อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๒

· Uttayarndham
4.9
27 reviews
Ebook
280
Pages

About this ebook

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาล ที่แสดงบุญญาภินิหาร วิบากกรรม และปฏิปทาในการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่าน จนบรรลุอรหัตตผล เป็นทั้งแบบอย่างเป็นทั้งอุทาหรณ์อันชัดเจน แก่ท่านพุทธชนทั้งหลายในการเลือกปฏิปทาที่เหมาะสมกับตน

เมื่อท่านอ่านอรหันตธรรมบทนี้ พึงวิปัสสนากฎแห่งกรรม พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และอนุโมทนากับทุกท่านที่บรรลุธรรม เพื่อเจริญปัญญาพละและนิพพานปัจจัย ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น

Ratings and reviews

4.9
27 reviews
เทวา วิหค
February 2, 2022
ดีมากครับ ขอบคุณครับ
Did you find this helpful?
โชคอนันต์ นวลจันทร์
November 9, 2021
อ่านเข้าใจง่าย
Did you find this helpful?
SGTDANAI “แม๊กเหนือเมฆ” TONGNUNTH#
December 26, 2019
Savings
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.