Alfabet dla dzieci

Everyone
Ages 8 & Under
476
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Alfabet dla dzieci. Nauka alfabetu z ilustracjami. Literki dla dzieci, polski.
Zawierający gry i zabawy literowe dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat Alfabet dla dzieci to program opracowany przez jednego z najlepszych producentów oprogramowania edukacyjnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wersja freeware obejmuje tylko litery od A do H. Wersję pełną można zakupić w cenie 9,99 zł.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.pmq-software.com/sw/pl/

Nasza najnowsza gra edukacyjna :Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
www.cwiczenia-logopedyczne.pl

Oprogramowanie zawiera 9 gier:
1. Alfabet
2. Wielkie litery
3. Małe litery
4. Znajdź kartę
5. Budowanie słów
6. Litery w słowie
7. Pexeso
8. Jaką głoskę słyszysz na początku słowa?
9. Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa?

Opis programu:

1) ALFABET
Prosty wykaz liter alfabetu, pozwalający dziecku zapoznać się z nazwami i wyglądem liter.

2) WIELKIE LITERY
Dziecko poznaje wielkie litery w słowach, np. O w słowie OGIEŃ, A w słowie AUTO.
Litery wyświetlane są wraz z odpowiednimi obrazkami w kolejności losowej.
Gra zawiera w sumie 330 obrazków.

3) MAŁE LITERY
Jest to gra podobna do przedstawionej w pkt. 2, ale dotyczy małych liter.

4) ZNAJDŹ KARTĘ
Gracz musi wskazać obrazek, który zaczyna się na daną literę.
Przykładowo pojawia się litera K, a pod nią 3 obrazki – czekolada, prezent i kucharz. Program odczytuje literę i nazywa ilustracje, co stanowi dla dziecka pewne ułatwienie. Jeżeli dziecko kliknie niewłaściwy obrazek, usłyszy „Błąd, to było C jak czekolada”. Wybór właściwego obrazka potwierdzany jest słowami „K jak kucharz” i mały przedszkolak zostaje pochwalony.


5) BUDOWANIE SŁÓW
W tej grze dziecko otacza fragmenty obrazka, po czym powstaje słowo. Obrazek jest ukryty za zasłoną i odkrywa się stopniowo z każdą kolejną literą. Po zaznaczeniu wszystkich literek powstałe słowo zostaje odczytane i ukazuje się cała ilustracja.


6) LITERY W SŁOWIE
Celem gry jest znalezienie liter w słowie. Gdy na przykład wyświetla się słowo KUCHARZ, dziecko musi znaleźć literkę R. Jeśli gracz kliknie na niewłaściwą literę, zostaje ona odczytana i system zachęca gracza do dalszych prób. Przy prawidłowym wyborze program pochwali dziecko, po czym poda kolejne słowo. Wybranie za pierwszym razem właściwego słowa nagradzane jest gwiazdką. Za 8 gwiazdek gracz otrzymuje niespodziankę.


7) PEXESO
Na podstawie leży 20 karteczek. Jest to wersja gry Pexeso („pamięciaki”), w której należy dopasować literę do obrazka (A + AUTO, C + CEBULA itd.).

8. Jaką głoskę słyszysz na początku słowa?
9. Jaką głoskę słyszysz na końcu słowa?


Aplikacja pomaga poznawać litery dzieciom w wieku przedszkolnym. Wymowę opracowano tak, by odpowiadała rzeczywistej wymowie liter w słowie – a więc na przykład słowa „jeż“ nie literujemy (jot-e-ż), tylko (j-e-ż).
Przy pracy ze słowami konieczne było wprowadzenie głosek, odpowiadających np dwuznakom, które oczywiście samodzielnie nie występują w alfabecie (CZ, CH, SZ itp.). Był to warunek zagwarantowania właściwego przebiegu nauki.


Uwagi dotyczące programu:
Prosimy przesyłać opinie na info@pmq-software.com. Będziemy się starali w miarę możliwości uwzględniać Państwa sugestie w kolejnych wersjach Alfabetu dla dzieci PMQ.
Alphabet for children. Learning the alphabet with illustrations. Letters for children, Polish.
Containing games and letters for children aged 3 to 7 years Alphabet for Kids is a program developed by one of the best producers of educational software.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------------

freeware version includes only the letters A through H. The complete version can be purchased at the price of 9,99 zł.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------
http://www.pmq-software.com/sw/pl/

Our latest educational game: Exercise speech therapy for children
www.cwiczenia-logopedyczne.pl

The software contains 9 games:
1. alphabet
2. Uppercase
3. Lowercase
4. Find a card
5. Building words
6. The letters in the word
7. Pexeso
8. What kind of phone do you hear at the beginning of a word?
9. What kind of phone do you hear at the end of words?

Program Description:

1) ALPHABET
A simple list of the letters of the alphabet, allowing the child familiar with the names and appearance of letters.

2) CAPS
The child learns the capital letters in the words, eg. O in the word FIRE, A in the word AUTO.
The letters are displayed with the relevant images in random order.
The game includes a total of 330 images.

3) lowercase
This is a game similar to the one in point. 2, but for small letters.

4) FIND THE CARD
The player must indicate the image, which starts on the letter.
For example, there is the letter K, and underneath 3 pictures - chocolate, gift and cook. The program reads the letter and called the illustrations, which is for the child some facilitation. If the child clicks the wrong image, hear "error, it was C like chocolate." Choosing the correct picture is confirmed by the words "K as a cook," and little preschooler is praised.


5) BUILDING THE WORDS
In this game, the child is surrounded by fragments of the picture, then formed the word. The image is hidden behind the curtain and discovers gradually with each new letter. When all letters formed a word is read and shows the whole picture.


6) letter in the word
The aim of the game is to find the letters in the word. When, for example, displays the word COOK, the child must find the letter R. If the player clicks on the wrong letter, it shall be read and the system encourages the player to further attempts. With proper choice of program will praise your child, then give the next word. Selecting the first time a word is rewarded with an asterisk. For 8 star player receives a surprise.


7) Pexeso
On the basis of lies 20 notes. This is the version of the game Pexeso ( "pamięciaki"), in which you must match a letter to the picture (AUTO A +, C + ONION etc.).

8. What kind of phone do you hear at the beginning of a word?
9. What kind of phone do you hear at the end of a word?


The application helps to learn the letters to children of preschool age. Pronunciation has been designed to correspond to the actual pronunciation of the letters in the word - so, for example, the word "hedge" is not spelled (jot-e-s), only the (j-e-s).
When working with words, it was necessary to introduce sounds, for example, corresponding digraphs, which of course alone does not appear in the alphabet (CZ, CH, SZ, etc.). The condition was to ensure the proper conduct of science.


Notes on the program:
Please send your opinions info@pmq-software.com. We will try as far as possible take into account your suggestions in subsequent versions of the alphabet for children PMQ.
Read more
Collapse
3.4
476 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Dodanie 200 nowych słów z obrazkami.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
January 5, 2016
Size
36M
Installs
100,000+
Current Version
1.24
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$1.99 per item
Permissions
Offered By
PMQ SOFTWARE
Developer
PMQ SOFTWARE www.pmq-software.com
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.