Fiete Math Climber - Learning game for kids from 5

Para todos os maiores de 10 anos
10
Queres traducir a descrición ao galego (España) co Tradutor de Google?Volver traducir descrición ao inglés (Os Estados Unidos)

Mental arithmetic is fun!
In this math game, your children make visible progress. With each correctly solved task, Fiete jumps further up the stairs and collects coins. Your children can then use the coins to unlock other cute characters.
A motivating math app that has your children solving hundreds of math tasks in just minutes. Efficient math practice for grade school!

CONTENTS:
Learning principle: how children have fun learning math
Our tests have shown children voluntarily solving hundreds of tasks in a short time. On paper, that would be almost impossible.

The game principle is easy to understand: For every correctly solved task, the player jumps one step up the stairs. If the answer is wrong, they jump down one level.
Each task solved is rewarded with a coin. But some tasks offer bonuses.
Your children can then use the coins to unlock other characters.

The direct feedback and the proven reward system motivates the children to keep solving tasks.
Our goal with Fiete Math Climber is for children to do arithmetic voluntarily because it's fun and they can see their progress.

Behind the scenes, the app analyzes the child's task-solving style and continuously adjusts the difficulty.
By gently increasing the challenge, their motivation increases and they gain self-confidence in solving math tasks.

Nevertheless, it is always up to the children to decide how difficult they want the tasks to be: they can skip tasks they find too difficult, simplify them, or even make them harder.
This freedom keeps their motivation high and ensures that your child will have fun with this math app for a long time.

Helps parents and teachers to identify and resolve issues
The app continuously analyzes the child's arithmetic and reveals the child's skills and potential issues with certain tasks.
The analytics algorithm immediately identifies issues and creates targeted sets of tasks.
The perfect add-on for math class.

The task list shows parents and teachers what tasks the child has tackled.
This makes it possible to see how far the child's skills have come and why they have issues with certain tasks. It will also parents and teachers to help address these issues.

User management allows multiple students to use the app at the same time.
Extensive statistics provide information on whether a child is really improving."

FEATURES
- Contains all arithmetic operations: addition, subtraction, multiplication, and division.
- Number range adjustable from 1 to 1,000
- Pre-configured exercise sets include: arithmetic up to 20, multiplication tables, carrying tens, etc.
- suitable for children ages 5 to 10
- targeted training possible
- task definition is comprehensively adjustable
- motivation through entertaining game structure with direct feedback
- long-term motivation through the possibility of collecting figures
- user management
- multiple players possible
- statistics show learning progress
- display all tasks solved
- skills analysis
- identify skills and potential issues
- secure
- all data remains on the device
A aritmética mental é divertida!
Neste xogo de matemáticas, os teus fillos fan un progreso visible. Con cada tarefa correctamente resolta, Fiete salta máis arriba das escaleiras e recolle moedas. Os teus fillos poden usar as moedas para desbloquear outros personaxes fermosos.
Unha aplicación matemática motivadora que ten os seus fillos resolvendo centos de tarefas matemáticas en poucos minutos. Práctica de matemática eficiente para a escola de primaria!

CONTIDOS:
Principio de aprendizaxe: como os nenos se divertiron aprendendo matemáticas
Os nosos probas demostraron aos nenos que resolvían voluntariamente centos de tarefas en pouco tempo. No papel, iso sería case imposible.

O principio do xogo é fácil de entender: para cada tarefa correctamente resolta, o xogador salta un paso cara arriba ás escaleiras. Se a resposta é incorrecta, saltan un nivel.
Cada tarefa resolta é recompensada cunha moeda. Pero algunhas tarefas ofrecen bonos.
Os teus fillos poden usar as moedas para desbloquear outros personaxes.

O feedback directo eo sistema de recompensa probado motiva aos nenos a seguir resolvendo tarefas.
O noso obxectivo con Fiete Math Climber é que os nenos fagan a aritmética voluntariamente porque é divertido e poden ver o seu progreso.

Detrás das escenas, a aplicación analiza o estilo de resolución de tarefas do neno e axusta continuamente a dificultade.
Incrementando suavemente o desafío, a súa motivación aumenta e eles gañan a autoestima na resolución de tarefas matemáticas.

Non obstante, sempre é necesario que os nenos decidan o difícil que desexan as tarefas: poden ignorar as tarefas que lle resultan moi difíciles, simplificalas ou incluso facelas máis difíciles.
Esta liberdade mantén a súa motivación alta e asegura que o seu fillo se divirte con esta aplicación de matemáticas por moito tempo.

Axuda aos pais e aos profesores a identificar e resolver problemas
A aplicación analiza continuamente a aritmética do neno e revela as habilidades e os problemas potenciais do neno con certas tarefas.
O algoritmo de análise inmediatamente identifica problemas e crea conxuntos de tarefas específicas.
O add-on perfecto para a clase de matemáticas.

A lista de tarefas mostra aos pais e profesores cales son as tarefas que aborda o neno.
Isto fai posible ver ata onde chegaron as habilidades do neno e por que teñen problemas con certas tarefas. Tamén os pais e os profesores axudarán a resolver estes problemas.

A xestión do usuario permite que varios alumnos utilicen a aplicación ao mesmo tempo.
As estatísticas extensivas proporcionan información sobre se un neno realmente está a mellorar ".

CARACTERÍSTICAS
- Contén todas as operacións aritméticas: suma, resta, multiplicación e división.
- Rango de números ajustable de 1 a 1,000
- Os conxuntos de exercicios preconfigurados inclúen: aritmética ata 20, táboas de multiplicación, decenas de transporte, etc.
- apto para nenos de 5 a 10 anos
- Formación específica posible
- A definición da tarefa pode ser axustable de forma ampla
- motivación a través da estrutura do xogo divertida con comentarios directos
- motivación a longo prazo coa posibilidade de recoller cifras
- xestión de usuarios
 - posibles xogadores múltiples
- As estatísticas mostran o progreso da aprendizaxe
- amosar todas as tarefas resoltas
- análise de habilidades
- Identificar habilidades e problemas potenciais
- seguro
 - Todos os datos permanecen no dispositivo
Máis información
Contraer
4,4
10 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Novidades

Version 1.0.0
Máis información
Contraer

Información adicional

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Data de actualización
27 de agosto de 2018
Tamaño
49M
Instalacións
500+
Versión actual
1.0.0
Require Android
4.1 e versións posteriores
Valoración de contido
Para todos os maiores de 10 anos
Humor ácido
Permisos
Ofrecida por
Ahoiii Entertainment
Programador
©2019 GoogleCondicións de servizo do sitioPrivacidadeProgramadoresArtistasAcerca de Google|Localización: Os Estados UnidosIdioma: galego
Ao comprar este artigo, realizas unha transacción con Google Payments e aceptas as Condicións de servizo e o Aviso de privacidade de Google Payments.