Fonemixo Pro

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Talövningarna blir roliga med Fonemixo Pro. "Appen är en mycket bra och rolig variant av mer traditionell talträning, då appen är både interaktiv och stimulerar flera sinnen." Johanna Kristensson, logoped, betyg 5 av 5 på skolappar.nu.

Fonemixo Pro är ett verktyg för att hjälpa barn som behöver öva olika språkljud. Att säga orden högt är en del av övningarna. Du kan spela in barnets uttal med en mikrofon. En förälder, logoped, talpedagog eller lärare kan hjälpa till. Fonemixo är en vidareutveckling av Fonemo.

Träna språkljud med hjälp av memory och fri lek. Korten i Fonemixo Pro har bilder som föreställer ord med aktuellt språkljud, till exempel sol, sandal och sten. Appen innehåller två spel. Det ena är ett klassiskt memoryspel där ni får para ihop kort och samtidigt säga högt vad ni ser på bilderna. I det andra kan ni leka fritt med korten och skapa egna berättelser eller kanske bara hitta på tok-roliga sammansatta ord.

Fonemixo Pro passar barn från cirka tre år och uppåt. Det finns tre svårighetsnivåer vilket gör appen utmanande även för lite äldre barn. Fonemixo Pro är lätt att lära sig. Barnet behöver inte vara läskunnigt eftersom spelen är baserade på bilder.

- Spela in och lyssna -

Med hjälp av en mikrofon kan du spela in barnets uttal och tillsammans kan ni lyssna på hur det låter. Uppspelningen sker automatiskt, men ni kan också trycka på en högtalare för att lyssna en gång till.

- Språkljuden -

Du kan välja att spela med olika språkljud, antingen ett enda eller blanda flera samtidigt. Det går att välja att spela med språkljudet i början, i mitten, i slutet eller blandat. I vissa fall finns inte språkljudet i alla tre positionerna. På lätt nivå förekommer språkljudet, om det är konsonant, bara tillsammans med vokal. För konsonantkombinationer finns tre i rad endast på svår nivå, t ex spjut.

Språkljuden som ingår är:

● b, d, f, g, j, k, l, n, p, r, s, t, v
● ng, sj, tj
● rd, rn, rs, rt
● 10 vokaler som i bil, tyg, hus, sol, rygg, ben, lök, buss, får och val
● 25 konsonantkombinationer:
- bj, bl, br
- dr
- fj, fl, fr
- gl, gr
- kl, kn, kr, kv
- mj
- pl, pr
- sk, sl, sm, sn, sp, st, sv
- tr, tv

- Memory -

I memoryspelet kan ni vara en eller två spelare, som sitter bredvid varandra eller mittemot. Att säga orden högt är en del av spelet. Om du undrar hur ett ord ska uttalas kan du få hjälp av en nalle. Peta nallen i magen så säger nallen vad kortet föreställer. Det går också att ställa in så att nallen säger ordet varje gång det vänds. Vill du se något kul? Peta nallen i magen innan du vänt första kortet.

- Lek fritt och skapa egna berättelser -

I det andra spelet får ni flytta runt korten hur ni vill. Med hjälp av bilderna kan ni hitta på en saga eller sammansatta ord. Det kan bli en berättelse full med s-ord eller knasiga sammansatta ord som get-hjälm. Det blir olika många kort på spelplanen baserat på svårighetsnivåerna. Vill ni ha nya kort är det bara att trycka på snurr-pilen (refresh). I vissa fall är urvalet begränsat.

- Vem kan öva -

● Barn som behöver öva på språkljud
● Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn
● Logopeder, pedagoger och specialpedagoger som vill ha ett hjälpmedel i sitt arbete

- Fonemixo Pro är barnsäker -

Appen Fonemixo Pro har ingen reklam och inga köp inuti app. Det finns föräldralås till hjälptexten där det finns länkar till webben.

Fonemixo Pro:
● Lagrar inga ljudfiler i appen
● Överför ingen data om användaren
● Kräver inte att användaren delar personlig information
● Frågar inte efter födelsedata
● Samlar inte in och överför inte personlig information

- Fonemixo Pro på olika språk -

Spela på svenska eller norska. Byt språk genom att ändra inställningarna för enheten. Antal språkljud kan variera på de olika språken.

- För plattor och större telefoner -

Fonemixo Pro är gjord för att fungera på plattor och större telefoner.
Talövningarna becomes fun with Fonemixo Pro. "The app is a very good and fun version of the more traditional speech therapy, then the app is both interactive and stimulates multiple senses." Johanna Kristensson, speech therapist, rated 5 of 5 at skolappar.nu.

Fonemixo Pro is a tool to help children who need practice different speech sounds. To say the words out loud is part of the exercises. You can record the child's pronunciation with a microphone. A parent, a speech therapist, a speech therapist or teacher can help. Fonemixo is a further development of Fonemo.

Train language sounds with the help of memory and free play. The cards in Fonemixo Pro has pictures representing words with the current speech sounds, such as the sun, sandals and stone. The app contains two games. One is a classic memory game in which you must pair the cards and at the same time to say out loud what you see in the pictures. In the second, you can play freely with the cards and create their own stories or maybe just find wrong-fun compound words.

Fonemixo Pro fit children from about three years and up. There are three difficulty levels, which makes the app challenging even for older children. Fonemixo Pro is easy to learn. The child need not be läskunnigt because the games are based on images.
 
- Record and listen -

Using a microphone, you can record the child's pronunciation and together you can hear how it sounds. Playback is automatic, but you can also press the speaker to listen again.

- phonemes -

You can choose to play with different speech sounds, either a single or mix several together. You can choose to play with language sounds in the beginning, middle, end, or mixed. In some cases, there is no language sound in all three positions. On the easy level occurs language sound, whether it is consonant, just with a vowel. For konsonantkombinationer are three in a row, only the hard level, such as spears.

Language sounds included are:

● b, d, f, g, j, k, l, n, p, r, s, t, v
● ng, sj, tj
● rd, rn, rs, rt
● 10 vowels in the car, cloth, house, sun, back, legs, onion, bus, sheep and elections
● 25 konsonantkombinationer:
- BJ, bl, br
- dr
- f, fl, fr
- gl, gr
- PM, kn, kr, kv
- mj
- PL, PR
- SK, SL, SM, sn, sp, st, en
- TR, TV

- Memory -

In memory game you can be one or two players, sitting next to each other or opposite. To say the words out loud is part of the game. If you wonder how a word should be pronounced, you can get the help of a teddy bear. Poke the teddy in the belly so says Teddy what the card represents. You can also set the teddy say the word each turn. Want to see something funny? Poke the teddy in the belly before you turned first card.

- Play free and create their own stories -

In the second game, you move around the cards the way you want. With the help of the pictures can be found in a story or compound words. It can be a story full of s-word or wacky compound words like goat helmet. There are many different cards on the board based on difficulty levels. Do you need new cards, just press the spin-arrow (refresh). In some cases, the selection is limited.

- Who can practice -

● Children need to practice speech sounds
● Parents who want to practice with their children
● Speech therapists, educators and special educators who want to have a tool in their work

- Fonemixo Pro is child safe -

The app Fonemixo Pro has no advertising and no purchase inside the app. There are parental helpful text where there are links to the web.

Fonemixo Pro:
● Stores no audio files in the app
● Send no data about the user
● Does not require the user to share personal information
● does not ask for date of birth
● does not collect and transmit personal information

- Fonemixo Pro in different languages ​​-

Play in Swedish or Norwegian. Change language by changing the device settings. Number of speech sounds can vary in the different languages.

- For plates and larger phones -

Fonemixo Pro is designed to work on plates and larger phones.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Eligible for Family Library
Updated
December 1, 2020
Size
Varies with device
Installs
500+
Current Version
Varies with device
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Milingo
Developer
Milingo Läckövägen 31 SE-121 50 Johanneshov SVERIGE
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.