Тест на загальні здібності

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Порядок проведення конкурсу в Національну поліцію України передбачає проведення тестування для оцінки рівня логічного, аналітичного, абстрактного та вербального мислення кандидата, до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які отримали 25 та більше балів.

Подібний вид тестування розумових здібностей, також, широко застосовують і в інші структури, зокрема, при відборі кандидатів на державну службу (фахівців з питань реформ), у Національне антикорупційне бюро України, прокуратуру, Службу зовнішньої розвідки України, Службу безпеки України та інші державні органи, а також у приватний сектор.

Дані тести охоплюють основні групи навичок людини, вимірюють вербально-гуманітарні, логічно-математичні, зорово-моторні здібності, а також просторову уяву, швидкість аналізу інформації та увагу. Здібності до логічних суджень, числового і знакового відображення інформації та оперування нею, аналізу та синтезу, міркування є універсально-важливими здібностями у будь-якій професії і у житті взагалі. Успішність будь-якої інтелектуальної активності залежить від розвиненості даних здібностей. Загальні здібності, що виявляються у вигляді універсальних інтелектуальних операцій (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування і т.д.), формуються у людини поступово в результаті сукупного впливу досвіду, придбаного в процесі занять у школі чи вузі, читання, взаємин з людьми, залучення до науки і культури. Іншими словами, учасник протягом багатьох років готується до даного іспиту, навчаючись та набираючись досвіду в різних сферах життя. Численні дослідження переконливо довели, що особи, які отримали високу оцінку з тесту загальних здібностей, досягають більших успіхів у навчанні, ніж ті, хто набрав низькі бали. Тому, тестування загальних здібностей можна розглядати як певний прогноз успішності в майбутньому.

За допомогою запропонованого навчального додатка, який містить наш авторський перелік тестових питань з варіантами відповідей, ви маєте можливість проходити пробне тестування необмежену кількість разів, що значно полегшує та прискорює підготовку.

Під час пробного тестування додаток автоматично підбирає 60 випадкових питань із 1172, які стосуються асоціації, логіки, математики, загальноосвітнього та мовного блоків. На відповіді дається 1 година і 30 хвилин.

Тестові питання поділені на чотири розділи:
І. Логічне мислення (54 питання);
ІІ. Аналітичне мислення (80 питань);
III. Абстрактне мислення (788 питань);
IV. Вербальне мислення (250 питань).
Загалом 1172 питання.

Характеристики та можливості додатка:
- Випадкове і пропорційне формування пробного тесту з 60 питань;
- Тестування по питанняx будь-яких обраних розділів: підряд, випадково або за важкістю;
- Робота над помилками (тестування по питанням, в яких вами були допущені помилки);
- Можливість додавання питань в "обрані" та проходження по них окремого тестування;
- Зручний пошук та перегляд відповідей без проходження тестування;
- Детальне обґрунтування правильних відповідей;
- Додаток не потребує підключення до Інтернет - працює в режимі офф-лайн.

Готуючись до конкурсу, варто взяти до уваги, що на справжньому тестуванні (іспиті) кандидатів просять заздалегідь відключити телефони і покласти їх на видне місце поруч з собою. Адміністрація підкреслює, що не тільки вібрація телефону, але і сам факт того, що він включений, може стати приводом для відсторонення від участі в тестуванні. Учасникам під час проходження тесту не можна користуватися нічим, крім власної голови. З допоміжних засобів - тільки ручка і листочок, на якому можна робити розрахунки, і який, по закінченню, не можна забирати з собою. Також кандидатам не можна спілкуватися один з одним під час виконання завдань.

Якщо ви помітили помилку, маєте зауваження чи побажання, будь ласка, пишіть нам на електронну пошту. Ми постійно працюємо над удосконаленням додатка і випускаємо оновлення, які автоматично завантажуються на ваш пристрій.
The procedure for conducting the competition for the National Police of Ukraine provides for testing to assess the level of logical, analytical, abstract and verbal thinking of the candidate, candidates who received 25 or more points are admitted to the next stages of the competition.

This type of testing of mental abilities is also widely used in other structures, in particular, in the selection of candidates for civil service (reform specialists), the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Prosecutor's Office, the Foreign Intelligence Service of Ukraine, the Security Service of Ukraine and other government agencies. , as well as in the private sector.

These tests cover the main groups of human skills, measure verbal-humanitarian, logical-mathematical, visual-motor abilities, as well as spatial imagination, speed of information analysis and attention. The ability to make logical judgments, numerical and symbolic display of information and its operation, analysis and synthesis, reasoning are universally important abilities in any profession and in life in general. The success of any intellectual activity depends on the development of these abilities. General abilities, manifested in the form of universal intellectual operations (analysis, synthesis, generalization, abstraction, etc.), are formed in a person gradually as a result of the cumulative impact of experience gained in school or university, reading, relationships with people, involvement in science and culture. In other words, the participant has been preparing for this exam for many years, learning and gaining experience in various spheres of life. Numerous studies have convincingly shown that individuals who score high on a general aptitude test are more successful in learning than those who score low. Therefore, testing of general abilities can be considered as a certain forecast of success in the future.

With the help of the proposed educational application, which contains our author's list of test questions with answer options, you have the opportunity to take a trial test an unlimited number of times, which greatly simplifies and speeds up preparation.

During the trial test, the application automatically selects 60 random questions from 1172, which relate to the association, logic, mathematics, general education and language blocks. The answer is given 1 hour and 30 minutes.

Test questions are divided into four sections:
I. Logical thinking (54 questions);
ІІ. Analytical thinking (80 questions);
III. Abstract thinking (788 questions);
IV. Verbal thinking (250 questions).
A total of 1172 questions.

Features and capabilities of the application:
- Random and proportional formation of a test on 60 questions;
- Testing on any of the selected sections: in a row, randomly or by difficulty;
- Work on errors (testing on issues in which you made mistakes);
- Ability to add questions to the "favorites" and pass them a separate test;
- Convenient search and viewing of answers without passing testing;
- Detailed justification of the correct answers;
- The application does not require an Internet connection - works offline.

When preparing for the competition, you should take into account that in a real test (exam), candidates are asked to turn off their phones in advance and put them in a prominent place next to them. The administration emphasizes that not only the vibration of the phone, but also the fact that it is turned on, may be a reason to exclude from participating in testing. Participants cannot use anything but their own head during the test. Of the aids - only a pen and a sheet on which you can make calculations, and which, after all, can not be taken with you. Candidates are also not allowed to communicate with each other while completing assignments.

If you notice an error, have comments or suggestions, please email us. We are constantly working to improve the application and release updates that are automatically downloaded to your device.
Read more
Collapse
4.4
161 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Удосконалено завантаження сторінки начання, на яких є зображення, за рахунок затримання показу цих зображень на сторінці, поки вони знаходяться поза вікном перегляду і поки користувач не прокручує їх.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
July 1, 2020
Size
37M
Installs
1,000+
Current Version
1.6.1
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
DILOGICAL
Developer
P.O. Box 446 Ternopil, 46018 Ukraine
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.