Тест на загальні здібності

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Ukrainian

Порядок проведення конкурсу в Національну поліцію України в 2019 році передбачає проведення тестування для оцінки рівня логічного й аналітичного мислення кандидата, до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які отримали 25 та більше балів.

Подібний вид тестування розумових здібностей, також, широко застосовують і в інші структури, зокрема, при відборі кандидатів на державну службу (фахівців з питань реформ), у Національне антикорупційне бюро України, прокуратуру, Службу зовнішньої розвідки України, Службу безпеки України та інші державні органи, а також у приватний сектор.

Дані тести охоплюють основні групи навичок людини, вимірюють вербально-гуманітарні, логічно-математичні, зорово-моторні здібності, а також просторову уяву, швидкість аналізу інформації та увагу. Здібності до логічних суджень, числового і знакового відображення інформації та оперування нею, аналізу та синтезу, міркування є універсально-важливими здібностями у будь-якій професії і у житті взагалі. Успішність будь-якої інтелектуальної активності залежить від розвиненості даних здібностей. Загальні здібності, що виявляються у вигляді універсальних інтелектуальних операцій (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування і т.д.), формуються у людини поступово в результаті сукупного впливу досвіду, придбаного в процесі занять у школі чи вузі, читання, взаємин з людьми, залучення до науки і культури. Іншими словами, учасник протягом багатьох років готується до даного іспиту, навчаючись та набираючись досвіду в різних сферах життя. Численні дослідження переконливо довели, що особи, які отримали високу оцінку з тесту загальних здібностей, досягають більших успіхів у навчанні, ніж ті, хто набрав низькі бали. Тому, тестування загальних здібностей можна розглядати як певний прогноз успішності в майбутньому.

За допомогою запропонованого навчального додатка, який містить наш авторський перелік тестових питань з варіантами відповідей, ви маєте можливість проходити пробне тестування необмежену кількість разів, що значно полегшує та прискорює підготовку.

Під час пробного тестування додаток автоматично підбирає 60 випадкових запитань із 127, які стосуються асоціації, логіки, математики, загальноосвітнього та мовного блоків. На відповіді дається 1 година і 30 хвилин.

Тестові питання поділені на два розділи:
І. Логічне мислення - 54 питання.
ІІ. Аналітичне мислення - 73 питання.
Загальна кількість - 127 питань.

Характеристики та можливості додатка:
- Випадкове і пропорційне формування пробного тесту з 60 питань;
- Тестування по питаннях будь-яких обраних розділів - як підряд так і випадково;
- Робота над помилками (тестування по питанням, в яких вами були допущені помилки);
- Зручний пошук та перегляд відповідей без проходження тестування;
- Детальне обґрунтування правильних відповідей;
- Додаток не потребує підключення до Інтернет - працює в режимі офф-лайн.

Готуючись до конкурсу, варто взяти до уваги, що на справжньому тестуванні (іспиті) кандидатів просять заздалегідь відключити телефони і покласти їх на видне місце поруч з собою. Адміністрація підкреслює, що не тільки вібрація телефону, але і сам факт того, що він включений, може стати приводом для відсторонення від участі в тестуванні. Учасникам під час проходження тесту не можна користуватися нічим, крім власної голови. З допоміжних засобів - тільки ручка і листочок, на якому можна робити розрахунки, і який, по закінченню, не можна забирати з собою. Також кандидатам не можна спілкуватися один з одним під час виконання завдань.

Якщо ви помітили помилку, маєте зауваження чи побажання, будь ласка, пишіть нам на електронну пошту. Ми постійно працюємо над удосконаленням додатка і випускаємо оновлення, які автоматично завантажуються на ваш пристрій.
The procedure for conducting a competition in the National Police of Ukraine in 2019 involves testing to assess the level of logical and analytical thinking of the candidate, candidates who have received 25 or more points are admitted to the following stages of the competition.

A similar type of testing of mental abilities is also widely used in other structures, in particular, when selecting candidates for the civil service (reform specialists), the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Office of the Prosecutor, the Foreign Intelligence Service of Ukraine, the Security Service of Ukraine and other government bodies , as well as in the private sector.

These tests cover the main groups of human skills, measure verbal-humanitarian, logical-mathematical, visual-motor abilities, as well as spatial imagination, the speed of analysis of information and attention. Ability to logical judgments, numerical and symbolic display of information and its operation, analysis and synthesis, considerations are universal-important abilities in any profession and in life in general. The success of any intellectual activity depends on the development of these abilities. General abilities manifested in the form of universal intellectual operations (analysis, synthesis, generalization, abstraction, etc.), are formed in a person gradually as a result of the combined influence of experience acquired in the process of classes in school or university, reading, relationships with people, Involvement in science and culture. In other words, the participant for many years prepares for this exam, studying and gaining experience in different spheres of life. Numerous studies have convincingly proved that individuals who were highly evaluated with a general abilities test are more successful in learning than those who scored low scores. Therefore, the testing of general abilities can be considered as a certain prediction of future success.

With the help of the proposed educational appendix, which contains our author's list of test questions with answer variants, you have the opportunity to take a trial test an unlimited number of times, which greatly facilitates and accelerates preparation.

During the trial, the application automatically selects 60 random questions from 127 relating to association, logic, math, general education, and language blocks. The answer is given 1 hour and 30 minutes.

Test questions are divided into two sections:
I. Logical thinking - 54 questions.
II Analytical thinking - 73 questions.
Total number - 127 questions.

Features and features of the application:
- Random and proportional formation of a test test with 60 questions;
- Testing on questions of any selected sections - both in a row and by chance;
- Work on mistakes (testing on issues in which you made mistakes);
- Convenient search and review of answers without passing the test;
- Detailed justification of the correct answers;
- The application does not need to connect to the Internet - works offline.

When preparing for the competition, it should be borne in mind that at the actual testing (exam) candidates are asked to disconnect the phones in advance and put them in a prominent place next to them. The administration emphasizes that not only the vibration of the phone, but the very fact that it is included, may be the reason for the exclusion from participation in the test. Participants during the test can not use anything other than their own head. From auxiliary means - only a pen and a leaflet on which you can make calculations, and which, after the end, can not be taken with you. Also candidates can not communicate with each other while performing tasks.

If you notice an error, have comments or wishes, please email us. We are constantly working to improve the application and release updates that are automatically downloaded to your device.
Read more
Collapse
4.1
56 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

В особистий кабінет додано кнопку для переходу на сторінку налаштування. Підвищено швидкодію додатка.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
May 29, 2019
Size
2.8M
Installs
500+
Current Version
1.2.0
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
DILOGICAL
Developer
P.O. Box 446 Ternopil, 46018 Ukraine
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.