Ljuda med Boo!

Everyone
Ages 8 & Under
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Det här är Boo!
Boo hjälper barn att träna på de språkljud som barnet behöver bli bättre på. Han är tänkt att locka till spontan härmning och upprepning av svenska språkljud och enkla stavelser. Samtidigt stärker han den nyttiga medvetenheten om vad som händer i munnen när man ljudar, genom att tydligt visa hur man gör ljuden. (Detta kallas fonologisk medvetenhet och är dokumenterat viktig för läs- och skrivinlärningen.)

Appen är utvecklad av legitimerad logoped. Barnen kan använda appen själva eller tillsammans med en vuxen. Genom att barnet använder flera sinnen samtidigt för att imitera och repetera blir det lättare att komma över hinder och lära sig ljuda rätt.

Vem kan Boo hjälpa?
Appen är utvecklad för barn mellan 3 och ca 6 år som har, eller skulle behöva ha, kontakt med logoped eller talpedagog på grund av svårigheter med uttalet. Appen hjälper och motiverar barn att:
• träna på ett eller flera enskilda språkljud
• träna skilja på tonande eller tonlösa konsonanter
• träna på att lägga ihop ljud och samljuda dem till enkla stavelser, eller
• träna kopplingen mellan bokstäverna och deras motsvarnade språkljud i tidiglästräning.

Boo kan vara en språngbräda till ett bättre uttal och läsinlärning!

Boo kan även vara behjälplig för den som håller på att lära sig svenska, t ex nyanlända barn eller vuxna.

Vad kan man göra?
Ljud som finns i fullversionen är konsonanterna P B T D K G S F V M N L samt vokalerna A E I O U Y Å Ä Ö. Boo ljudar och visar med munnen hur man gör ljuden enskilt elller tillsammans som enkla stavelser. Boo visar också vilka konsonanter som är tonande genom att visualisera vibrerande stämband. Barnet lär sig genom att leka, experimentera, lyssna och observera.

Man kan spela in och lyssna på sig själv tillsammans med Boo, samt få honom att säga långsamt, repetera eller bara göra ljudrörelserna utan ljud. För barn med koncentrationssvårigheter kan Boo peppa dem då och då för att få dem att stanna kvar i aktiviteten. Bakom ett vuxenlås finns instruktioner och matnyttiga tips från logopeden, samt inställningar såsom möjligheten att gömma/visa ljud som Boo ska kunna säga.

I ett litet minispel kan man träna på att identifiera olika språkljud när Boo gör dem, antingen auditivt och visuellt (med ljud påslaget) eller bara visuellt (ljud avstängt).

---

OBS! Det finns även en gratisversion av appen för den som vill prova på innan man köper denna.

---

Boo är utvecklad utifrån logopedisk och terapeutisk erfarenhet med barn med verbal dyspraxi eller fonologisk språkstörning. Appen är utprovad av 8 barn i åldrarna 3-6 år som går hos logoped. Utprovningarna har visat på stor motivation till lekträning och spontan repetition av ljud på ett sätt som visat sig vara svårt innan.

Appen är utvecklad och utformad att användas på surfplatta då en sådan är lättare att hantera för små barnfingrar. Den fungerar dock bra tekniskt även på mindre skärmar, men det kan då vara svårt att träffa vissa knappar. Prova gärna liteversionen först! Och sätt gärna betyg och kommentera!
This is Boo!
Boo helps children to practice the language sounds that the child needs to get better at. He is supposed to attract spontaneous mimicry and repetition of the Swedish language sounds and simple syllables. Meanwhile, he strengthens the healthy awareness of what goes into your mouth when you ljudar, by clearly showing how to make the sounds. (This is called phonological awareness and documented importance of reading and writing skills.)

The app is developed by a licensed speech therapist. Children can use the app by themselves or accompanied by an adult. The child uses multiple senses at the same time to imitate and repeat it becomes easier to overcome obstacles and learn to sound right.

Who can help Boo?
The app is designed for children from 3 to about 6 years who have, or would have to have contact with a speech therapist because of difficulties with the pronunciation. The app helps and motivates children to:
• train on one or more individual speech sounds
• train distinguish voiced and unvoiced consonants
• Practice adding up the sound and samljuda them to simple syllables, or
• work out the link between letters and their sounds motsvarnade language in early reading training.

Boo can be a springboard to a better pronunciation and reading skills!

Boo can also be helpful for those who are about to learn Swedish, for example, newly arrived children or adults.

What can you do?
Sounds that are in the full version is consonants P B T D K S G F V M N L, and the vowels A E I O U Y Å Ä Ö. Boo ljudar and shows the mouth how to make sounds individually elller together as single syllables. Boo also shows the consonants are voiced by visualizing the vibrating vocal cords. The child learns by playing, experimenting, listening and observing.

You can record and listen to yourself with Boo, and get him to speak slowly, repeat or just making sound movements without sound. For children with concentration problems may Boo pep them now and then to get them to remain in activity. Behind the Adult Lock's instructions and useful tips from the speech therapist, as well as settings such as the ability to hide / show sounds Boo will be able to say.

In a small mini games can train on identifying different languages ​​sound when Boo makes them, either audibly and visually (with sound on) or only visually (sound muted).

---

Note! There is also a free version of the app for those who want to try before you buy this.

---

Boo is developed based logopedic and therapeutic experience with children with verbal dyspraxia or phonological language disorder. The app is tested by 8 children aged 3-6 years who runs the speech therapist. Testing has demonstrated the great motivation to lekträning and spontaneous repetition of sounds in a way that proved difficult before.

The app is developed and designed to be used on the tablet as such is easier to handle for small children's fingers. The works, however good technically even on smaller screens, but it can be difficult to hit some buttons. Try the bit version first! And the way please rate and comment!
Read more
Collapse
Loading...

What's New

En lite större uppdatering! Nu kan man spela ett litet spel med Boo – Gissa ljudet – bra för den fonologiska medvetenheten och att träna bokstavsljuden!
Och så kan man stänga av pepp-animationerna ifall de distraherar ljudträningen för mycket.
Och så kommer appen ihåg vilka ljud man eventuellt har dolt, mellan sessionerna.
Och så har Boo fått större och mer framträdande stämband.
Och så har det gjorts några andra (knappt märkbara) förbättringar och buggfixar.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
May 28, 2018
Size
21M
Installs
500+
Current Version
1.4.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Bildligt talat
Developer
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.