Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Aplikacja Śląskie SMOGSTOP powstała w partnerstwie Województwa Śląskiego z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Centrum Chorób Serca. Jest częścią projektu informacyjno-edukacyjnego InfoSMOG-MED, który ma na celu uświadomienie mieszkańców Śląska jakie zagrożenia dla zdrowia niosą za sobą zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo dostarcza informacji na temat prognozowanych danych o jakości powietrza w Województwie Śląskim oraz zagrożeń zdrowotnych w 4 kategoriach: sercowo-naczyniowe, pulmonologiczne, pediatryczne oraz diabetologiczne.

System prognozowania jakości powietrza

System modelowania prognozy jakości powietrza dostarcza wartości liczbowe stężeń godzinowych SO2, NO2, CO, pyłów PM10 i PM2.5 oraz indeksu jakości powietrza.

System obejmuje następujące elementy:

Model prognozy meteorologicznej WRF
Model emisyjny
Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń CALPUFF
Model prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza

System prognozowania jakości powietrza bazuje na własnej prognozie meteorologicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem modelu WRF w siatce 2 kilometrowej. Prognoza meteorologiczna bazuje na prognozie globalnej NOAA i jest uszczegółowiana w kolejnych domenach: krajowej i dla woj. śląskiego. Prognozy w modelu WRF są korygowane w oparciu o depesze METAR, pochodzące z lotnisk położonych w Polsce i krajach ościennych. Prognozy temperatury, ciśnienia, kierunku i prędkości wiatru generowane są 2 razy na dobę o godzinie 6:00 i 18:00 na kolejne 48 godzin. Prognozowane wartości tych parametrów meteorologicznych są prezentowane na mapie w siatce 2kmx2km oraz punktowo dla wskazanej lokalizacji w formie wykresu i tabeli.
Model emisyjny uwzględnia emisje zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych, źródeł komunalnych i z transportu drogowego. Emisja punktowa obejmuje emisję pochodzącą z wysokich emitorów przemysłowych. Dane emisyjne pochodzą z bazy KOBIZE z roku 2018.
Emisja komunalna wyznaczana jest w modelu w oparciu o prognozowane temperatury powietrza oraz dane techniczne budynków dotyczących termoizolacji i struktury źródeł ciepła stosowanych do ogrzewania budynków mieszkalnych. Wielkość emisji wyznaczana jest dla każdej godziny z uwzględnieniem zapotrzebowania ciepła przy danej temperaturze zewnętrznej powietrza, a emisja uśredniana jest dla obszaru zabudowy mieszkaniowej danym kwadracie siatki obliczeniowej.
W systemie zasilania modelu emisyjnego emisja liniowa pochodząca z transportu drogowego oparta jest o Generalny Pomiar Ruchu Drogowego z 2015 roku. Natężenie ruchu na odcinkach dróg nieobjętych tym pomiarem (drogi powiatowe i gminne oraz drogi wojewódzkie i krajowe w powiatach grodzkich) przyjęto według danych pozyskanych z gmin i powiatów. Emisja uwzględnia okresową zmienność natężenia ruchu (dobowa, tygodniowa i sezonowa).
Prognozy stężenia zanieczyszczeń powietrza takich jak pył zawieszony PM10, PM2,5, SO2, NOx oraz indeksu zanieczyszczenia powietrza prezentowane są na mapie w siatce 2kmx2km i punktowo dla wybranej lokalizacji w postaci wykresu lub tabeli. Aktualizacja tych danych wykonywana jest 2 razy dziennie o godzinie 6:00 i 18:00 na kolejne 48 godzin.
Aplikacja pozwala na zalogowanie się użytkownika i wybór rodzaju i formy otrzymywania powiadomień o prognozowanych przekroczeniach stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz komunikatów zdrowotnych.
Na podstawie prognozy jakości powietrza w systemie generowane są komunikaty o zagrożeniach zdrowotnych. Innowacją tego systemu jest generowanie spersonalizowanych komunikatów zdrowotnych dla użytkowników z konkretnymi schorzeniami pulmonologicznymi, diabetologicznymi, sercowo-naczyniowymi i pediatrycznymi. Zalogowany użytkownik może otrzymywać indywidualne komunikaty dla swojej lokalizacji w formie push lub wiadomości e-mailowej.
The Śląskie SMOGSTOP application was created in partnership with the Silesian Voivodeship with the Institute for Ecology of Industrial Areas and the Silesian Center for Heart Diseases. It is part of the InfoSMOG-MED informational and educational project, which aims to make the inhabitants of Silesia aware of the health risks posed by air pollution. In addition, it provides information on the forecasted data on air quality in the Śląskie Voivodeship and health risks in 4 categories: cardiovascular, pulmonary, pediatric and diabetic.

Air quality forecasting system

The air quality forecast modeling system provides numerical values ​​for hourly concentrations of SO2, NO2, CO, PM10 and PM2.5 dusts and the air quality index.

The system includes the following elements:

MFF meteorological forecast model
Emission model
CALPUFF contamination spread model
Air pollution concentration forecast model

The air quality forecasting system is based on its own meteorological forecast carried out with the use of the WRF model in a 2-kilometer grid. The meteorological forecast is based on the NOAA global forecast and is detailed in the following domains: national and for the province. Silesian. Forecasts in the WRF model are corrected based on METAR messages from airports located in Poland and neighboring countries. Temperature, pressure, wind direction and speed forecasts are generated twice a day at 6:00 am and 6:00 pm for the next 48 hours. The forecasted values ​​of these meteorological parameters are presented on the map in a 2kmx2km grid and in points for the indicated location in the form of a graph and a table.
The emission model takes into account emissions of pollutants into the air from point sources, municipal sources and road transport. Point emission includes emission from high industrial emitters. The emission data comes from the KOBIZE database from 2018.
The municipal emission is determined in the model on the basis of forecast air temperatures and technical data of buildings regarding thermal insulation and the structure of heat sources used to heat residential buildings. The amount of emission is determined for each hour, taking into account the heat demand at a given outside air temperature, and the emission is averaged for the area of ​​residential buildings with a given square of the calculation grid.
In the power supply system of the emission model, the linear emissions from road transport are based on the General Road Traffic Measurement of 2015. The traffic volume on the road sections not covered by this measurement (poviat and commune roads, as well as voivodeship and national roads in urban poviats) was adopted according to data obtained from communes and poviats. The emission takes into account the periodic variability of traffic intensity (daily, weekly and seasonal).
Forecasts of the concentration of air pollutants such as PM10, PM2.5, SO2, NOx and the air pollution index are presented on the map in a 2kmx2km grid and in points for the selected location in the form of a graph or table. These data are updated twice a day at 6:00 am and 6:00 pm for the next 48 hours.
The application allows the user to log in and select the type and form of receiving notifications about forecasted exceedances of air pollutants and health messages.
On the basis of the air quality forecast, messages about health threats are generated in the system. The innovation of this system is the generation of personalized health messages for users with specific pulmonary, diabetic, cardiovascular and pediatric conditions. The logged in user can receive individual messages for his location in the form of push or e-mail.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
December 13, 2021
Size
33M
Installs
1,000+
Current Version
1.6.3
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.