Ljuda med Boo!

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Det här är Boo!
Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen.)

Appen är utvecklad av legitimerad logoped. Barnen kan använda appen själva eller tillsammans med en vuxen. Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

Vem kan Boo hjälpa?
Appen är utvecklad för barn mellan 3 och ca 6 år som har, eller skulle behöva ha, kontakt med logoped eller talpedagog på grund av svårigheter med uttalet. Appen hjälper och motiverar barn att:
• träna på ett eller flera enskilda språkljud
• träna skilja på tonande eller tonlösa konsonanter
• träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser, eller
• träna kopplingen mellan bokstäverna och deras motsvarnade språkljud i tidiglästräning.

Boo kan vara en språngbräda till ett bättre uttal och läsinlärning!

Boo kan även vara behjälplig för den som håller på att lära sig svenska, t ex nyanlända barn eller vuxna.

Vad kan man göra?
Ljud som finns i fullversionen är konsonanterna P B T D K G S F V M N L, tre varianter av R-ljudet samt vokalerna A E I O U Y Å Ä Ö. Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden enskilt elller tillsammans som enkla stavelser. Boo visar också vilka konsonanter som är tonande genom att visualisera vibrerande stämband. Barnet lär sig genom att leka, experimentera, lyssna och observera.

Man kan spela in och lyssna på sig själv tillsammans med Boo, samt få honom att säga långsamt, repetera eller bara göra ljudrörelserna utan ljud. För barn med koncentrationssvårigheter kan Boo peppa dem då och då för att få dem att stanna kvar i aktiviteten. Bakom ett vuxenlås finns instruktioner och matnyttiga tips från logopeden, samt inställningar såsom möjligheten att gömma/visa ljud som Boo ska kunna säga.

I ett litet minispel kan man träna på att identifiera olika språkljud när Boo gör dem, antingen auditivt och visuellt (med ljud påslaget) eller bara visuellt (ljud avstängt).

---

OBS! Det finns även en gratisversion av appen för den som vill prova på innan man köper denna.

---

Boo är utvecklad utifrån logopedisk och terapeutisk erfarenhet med barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Appen är utprovad av 8 barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan.

Appen är utvecklad och utformad att användas på surfplatta då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på mindre skärmar, men det kan då vara svårt att träffa vissa knappar. Prova gärna liteversionen först! Och sätt gärna betyg och kommentera!
This is Boo!
Boo helps children to practice the language sounds the child needs to become better at. He is meant to attract spontaneous imitation and repetition of Swedish language sounds and simple syllables. At the same time, he strengthens the healthy awareness of what happens in the mouth when sounding, by clearly showing how to make the sounds. (This is called phonological awareness and is documented important for reading and writing learning.)

The app is developed by a legitimate speech therapist. Kids can use the app themselves or with an adult. By having the child use multiple senses simultaneously to imitate and repeat, it becomes easier to overcome obstacles and learn to sound right.

Who can Boo help?
The app is developed for children between 3 and about 6 years who have, or should have, contact with speech therapist or speech educator due to difficulties with pronunciation. The app helps and motivates children to:
• practice on one or more individual language sounds
• practice distinguishing between voiced or voiceless consonants
• practice putting together sounds and harmonizing them into simple syllables, or
• practice the connection between the letters and their corresponding language sounds in early reading.

Boo can be a springboard for better pronunciation and reading learning!

Boo can also be of help to anyone who is learning Swedish, such as newly arrived children or adults.

What can you do?
Sounds available in the full version are the consonants P B T D K G S F V M N L, three variants of the R sound as well as the vowels A E I O U Y Y A. Boo also shows which consonants are voiced by visualizing vibrating vocal cords. The child learns by playing, experimenting, listening and observing.

You can record and listen to yourself with Boo, and have him say slowly, repeat or just do the sound movements without sound. For children with concentration difficulties, Boo may occasionally poke them to keep them in the activity. Behind an adult lock, there are instructions and helpful tips from the logo pedicure, as well as settings such as the ability to hide / show sounds that Boo should be able to say.

In a small mini-game, you can practice identifying different language sounds when Boo makes them, either auditory and visual (with sound turned on) or just visual (sound muted).

---

Note! There is also a free version of the app for anyone who wants to try before buying it.

---

Boo is developed on the basis of logopedic and therapeutic experience with children with verbal dyspraxia or phonological language disorder. The app is tested by 8 children aged 3-6 years who attend a speech therapist. The tests have shown great motivation for homework and spontaneous repetition of sounds in a way that proved difficult before.

The app is developed and designed to be used on tablet as it is easier to handle for small child fingers. However, it works well technically even on smaller screens, but it can be difficult to hit certain buttons. Try the lit version first! And please rate and comment!
Read more
Collapse
3.6
10 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Nu kan Boo äntligen säga R! Välj mellan tre olika typer av R-ljud – rullande (tremulant), sydsvenskt tungrots-R (bakre frikativa) eller surrande tungspets-R (främre frikativa).
Bakgrunden ser nu lite bättre ut i breda skärmar, inställningssidan blivit lite, lite roligare, och så har det åtgärdats ett par buggar.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
January 17, 2020
Size
24M
Installs
1,000+
Current Version
1.5.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Bildligt talat
Developer
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.