Acrobits Softphone

Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The leading SIP Client on IOS comes to the Android platform.

Acrobits Softphone is both intuitive to use and highly configurable. With loads of preconfigured providers, many users will have their SIP account configured and making calls in less than a minute. But Acrobits Softphone also has the highly configurable settings advanced VoIP users and business users need, including support for Secure SIP signaling through TLS, HD audio through G.722 and more. Try Acrobits Softphone on Android today and you'll be telling your friends about it tomorrow.

Check out the great features of Acrobits Softphone for Android, with many more to come.

•Push Notifications for incoming calls for improved battery life
•Support for use on wifi and 3G networks

•backgrounding support with status bar notification; check your email or other tasks while still available for calls on the Softphone

•quick import of accounts from major VoIP Providers

•call recorder and player, seamlessly integrated into the call history
•Bluetooth headset support
•HD Wideband audio through G.722

•Secure calling through SRTP (SDES)
•ZRTP support (through in app purchase), the latest in secure calling for SIP

•excellent sound quality, includes the G.711 (ulaw and alaw) and GSM audio codecs. Make an in app purchase to add G.729 Annex A for great quality over 3G networks

•TLS support for encrypted SIP

•audio codec manipulation, enabling you to prioritize the codecs used and disable ones you don’t want to use

•comfortable and super-smooth user interface, fine-tuned specially for Android

•easy, intuitive configuration

•simultaneous registration of multiple SIP accounts, have multiple accounts registered to receive incoming calls and switch the account used for outgoing calls without leaving the keypad

•Android contacts integration. Easy to call anyone in your contacts via SIP

•add new contacts directly from the softphone

•ability to generate DTMF tones while in call, to control various PBX features or automated systems (use audio, rfc 2833 or SIP INFO)

•speakerphone support

•detailed call history

•configurable RTP port range

•SIP Proxy support

•STUN server support, automatic service discovery using DNS SRV queries

•phone number resolution. We present the phone numbers in a convenient format with grouped digits, display the flag and country name and even region/city name for some countries, including USA

The Android Market does not make paid apps available in all countries.  If you're unable to purchase Acrobits Softphone or have already purchased it through paypal, please visit http://acrobits.cz for an alternate method to download and install.

Acrobits Softphone is a SIP Client, not a VoIP provider. It needs to be used in conjunction with a VoIP provider that supports use on a SIP Client to work. Check out our list of verified VoIP operators at http://www.acrobits.cz/42/verified-voip-operators

VoIP over 3G - Be aware that some mobile network operators prohibit or restrict the use of VoIP (Voice over Internet Protocol) over their network. They may prohibit the use of VoIP or impose additional fees and/or charges when using VoIP over their network. By using Acrobits Softphone over 3G, you agree to abide by any restrictions your cellular carrier imposes and agree that Acrobits will not be held responsible for any charges, fees or liability imposed by your carrier for using Acrobits Softphone over their 3G network.
Klient SIP prowadzi IOS przychodzi na platformie Android.

Acrobits Softphone jest zarówno intuicyjne w użyciu i wysoce konfigurowalny. Z mnóstwem wstępnie skonfigurowanych dostawców, wielu użytkowników będzie miał ich konta SIP skonfigurowany i inicjowanie połączeń w mniej niż minutę. Ale Acrobits Softphone posiada także bardzo konfigurowalne ustawienia zaawansowanych użytkowników VoIP oraz użytkownicy biznesowi potrzebują, w tym wsparcie dla bezpiecznej sygnalizacji SIP przez TLS, HD audio poprzez G.722 i więcej. Spróbuj Acrobits Softphone na Androida dziś i będziesz opowiadać znajomym o tym jutro.

Sprawdź najlepsze cechy z Acrobits Softphone dla systemu Android, a wiele więcej.

       • Powiadomienia push dla połączeń przychodzących do lepszej pracy na baterii
       • Wsparcie dla wykorzystania na wifi i sieci 3G

       • w tło wsparcie z powiadomienia na pasku stanu; sprawdzić pocztę lub inne zadania, a jednocześnie dostępne dla połączeń na Softphone

       • szybki import kont z największych operatorów VoIP

       • Rejestrator rozmów i odtwarzacz, zintegrowany z historii połączeń
       • Wsparcie zestaw słuchawkowy Bluetooth
       • HD audio Wideband przez G.722

       • Bezpieczne powołanie przez SRTP (SDES)
       • wsparcie ZRTP (w app zakupu za pośrednictwem), ostatni w bezpiecznym powołania dla SIP
       
        • doskonała jakość dźwięku, obejmuje G.711 (ulaw i alaw) i GSM kodeków audio. Sprawdź, w app zakupu dodać G.729 załącznik A do wysokiej jakości w sieciach 3G

       • wsparcie dla szyfrowanych SIP TLS

       • Kodek audio, manipulacji, co pozwala ustalić priorytety kodeków używanych i wyłączyć te, których nie chcesz używać

       • wygodne i super gładka interfejs użytkownika, dostrojony specjalnie dla Androida

       • łatwa, intuicyjna konfiguracja

       • jednoczesne rejestrowanie wielu kont SIP, masz kilka kont zarejestrowanych na odbieranie połączeń przychodzących i przełączyć konto używane do połączeń wychodzących bez wychodzenia z klawiatury

       • Integracja kontaktów Android. Łatwy zadzwonić nikogo w kontaktach za pośrednictwem SIP

       • dodać nowe kontakty bezpośrednio z softphone

       • zdolność do generowania sygnałów DTMF podczas gdy w zaproszeniu, aby kontrolować różne funkcje PBX lub systemów automatycznych (wykorzystanie audio, RFC 2833 lub SIP INFO)

       • wsparcie głośnomówiący

       • szczegółowo historia połączeń

       • Konfigurowalny zakres portów RTP

       SIP Proxy • wsparcie

       • Serwer STUN wsparcia automatycznego wykrywania usług, zapytania DNS SRV przy użyciu

       • Uchwała nr telefonu. Prezentujemy numery telefonów w wygodnym formacie z zgrupowane cyfr, wyświetlana nazwa flagi i kraju, a nawet region / nazwę miasta, dla niektórych krajów, w tym USA

Android Market nie ma płatnych aplikacji dostępne we wszystkich krajach. Jeśli nie jesteś w stanie zakupić Acrobits Softphone lub już zakupiona przez paypal, odwiedź http://acrobits.cz do alternatywnej metody, aby pobrać i zainstalować.

Acrobits Softphone jest klient SIP, a nie operator VoIP. Musi być stosowany w połączeniu z dostawcą obsługującym VoIP stosować na kliencie SIP do pracy. Sprawdź naszą listę sprawdzonych operatorów VoIP w http://www.acrobits.cz/42/verified-voip-operators

VoIP w sieci 3G - Należy pamiętać, że niektórzy operatorzy sieci komórkowych zakazać lub ograniczyć korzystanie z VoIP (Voice over Internet Protocol) nad ich sieci. Mogą zakazać stosowania VoIP lub nałożyć dodatkowe opłaty i / lub opłat w przypadku korzystania z VoIP przez ich sieci. Dzięki zastosowaniu Acrobits Softphone w sieci 3G, zgadzasz się przestrzegać wszelkich ograniczeń swoich komórkowych nakłada nośne i zgadza się, że Acrobits nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opłaty, koszty i zobowiązania nałożone przez przewoźnika za korzystanie Acrobits Softphone nad ich sieci 3G.
Więcej informacji
3,5
Łącznie: 918
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Maintenance release. Fixes for some bugs found in the previous update.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
19 kwietnia 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Produkty w aplikacji
0,99 USD-23,99 USD za element
Sprzedawca
Acrobits, s.r.o.
Programista
Acrobits, s.r.o. Jindrisska 24 110 00 Praha 1 Czech Republic
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.