GPS Waypoints Navigator | Hiking, Marine, Off road

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Convert your phone into the most powerful GPS for Android powered devices and find out why GPS Waypoints Navigator is the #1 GPS for offline, off road navigation and mapping. Whether you are navigating to a waypoint in the wilderness, at sea, or in the city, GPS Waypoints Navigator will help you find the way.

With GPS Waypoints Navigator, everything is included with your original purchase. There are no recurring costs or subscription fees.

★ Typical Usage:

✔️ Trail Hiking and Track Recording.
✔️ Offroad Navigation.
✔️ Maritime Navigation.
✔️ Camping / Orienteering.
✔️ City and wilderness exploration.
✔️ Geocacheing.
✔️ Surveying and coordinate recording.
✔️ Hunting GPS.

With dozens of options for navigating the back-country, waterways and roadways, the tool set found in this software package will quickly become your best friend. Venture beyond network reach using offline maps and tools that only require a good view of the sky. Share location data with friends who will be able to navigate to your favorite waypoints and find your favorite trails. Get:

★ Unlimited access to our 3D vector map library with over 400 maps. Download maps for offline use. Transfer maps to your SD card to free-up internal memory.

★ Waypoint and trail management systems.

★ Waypoint search.

★ Waypoint photojournal - attach notes and coordinate-tagged photos to your waypoints.

★ Maps! Choose from multiple sources: Downloadable vector and raster maps, Topo Maps, Google Maps, Satellite Maps, OpenStreetMaps- MapNik, Cycling Maps, OpenSeaMap, USGS Topo Maps, Canada Toporama, Trail Hiking and Biking, NOAA Nautical Charts and several others.

★ KML, KMZ & GPX file importing and exporting for trails and waypoints. Share data and view it in Google Earth.

★ A panel for GPS parameters.

★ Weather Maps with animated live Doppler radar and cloud patterns.

★ Navigational compasses.

★ Trail recording and trail drawing board.

★ Drag anchor alert. Drop anchor and set a tolerable drift radius.

★ Military coordinate finder.

★ Several waypoint creation tools: Enter coordinates, drop a pin on a map, save your current position or enter an address.

★ Two Waypoint Guidance Systems including a dynamic waypoint compass that always points to your target and GPS Reflected Pseudo-Radar.

★ Map Search: Supports entry of addresses and coordinates in just about any format including UTM and MGRS.

★ GPS Satellite graphs and position charts.

★ Email a map of your position.

★ Seamless integration with Google Earth.

★ Marine Navigation. Features NOAA Nautical Charts, OpenSeaMap and nautical unit reporting.

★ Supports several coordinate formats: Latitude/Longitude as degrees, deg:min or deg:min:sec, UTM, MGRS.

★ Waypoint proximity alerts.

★ Altitude profiles for trails and altitude lookup for any waypoint.

★ Maps with several measurement tools allowing you to get distance and bearing to any point from your current location and inter-waypoint distances.

★ Stay abreast of environmental conditions that may affect navigation with weather maps and reporting for sunrise, sunset, moonrise, moonset, moon phase- also useful for planning expedition turn around time or time to make camp.

Also get:
- Turn-by-turn driving directions and driving maps.
- You decide how compasses are controlled- By GPS or magnetically. Use magnetic control for indoors, underground or in caves.
- Excellent customer service.
- Supports multiple languages: English, Spanish, German, Portuguese, Japanese, French, Italian, Russian, Chinese (traditional and simplified).

With GPS Waypoints Navigator, every navigation experience will be as easy as a walk in the park!


★ Recent Additions ★
- EXPORT YOUR TRACKS AS A GPX FILE AND USE IT TO HELP BUILD OPENSTREETMAP. IMPORT GPX FILES FROM GARMIN.
- ALTITUDE SUPPORT: Choose Satellite, US Geologic Survey location based altitude or SRTM data. USGS available only in contiguous U.S.A, Canada and Mexico.
Převeďte svůj telefon na nejsilnější zařízení GPS pro zařízení se systémem Android a zjistěte, proč je GPS Waypoints Navigator GPS č. 1 pro offline, terénní navigaci a mapování. Ať už navigujete na waypoint v divočině, na moři nebo ve městě, navigační systém GPS waypointů vám pomůže najít cestu.

S GPS Waypoints Navigator je vše součástí vašeho původního nákupu. Neexistují žádné opakující se náklady ani poplatky za předplatné.

★ Typické použití:

✔️ Turistická stezka a nahrávání stop.
✔️ Offroad navigace.
✔️ Námořní navigace.
✔️ Kemp / orientační běh.
✔️ Průzkum měst a divočiny.
✔️ Geocacheing.
✔️ Geodetické a koordinační nahrávání.
✔️ Lov GPS.

Díky desítkám možností pro navigaci na venkově, vodních cestách a silnicích se sada nástrojů nalezená v tomto softwarovém balíčku rychle stane vaším nejlepším přítelem. Vydejte se mimo dosah sítě pomocí offline map a nástrojů, které vyžadují pouze dobrý výhled na oblohu. Sdílejte údaje o poloze s přáteli, kteří budou moci navigovat k vašim oblíbeným trasovým bodům a najít vaše oblíbené trasy. Dostat:

★ Neomezený přístup do naší knihovny 3D vektorových map s více než 400 mapami. Stáhněte si mapy pro offline použití. Přeneste mapy na SD kartu do volné vnitřní paměti.

★ Systémy pro správu tras a tras.

★ Vyhledávání trasových bodů.

★ Waypoint photojournal - připojte poznámky a koordinujte označené fotografie k vašim trasovým bodům.

★ Mapy! Vyberte si z několika zdrojů: vektorové a rastrové mapy ke stažení, mapy Topo, Google Maps, satelitní mapy, OpenStreetMaps- MapNik, cyklistické mapy, OpenSeaMap, USGS Topo Maps, Canada Toporama, Trail Hiking and Biking, NOAA Nautical Charts a několik dalších.

★ Import a export souborů KML, KMZ a GPX pro stezky a body na trase. Sdílejte data a zobrazujte je v Google Earth.

★ Panel pro parametry GPS.

★ Mapy počasí s animovanými živými Dopplerovými radary a vzory mraků.

★ Navigační kompasy.

★ Trail záznam a stezka kreslení deska.

★ Přetáhněte upozornění na kotvu. Zrušte kotvu a nastavte tolerovatelný poloměr driftu.

★ Vyhledávač vojenských souřadnic.

★ Několik nástrojů pro vytváření trasových bodů: Zadejte souřadnice, umístěte špendlík na mapu, uložte svou aktuální pozici nebo zadejte adresu.

★ Dva naváděcí systémy waypointů včetně dynamického kompasu waypointu, který vždy ukazuje na váš cíl, a pseudoradaru odraženého GPS.

★ Mapové vyhledávání: Podporuje zadávání adres a souřadnic téměř v jakémkoli formátu včetně UTM a MGRS.

★ GPS satelitní grafy a polohové mapy.

★ Pošlete e-mailem mapu své polohy.

★ Hladká integrace s Google Earth.

★ Námořní navigace. Představuje námořní mapy NOAA, OpenSeaMap a hlášení námořních jednotek.

★ Podporuje několik formátů souřadnic: Zeměpisná šířka / délka jako stupně, stupně: min nebo stupně: min: s, UTM, MGRS.

★ Upozornění na blízkost trasového bodu.

★ Výškové profily pro stezky a vyhledávání nadmořské výšky pro libovolný průjezdní bod.

★ Mapy s několika měřicími nástroji, které vám umožní získat vzdálenost a orientaci v jakémkoli bodě z vaší aktuální polohy a mezipolohových vzdáleností.

★ Držte krok s podmínkami prostředí, které mohou ovlivnit navigaci pomocí meteorologických map a hlášení o východu, západu slunce, východu měsíce, soumraku, měsíční fázi - užitečné také pro plánování expedice, aby se změnil čas nebo čas na tábor.

Získejte také:
- Podrobné pokyny k jízdě a mapy jízdy.
- Vy rozhodujete, jak budou kompasy ovládány - GPS nebo magneticky. Použijte magnetické ovládání pro vnitřní, podzemní nebo jeskyně.
- Vynikající zákaznický servis.
- Podporuje více jazyků: angličtina, španělština, němčina, portugalština, japonština, francouzština, italština, ruština, čínština (tradiční a zjednodušená).

S GPS Waypoints Navigator bude každý zážitek z navigace stejně snadný jako procházka v parku!


★ Nedávné přírůstky ★
- VYVÁŽTE SVÉ TRATI JAKO SOUBOR GPX A VYUŽIJTE TO K POMOCI VE STAVENÍ OPENSTREETMAP. DOVOZTE SOUBORY GPX Z GARMINU.
- ALTITUDE SUPPORT: Choose Satellite, US Geologic Survey location based depth or SRTM data. USGS k dispozici pouze v sousedících USA, Kanadě a Mexiku.
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 3 330
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

• More information is stored, imported and exported with tracks.
• Waypoint notes are now exported to and imported from gpx, kml and kmz files.
• Waypoint photos are now exported to and imported from kmz files.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
22. února 2021
Velikost
16M
Instalace
10 000+
Aktuální verze
9.19
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Od vývojáře
DS Software | 📡
Vývojář
5 Greenpointe San Marcos, Texas 78666 USA
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.