehicle, conditions of carriage of persons, special provisions, authorizations, and much more information
• Insight - a statement of statistical data on the individual tests that you have completed, with a detailed listing of errors

◆ PREMIUM users
The application has a specific time limit for FREE users. FREE users can attend a maximum of 2 tests from individual sections. Only after three hours the user will be able to re-test in that section. Premium users also will be able to dial a number of issues at testu generated from brands. If you therefore want to support development of this app, to unlock all features and not be bothered by adverts, I'll be glad for your support.

◆ permits
INTERNET - communication with the network
ACCESS COARSE LOCATION - faster availability of GPS positioning to view distances for driving schools
ACCESS FINE LOCATION - availability of accurate GPS position to see the distance to Driving Schools
ACCESS NETWORK STATE - check the availability of the network
READ EXTERNAL STORAGE - Checking for SD cards to store documents from the "Documents Decree"
WRITE EXTERNAL STORAGE - Write recording to SD card
VIBRATE - vibration while displaying notification on the next journey
BILLING - possibility to activate a premium version

Enjoy application Driving School - driving license and a nice day.
Read more
Collapse
4.2
166 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Verzia 1.5:
Oprava chýb, zrýchlenie aplikácie, opravená funkčnosť pre najnovšie verzie Android-u
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 16, 2021
Size
23M
Installs
10,000+
Current Version
1.5
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$0.99 per item
Permissions
Offered By
Jan Tursky
Developer
Majerského 580, Hliník nad Hronom, 966 01 Slovenská republika
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.