GPS Waypoints Navigator

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Convert your phone into the most powerful GPS for Android Powered Devices with GPS Waypoints Navigator. Whether you are navigating to a waypoint in the wilderness or in the city, GPS Waypoints Navigator will help you find the way.

★ Typical Useage:

✔️ Trail Hiking and Track Recording.
✔️ Offroad Navigation.
✔️ Marine Navigation.
✔️ Camping / Orienteering.
✔️ City and wilderness exploration.
✔️ Geocacheing

With dozens of options for navigating the back-country, waterways and roadways, the tool set found in this software package will quickly become your best friend. Venture beyond network reach using offline maps and tools that only require a good view of the sky. Share important location data with friends who will be able to navigate to your favorite waypoints and find your favorite trails. Get:

★ Unlimited access to our 3D vector map library with over 400 maps. Download maps for offline use. Transfer maps to your SD card to free-up internal memory.

★ No recurring costs or subscription fees. Everything is included with your original purchase.

★ Waypoint and trail management systems.

★ Waypoint search.

★ Waypoint photojournal

★ Maps! Choose from multiple sources: Downloadable vector and raster maps, Topo Maps, Google Maps, Satellite Maps, OpenStreetMaps- MapNik, Cycling Maps, OpenSeaMap, USGS Topo Maps, Canada Toporama, Trail Hiking and Biking, NOAA Nautical Charts and several others.

★ KML, KMZ & GPX file importing and exporting for trails and waypoints. Share data and view in Google Earth.

★ Exported GPX files may be uploaded to freelogbook.biz for company route tracking.

★ A panel for all your GPS parameters.

★ Navigational compasses.

★ Trail recorder.

★ Drag anchor alert - Drop anchor and set the alarm with a tolerable drag distance.

★ Military coordinate finder

★ Several waypoint creation tools: Enter coordinates, drop a pin on a map, save your current position or enter an address (voice entry supported).

★ Two Waypoint Guidance Systems including a dynamic waypoint compass that always points to your target and GPS Reflected Pseudo-Radar.

★ Map Search: Supports entry of addresses and coordinates in just about any format including UTM and MGRS.

★ GPS Satellite graphs and position charts

★ Email a map of your position. Navigation software not required on recipient's device.

★ Seamless integration with Google Earth.

★ Marine Navigation. Features NOAA Nautical Charts, OpenSeaMap and nautical unit reporting.

★ Supports several coordinate formats: Latitude/Longitude as degrees, deg:min or deg:min:sec, UTM, MGRS.

★ Proximity alerts.

★ Altitude profiling determined from your position matched to altitude values in land survey databases providing you with values that are more reliable than altitude values returned from your device's GPS chip.

★ Map with floating reticule that shows your position with bearing and distance to reticule.

★ Celestial event reporting: sunrise, sunset, moonrise, moonset, moon phase. Network connection not required. Useful for planning expedition turn around time or time to make camp.

★ Data is backed up allowing battery change without data loss.

Also get:
- Turn-by-turn driving directions and driving maps.
- You decide how compasses are controlled- By GPS or magnetically. Use magnetic control for indoors, underground or in caves.
- Detailed Help file
- Excellent customer service
- Supports multiple languages: English, Spanish, German, Portuguese, Japanese, French, Italian, Russian, Chinese (traditional and simplified).

With GPS Waypoints Navigator, every navigation experience will be as easy as a walk in the park!


★ Recent Additions ★
- EXPORT YOUR TRACKS AS A GPX FILE AND USE IT TO HELP BUILD OPENSTREETMAP. IMPORT GPX FILES FROM GARMIN.
- WAYPOINT PHOTOGRAPHY
- MAP SEARCH
- ALTITUDE SUPPORT: Choose Satellite, United States Geologic Survey location based altitude or SRTM data. USGS available only in contiguous U.S.A, Canada and Mexico.
Převeďte svůj telefon na nejvýkonnější zařízení GPS se systémem Android s navigačním systémem GPS Waypoints. Ať už se pohybujete na trasovém bodu v divočině nebo ve městě, GPS Waypoints Navigator vám pomůže najít cestu.

★ Typické použití:

✔️ Pěší turistika a záznam trasy.
✔️ Navigace v terénu.
✔️ Námořní navigace.
✔️ Kempování / orientační běh.
Exp Průzkum města a divočiny.
✔️ Geocacheing

S desítkami možností navigace v pozadí, na vodních cestách a na silnicích se sada nástrojů nalezená v tomto softwarovém balíčku rychle stane vaším nejlepším přítelem. Vydejte se mimo dosah sítě pomocí offline map a nástrojů, které vyžadují pouze dobrý výhled na oblohu. Sdílejte důležitá data o poloze s přáteli, kteří budou moci navigovat k vašim oblíbeným trasovým bodům a najít své oblíbené stezky. Dostat:

★ Neomezený přístup do naší knihovny 3D vektorových map s více než 400 mapami. Stáhněte si mapy pro použití offline. Přeneste mapy na SD kartu a uvolněte tak vnitřní paměť.

★ Žádné opakující se náklady nebo poplatky za předplatné. Všechno je součástí vašeho původního nákupu.

★ Systémy správy trasových bodů a tras.

★ Hledání trasových bodů.

★ Waypoint photojournal

★ Mapy! Vyberte si z několika zdrojů: Stahovatelné vektorové a rastrové mapy, Mapy Topo, Mapy Google, Satelitní mapy, OpenStreetMaps-MapNik, Cyklistické mapy, OpenSeaMap, USGS Topo Mapy, Kanadské Toporama, Trail Hiking and Biking, NOAA Námořní mapy a několik dalších.

★ Import a export souborů KML, KMZ a GPX pro trasy a trasové body. Sdílení dat a zobrazení v aplikaci Google Earth.

★ Exportované soubory GPX mohou být nahrány na freelogbook.biz pro sledování tras společnosti.

★ Panel pro všechny vaše parametry GPS.

★ Navigační kompasy.

★ Trail rekordér.

★ Upozornění na ukotvení - Přetažení ukotvení a nastavení alarmu s přijatelnou vzdáleností.

★ Vyhledávač vojenských souřadnic

★ Několik nástrojů pro vytváření trasových bodů: Zadejte souřadnice, přetáhněte špendlík na mapu, uložte svou aktuální polohu nebo zadejte adresu (podporováno hlasové zadávání).

★ Dva navigační systémy naváděcích bodů včetně dynamického kompasu trasových bodů, který vždy ukazuje na váš cíl a GPS odražený pseudo-radar.

★ Map Search: Podporuje zadávání adres a souřadnic téměř v jakémkoli formátu, včetně UTM a MGRS.

★ GPS satelitní grafy a mapy polohy

★ Zaslat mapu své pozice e-mailem. Navigační software není v zařízení příjemce vyžadován.

★ Bezproblémová integrace s aplikací Google Earth.

★ Námořní navigace. Funkce NOAA námořních map, OpenSeaMap a hlášení námořních jednotek.

★ Podporuje několik formátů souřadnic: zeměpisná šířka / délka jako stupně, deg: min nebo deg: min: sec, UTM, MGRS.

★ Upozornění na blízkost.

★ Profilování nadmořské výšky určené z vaší polohy odpovídající hodnotám nadmořské výšky v databázích průzkumu země, což vám poskytuje hodnoty, které jsou spolehlivější než hodnoty nadmořské výšky vrácené z GPS čipu vašeho zařízení.

★ Mapa s plovoucím retikulem, který ukazuje vaši polohu s ložiskem a vzdálenost k retikulu.

★ Hlášení o nebeských událostech: východ slunce, západ slunce, východ slunce, měsíc, fáze měsíce. Síťové připojení není nutné. Užitečné pro plánování expedice otočit čas nebo čas, aby se tábor.

★ Data jsou zálohována, což umožňuje výměnu baterie bez ztráty dat.

Získejte také:
- Trasy jízdy po silnici a mapy jízdy.
- Vy rozhodujete, jak jsou kompasy ovládány pomocí GPS nebo magneticky. Magnetické ovládání používejte v interiéru, pod zemí nebo v jeskyních.
- Podrobný soubor nápovědy
- Vynikající zákaznický servis
- Podporuje více jazyků: angličtina, španělština, němčina, portugalština, japonština, francouzština, italština, ruština, čínština (tradiční a zjednodušená).

S GPS Waypoints Navigator bude každý zážitek z navigace stejně snadný jako procházka v parku!


★ Nedávné dodatky ★
- VYVÁŽEJTE VÁŠ TRACKS JAKO SOUBOR GPX A POUŽÍVEJTE TO K POMOCI BUILD OPENSTREETMAP. DŮLEŽITÉ SOUBORY GPX Z GARMINU.
- FOTOGRAFIE WAYPOINT
- VYHLEDÁVÁNÍ MAP
- ALTITUDE PODPORA: Vyberte možnost Satelit, Geografická poloha Spojených států založená na výšce nebo data SRTM. USGS jsou k dispozici pouze v přilehlých USA, Kanadě a Mexiku.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 2 998
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

• This version: Bug fix
Last version:
• All maps render faster and include fractional zooming and super smooth scrolling.
• Updated all vector maps with up-to-date geographic data.
• Maps optimized to handle thousands of waypoints.
• Optimized gpx and kml file importing and exporting process.
• Added background waypoint proximity alert.
• New map manager which is more intuitive.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
17. května 2020
Velikost
17M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
9.14
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
DS Software | 📡
Vývojář
5 Greenpointe San Marcos, Texas 78666 USA
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.