Nepanikař - Pomoc při depresi či panice

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace „Nepanikař“ poskytne zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Jedná se o první aplikaci v českém jazyce tohoto druhu.

Aplikace má pět základních modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a kontakty na odbornou pomoc.

Modul DEPRESE zahrnuje funkci „CO MI MŮŽE POMOCI“, kde aplikace nabízí typy, které mohou uživateli pomoci při obtížích (např. cvičení, meditace, poslech hudby, pozorování videí, kreslení, řízená relaxace), „PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT“, které motivuje uživatele k vytvoření plánu toho, co by chtěl v nejbližší době dokázat (zvládnutou aktivitu si může uživatel označit jako splněnou nebo kdykoliv změnit popř. smazat) a „CO MĚ POTĚŠILO“, které vede k hledání pozitiv z prožitého dne.

Modul ÚZKOST/PANIKA má za úkol rychle překonat uživateli pocity úzkosti nebo panickou ataku. Nabízí dva druhy „DECHOVÝCH CVIČENÍ“. Uživatel si může vybrat to, které mu více vyhovuje. Průvodce dechových cvičení je navržen tak, aby pomohl k rychlému zklidnění. Uživateli jsou zadávány instrukce doprovázené grafickým postupem, se kterým se uživatel může synchronizovat. První dechové cvičení je zaměřeno na hluboké dýchání, při kterém se střídá pouze nádech a výdech. Druhé dechové cvičení je zaměřeno na tzv. krabicové dýchání, tedy plný nádech, zádrž dechu, plný výdech, a opět zádrž dechu.

Další funkcí, která je obsažena v tomto modulu je “POČÍTÁNÍ” jednoduchých matematických rovnic, které pomáhá se soustředit na jinou činnost. Uživatel, který prochází panikou, se může věnovat matematickým výpočtům, čímž svůj mozek zaměstná a přestane se věnovat fyziologickým reakcím svého těla a díky tomu dojde ke zklidnění. Příklady jsou náhodně generovány a obsahují jednoduché sčítání, odčítání a násobení čísel 0 až 9. Součástí matematických výpočtů je i kontrola správnosti výsledků. V poslední části tohoto modulu najde uživatel další typy, “CO DĚLAT PŘI ÚZKOSTI“ (dýchat podle aplikace, počítejte od 100 do 0, podívat se na oblíbený film apod.)

Modul CHCI SI UBLÍŽIT se snaží odvést pozornost jiným směrem. Modul opět nabízí dvě „DECHOVÁ CVIČENÍ“ a v části „CO MI MŮŽE POMOCI“ jsou k dispozici osvědčené rady, kterými se může uživatel inspirovat (vzít kostku ledu nebo červenou fixu a přejíždět po kůži, kde si chtěl ublížit, přenést své emoce do dopisu a ten potom zničit, křičet, cvičit nebo se snažit tlumit energii malováním, řízenou relaxací apod.)

V modulu MYŠLENKY NA SEBEVRAŽDU jsou k dispozici činnosti, které by mohly myšlenkám na sebevraždu pomoci předejít nebo přinejmenším alespoň přesvědčit uživatele o hodnotě jeho života. Jedná se o “ZÁCHRANNÝ PLÁN”, který si uživatel sám vytvoří. Aplikace umožňuje uživateli si sepsat činnosti, které může vykonávat a vytvořit si tím bezpečné alternativy ve svém životě. Uživatel definuje: komu napíše, co napíše, co udělá nebo kam půjde v případě krize. Tento plán sepisuje v okamžiku, kdy myslí racionálně, s jeho sepsáním mu mohou

pomoci jeho nejbližší. V této části také uživatel může uvést seznam lidí, kterým na něm záleží a kterým by svým chováním mohl ublížit. V další části “DŮVODY PROČ NE” je obsažen seznam věcí, aktivit a lidí, kterých si uživatel váží natolik, že by kvůli nim neměl páchat sebevraždu. V seznamu jsou již předepsané položky, kterých se uživatel může držet, popřípadě se jimi inspirovat a dále může uživatel sám připsat další body, které jsou z pro něj podstatné. I v tomto modulu najde uživatel dvě „DECHOVÁ CVIČENÍ“.

V posledním modulu „KONTAKTY NA POMOC“ najde uživatel telefonní čísla s možností přímého telefonování na záchrannou službu, tísňové volání, linku bezpečí a krizová centra a dále kontakty na krizová po celé ČR. Pro případ, že uživatel by raději upřednostnil kontakt bez mluvení, může si v aplikaci otevřít seznam internetových stránek na chat krizových center.

Děkujeme Nevypusť duši za podporu naší aplikace.

Aplikace je open-source se zdrojovými kódy dostupnými zde: https://github.com/ichlubna/mind
The "Don't Panic" app will provide free quick first psychological help. This is the first application in the Czech language of this kind.

The application has five basic modules: depression, anxiety / panic, self-harm, thoughts of suicide, and contacts for professional help.

The DEPRESSION module includes the "WHAT CAN HELP ME" function, where the app offers types that can help the user with difficulties (eg, exercise, meditation, listening to music, watching videos, drawing, controlled relaxation), "PLANNING ACTIVITIES" creating a plan for what he / she would like to do in the near future (the user can mark the mastered activity as being fulfilled or change or delete it at any time) and "WHAT HAPPENED ME", which leads to the search for positives from the experienced day.

The ANCIENT / PANIC module is designed to quickly overcome the user's anxiety or panic attack. It offers two kinds of "BREATHING EXERCISES". The user can choose the one that suits him more. The Breathing Exercise Guide is designed to help you calm down quickly. Instructions are given to the user, accompanied by a graphical procedure with which the user can synchronize. The first breathing exercise is focused on deep breathing, in which only breath and exhalation alternate. The second breathing exercise is focused on so-called box breathing, that is, full breath, breath hold, full exhale, and again breath hold.

Another feature that is contained in this module is “COUNTING” simple mathematical equations that help to focus on another activity. A panic user can devote himself to mathematical calculations, thus engaging his brain and stopping to respond to his body's physiological responses, and so calming down. The examples are randomly generated and contain simple addition, subtraction and multiplication of numbers 0 to 9. The mathematical calculations also include checking the correctness of the results. In the last part of this module, the user will find other types, "WHAT TO DO IN ANOTHER" (breathe by application, count from 100 to 0, watch a favorite movie, etc.)

I WANT TO DETACH the endeavor to divert attention in a different direction. The module again offers two "BREATHING EXERCISES" and there are proven tips in the "WHAT CAN HELP" section to inspire you (take an ice cube or red marker and run over your skin to hurt yourself, transfer your emotions to a letter and then destroy, shout, exercise, or try to dampen energy by painting, controlled relaxation, etc.

There are activities available in the SELF-TRAINING IDEA module that could help to prevent suicide thoughts or at least convince users of the value of their life. It is a "RESCUE PLAN" that the user himself creates. The app allows the user to write down activities that he can perform to create safe alternatives in his life. The user defines: who he writes, what he writes, what he will do or where he will go in case of a crisis. This plan is written when he thinks rationally, with his writing

help his closest. In this section, the user can also list people who care about him and who could hurt his behavior. In the next section "REASONS WHY NOT" there is a list of things, activities and people that the user appreciates so much that they should not commit suicide. There are already prescribed items in the list, which can be held by the user, or inspired by them, and the user can add additional points that are essential to him. Even in this module, the user will find two "BREATHING EXERCISES".

In the last module "CONTACTS ON HELP", the user will find telephone numbers with the possibility of direct calls to the emergency service, emergency call, safety line and crisis centers, as well as crisis contacts throughout the Czech Republic. In case the user prefers to contact without speaking, he or she can open a list of websites for chat centers in the application.

Thank you Don't release your soul for supporting our app.

The application is open-source with the source code available here: https://github.com/ichlubna/mind
Read more
Collapse
4.7
84 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Opraven problém kompatibility se staršími verzemi Android
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 13, 2019
Size
Varies with device
Installs
1,000+
Current Version
1.05
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Nepanikař Tým
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.