Тест в прокуратуру

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади прокурорів місцевої прокуратури України в 2018 році передбачає проведення кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування для перевірки теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у галузі захисту прав людини та володіння державною мовою.

За допомогою запропонованого навчального додатка, який містить тестові питання затверджені рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів №224дк-18 від 12.09.2018, ви маєте можливість проходити пробне тестування необмежену кількість разів, що значно полегшує та прискорює підготовку.

Тестові питання в місцеву прокуратуру поділені на дев'ятнадцять розділів:
I. Конституція України - 30 питань.
II. Закон України «Про прокуратуру» - 58 питань.
III. Антикорупційне законодавство України - 100 питань.
IV. Господарський кодекс України - 42 питання.
V. Господарський процесуальний кодекс - 70 питань.
VI. Забезпечення доступу до публічної інформаціії - 32 питання.
VII. Кодекс адміністративного судочинства України - 70 питань.
VIII. Кодекс України про адміністративні правопорушення - 70 питань.
IX. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод - 20 питань.
X. Кримінальне право України - 400 питань.
XI. Кримінальне процесуальне право України - 603 питання.
XII. Кримінально-виконавче право - 60 питань.
XIII. Підтримання державного обвинувачення - 400 питань.
XIV. Робота з розгляду та вирішення звернень громадян - 26 питань.
XV. Цивільний кодекс України - 70 питань.
XVI. Цивільний процесуальний кодекс України - 70 питань.
XVII. Юридична психологія - 22 питання.
XVIII. Професійна етика прокурора - 37 питань.
XIX. Державна мова - 67 питань.
Загалом 2247 питань.

До відома кандидатів, які приймають участь у конкурсі на зайняття вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня. Комісією затверджено відповідний перелік питань для тестування згідно рішення №138пп-18 від 05.09.2018, який частково співпадає з переліком на посаду прокурора місцевої прокуратури. Загалом співпадає приблизно 2070 тестових питань, тому даний додаток може бути корисним, також, при підготовці до іспиту для переведення до прокуратури вищого рівня.

Характеристики та можливості додатка:
- Випадкове і пропорційне формування пробного тесту з 100 питань в місцеву прокуратуру;
- Тестування по питанняx будь-яких обраних розділів - як підряд так і випадково;
- Робота над помилками (тестування по питанням, в яких вами були допущені помилки);
- Зручний пошук та перегляд відповідей без проходження тестування;
- Обґрунтування відповідей з зазначенням відповідних статей та посиланнями на закони;
- Прослуховування питань і відповідей за допомогою синтезу мовлення від Google;
- Додаток не потребує підключення до Інтернет - працює в режимі офф-лайн.

Примітка:
В офіційному переліку тестів, який оприлюднила Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів в розділі "XI. Кримінальне процесуальне право України" допущена технічна помилка - два різні питання йдуть під однаковим прядковим номером 518 і тому ми перенесли одне питання в кінець даного розділу вказавший йому порядковий номер 603. Також, на нашу думку, варіанти відповідей до питань XVI.65 та XVIII.35 є некоректними і тому по двох цих питаннях замість 4-го варіанту ми додали свій авторський варіант відповіді "усі відповіді правильні".

Якщо ви помітили помилку, маєте зауваження чи побажання, будь ласка, пишіть нам на електронну пошту. Ми постійно працюємо над удосконаленням додатка і випускаємо оновлення, які автоматично завантажуються на ваш пристрій.
The procedure for conducting an open competition for the appointment of prosecutors at the local prosecutor's office in 2018 involves conducting a qualifying examination in the form of anonymous testing to verify the theoretical knowledge in the field of law, European standards in the field of human rights protection and the possession of the state language.

With the help of the proposed educational appendix, which contains test questions approved by the decision of the Qualification-Disciplinary Commission of Prosecutors No. 242-dc-18 dated September 12, 2018, you have the opportunity to take a trial test for an unlimited number of times, which greatly facilitates and accelerates preparation.

Test questions in the local prosecutor's office are divided into nineteen sections:
I. The Constitution of Ukraine - 30 issues.
II. Law of Ukraine "On Prosecutor's Office" - 58 questions.
III. Anticorruption legislation of Ukraine - 100 questions.
IV. The Commercial Code of Ukraine - 42 issues.
V. Commercial Procedural Code - 70 questions.
VI. Providing access to public information - 32 issues.
VII Code of Administrative Justice of Ukraine - 70 questions.
VIII. Code of Ukraine on Administrative Offenses - 70 questions.
IX Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - 20 questions.
X. Criminal Law of Ukraine - 400 questions.
XI The criminal procedural law of Ukraine is 603 questions.
XII. Criminal-enforcement law - 60 questions.
XIII. Maintenance of state prosecution - 400 questions.
XIV. Work on consideration and resolution of citizens' appeals - 26 questions.
XV Civil Code of Ukraine - 70 questions.
XVI Civil Procedural Code of Ukraine - 70 questions.
XVII Legal psychology - 22 questions.
XVIII Professional ethics of the prosecutor - 37 questions.
XIX. State language - 67 questions.
A total of 2,247 questions.

To the attention of the candidates who take part in the competition for the vacancy or temporary vacancy of the prosecutor in the order of transfer to the body of the highest level of prosecutor's office. The Commission approved the relevant list of questions for testing in accordance with the decision №138пп-18 from 09.05.2018, which partially coincides with the list for the post of prosecutor of the local prosecutor's office. In general, approximately 2070 test questions coincide, so this application may be useful, too, when preparing for the exam for transfer to a high-level prosecutor's office.

Features and features of the application:
- Random and proportional formation of a test test of 100 questions to the local prosecutor's office;
- Testing on questions of any selected sections - both in a row and by chance;
- Work on mistakes (testing on issues in which you made mistakes);
- Convenient search and review of answers without passing the test;
- Substantiation of answers with indication of relevant articles and references to laws;
- Listening to questions and answers using Google's speech synthesis;
- The application does not need to connect to the Internet - works offline.

Note:
In the official list of tests published by the Qualification-Disciplinary Commission of Public Prosecutors in the section "XI - Criminal Procedure Law of Ukraine" a technical error has been made - two different issues go under the same spin number 518, and therefore we have moved one issue at the end of this section to indicate the serial number 603 Also, in our opinion, the answers to questions XVI.65 and XVIII.35 are incorrect and therefore, on the two of these issues, instead of option 4, we have added our author's answer "all answers are correct".

If you noticed a mistake, you have comments or wishes, please write to us by e-mail. We're constantly working to improve the app and release updates that are automatically downloaded to your device.
Read more
Collapse
4.3
34 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Виправлено помилку в питанні 96 з розділу "XI. Кримінальне процесуальне право України" та змінено обґрунтування.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 24, 2018
Size
2.1M
Installs
500+
Current Version
1.1.10
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$12.99 per item
Permissions
Offered By
DILOGICAL
Developer
P.O. Box 446 Ternopil, 46018 Ukraine
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.