Tattoo Font Designer PRO 🥇

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Our app lets you create letter tattoos and save them to your smartphone or pc.

Try the free version here :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inknangels.TatAngel

With this pro version you unlock :
🔓 All 233 fonts
🔓 All ornaments
🔓Usage without internet (offline)
🔓 No ads
🔓 No watermark after saving

What are the app's features ?
🔴213 fonts with pro version
🔴Fonts are divided into 4 categories
Handwritten ( Cursive )
Modern
Blackletter
Special
🔴More than 200 tattoo pictures
🔴Ability to resize and rotate the tattoo images
🔴User guide is included
🔴Tattoo ideas generator button

How does it work ?
After you save your design you can search for a tattoo shop ,your tattoo artist close to you , he/she will then be able to print your design on a stencil paper and apply it on your skin.
After the stencil has dried he/she then will proceed to make the tattoo permanent by the use of clean tattoo needles.
The stencil helps to guide the tattoo artist while he/she is working.

Who is the app for ?
The app is made for tattoo artists that want to create letter tattoo designs for clients on the go.Instead of going through the hassle of having to turn on your pc everytime , then booting heavyweight software and managing your overloaded and unsorted font collection you can simply snap your phone open and work while drinking coffee at your favourite place.
This app is also made for tattoo fans.

Who made this app ?
This app is developed from the ground up by tattoo artists. And that is what makes it different. We actually know what fonts work for tattooing on the skin and what does not work.
At least 95% of fonts out there are useless for tattooing on the skin with any type of needle
That's why we select extremely carefully everything we include in our app.
We test our app with our own brother pj series professional tattoo stencil printer to make sure everything is properly set up, and that is a lot of work !

Why did you make this app ?
We originally planned to use this app for ourselves with our own personal font collection and tattoo shop brand.
After seeing how useful it actually is to be able to have a conversation with a client that wants a letter tattoo at a coffee place and simply hand them over your phone and tell them
"Go ahead, pick your favorite font they are all over the top" it was settled.
By the way most clients looking for a letter tattoo can change their minds more than 15 times about what font they like.
They are often 'mistreated' at tattoo shops and that is understandable.
Tattoo shops want to run their business fast, but that doesn't mean that the client should get a permanent tattoo that is going to be there for the rest of their lives unless he/she is absolutely sure it is what they like, and that means that as a tattoo artist you HAVE to give your clients space and time and options to pick up on what they like.

What makes this app different ?
Our app screams quality at every corner
You can be proud to showcase every font inside the app to your clients knowing their jaw is going to drop on the floor instantly when they see what is inside.It's what they had in mind.
With our app you can rest assured that the resulting tattoo design will be something you can print without stencil ink running all over the place when you wash the skin with green soap. Our fonts have been masterfully selected painstakingly so that they can be worked with round liners and not printer heads.There is great difference to having a font that can be drawn on a computer screen and one that can be pierced on the skin with needles.
One has to take into account the width of the font lines , the variation in that width , the spacing of the letters ,the flow of the tattooer's hand while going from one letter to another.. etc etc...


We have the best tattoo font collection in the world as of 2019 !
And we always will ..get your tatsoul ready to get inked !
Naše aplikace vám umožní vytvořit dopis tetování a uložit je do smartphonu nebo počítače.

Vyzkoušejte bezplatnou verzi zde:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inknangels.TatAngel

S touto profesionální verzí odemknete:
🔓 Všech 233 písem
🔓 Všechny ozdoby
🔓Užít bez internetu (offline)
🔓 Žádné reklamy
🔓 Po uložení žádný vodoznak

Jaké jsou funkce aplikace?
13213 písem s profesionální verzí
🔴Fonty jsou rozděleny do 4 kategorií
Ručně psané (kurzíva)
Moderní
Blackletter
Speciální
Více než 200 tetování
Bility Schopnost měnit velikost a otáčet obrázky tetování
🔴Příručka pro uživatele je součástí dodávky
🔴Tetování nápady generátor tlačítko

Jak to funguje?
Poté, co uložíte svůj design můžete hledat tetování shop, vaše tetování v blízkosti vás, on / ona pak bude moci vytisknout svůj design na vzorníku papíru a aplikovat ji na kůži.
Poté, co šablon uschne, bude postupovat tak, aby tetování bylo trvalé použitím čistých tetovacích jehel.
Šablona pomáhá řídit tetování, zatímco on / ona pracuje.

Pro koho je aplikace určena?
Aplikace je určena pro tetování umělců, kteří chtějí vytvořit dopis tetování vzory pro klienty na go.Instead prochází hádka, že bude muset zapnout počítač pokaždé, pak boot těžký software a správu přetížené a netříděné kolekce písem můžete jednoduše otevřete telefon a pracujte při pití kávy na svém oblíbeném místě.
Tato aplikace je také pro fanoušky tetování.

Kdo tuto aplikaci vytvořil?
Tato aplikace je vyvinuta od základů tetování umělců. A to je to, co dělá to jiné. Vlastně víme, jaká písma pracují pro tetování na kůži a co nefunguje.
Nejméně 95% písma je k ničemu pro tetování na kůži jakýmkoliv typem jehly
To je důvod, proč vybíráme velmi pečlivě vše, co do naší aplikace zahrneme.
Testujeme naši aplikaci s vlastním bratrem pj série profesionální tetování tiskárny vzorníku, aby se ujistil, že je vše správně nastaveno, a to je hodně práce!

Proč jste provedli tuto aplikaci?
Původně jsme plánovali použít tuto aplikaci pro sebe s naší vlastní osobní písmo kolekce a tetování shop značky.
Poté, co vidíte, jak užitečné je vlastně mít možnost vést rozhovor s klientem, který chce dopisovat na kávovaru a jednoduše je předat telefonem a říct jim
"Jděte do toho, vyberte si své oblíbené písmo, které je nahoře" bylo vyřešeno.
Mimochodem většina klientů, kteří hledají dopis tetování může změnit svůj názor více než 15 krát o tom, co se jim líbí.
Oni jsou často 'týrané' v obchodech tetování a to je pochopitelné.
Tattoo obchody chtějí provozovat své podnikání rychle, ale to neznamená, že klient by měl dostat trvalé tetování, které tam bude po zbytek života, pokud si není zcela jistý, že je to, co se jim líbí, a že znamená, že jako tattoo umělec musíte dát svým klientům prostor a čas a možnosti vyzvednout na to, co se jim líbí.

Co dělá tuto aplikaci jinou?
Naše aplikace křičí kvalitu na každém rohu
Můžete být hrdí na to, aby předváděli každé písmo uvnitř aplikace svým klientům, kteří vědí, že jejich čelist okamžitě klesne na podlahu, když uvidí, co je uvnitř.
S naší aplikací si můžete být jisti, že výsledný design tetování bude něco, co můžete tisknout bez šablon inkoustu běží po celém místě, když si umýt kůži zeleným mýdlem. Naše fonty byly mistrovsky vybrány pečlivě, aby mohly být zpracovány s kulatými vložkami a ne tiskárnami. Je zde velký rozdíl v tom, že písmo, které lze nakreslit na obrazovku počítače a které lze propíchnout na kůži s jehlami, je velké.
Člověk musí brát v úvahu šířku řádků písma, odchylku v této šířce, rozteč písmen, tok tetovací ruky, zatímco přechází z jednoho dopisu do druhého.
 

Máme nejlepší kolekce tetování na světě od roku 2019!
A vždy se budeme ... zabývat tvou tatsoul připravenou k nabarvení!
Další informace
Sbalit
4,9
Celkem 9
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

-20 new fonts
-The app can now take advantage of 64bit cpus resulting in a massive increase in performance
-By recoding the app we reduced the gpu overhead and memory demands
-App is now build using the latest android api (Android 9.0)
-Fixed a bug where the saved image did not represent the correct order of the tattoo images drawn on the screen
-App compatibility with older devices increased
-Updated the user guide
-Added more tattoo ideas to the mystery button !
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
2. května 2019
Velikost
81M
Instalace
100+
Aktuální verze
80
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
Evil ink, Co.
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.