NÜZUL SIRASINA GÖRƏ NƏCM NƏCM QURANIN AZƏRBAYCANCA MEALI

Hakkı Yılmaz
4

 Quranı ǝrǝbcǝ ǝslindǝn oxuyub anlamaq vǝ anladıqlarımı türkcǝ anlatmaq mǝqsǝdi ilǝ hazırladığım bu ǝsǝrdǝ şeytani-rǝcimdǝn; onun tǝlqinlǝrindǝn, azdırmalarından vǝ vǝsvǝsǝlǝrindǝn Allaha sığınıram.

Lazımi kimi tǝriflǝyǝ bilmǝsǝk dǝ, idrak edǝ bildiyimiz vǝ ağlımızın imkan verdiyi ölçüdǝ bütün tǝriflǝrin alǝmlǝrin Rǝbbinǝ mǝxsus olduğunu tǝsdiqlǝyir, xüsusǝn dǝ bu aciz, fǝqir vǝ hǝqir qula Quranı türk dilindǝ oxucuya ǝrz etmǝk nemǝtini vǝ xidmǝtini bǝxş etdiyi üçün Ona sonsuz tǝriflǝrimi tǝqdim edirǝm.

Uca Rǝbbimizdǝn, Peyğǝmbǝri Mǝhǝmmǝd ǝleyhissalamı, onun yaxınlarını vǝ dostlarını dǝstǝklǝyib hifz etdiyi kimi, bizimlǝ birgǝ Allahın dininǝ xidmǝt edǝnlǝrin hamısını qorumasını, hifz etmǝsini vǝ dǝstǝklǝmǝsini niyaz edirǝm.

Rǝbbimizin mesajlarını saf halda tǝsbit edǝrǝk bǝşǝriyyǝtǝ tǝqdim etmǝyǝ çalışdığım bu ǝsǝrdǝ, Allahın rizasını qazanmaqdan başqa heç bir mǝqsǝd güdmǝmişǝm. Acizliyimiz vǝ idrakımızın mǝhdudluğu sǝbǝbindǝn, şübhǝsiz ki, ǝskiklǝrimiz olmuşdur. Ancaq Rǝbbim şahiddir ki, bilǝ-bilǝ heç bir sǝhvǝ yol verilmǝmişdir. Buna görǝ, Uca Rǝbbimizin mǝni ǝfv edǝcǝyini ümid edirǝm.

Burada tǝqdim edilǝn meal, qǝdim ǝrǝb dili [lüğǝti, qrammatikası, ǝdǝbiyyatı] ilǝ birlikdǝ Quranın bütövlüyü nǝzǝrǝ alınaraq, çox hǝssaslıqla aparılan tǝhlillǝrin nǝticǝsidir. Meydana çıxardığımız mǝnaların sübutları, mǝnbǝlǝri vǝ sǝbǝblǝri “Tǝbyinül-Quran” adlı ǝsǝrimizdǝ mövcuddur. Ətraflı mǝlumat ǝldǝ etmǝk, yoxlamaq vǝ tutuşdurmaq istǝyǝn oxucularımız, 8 cilddǝ nǝşr edilǝn “Tǝbyinül-Quran”dan vǝ yaxud internet saytımızdan bunları görǝ bilǝrlǝr.

 

İnternet Sayt:

www.istekuran.net

www.istekuran.com

www.quranveislam.com

 

 

 

Read more
Collapse

About the author

   HAKKI YILMAZ

1949 yılında Konya’nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında, Arapça bilenler arasında seçilerek tekâmül eğitimi için Alanya’ya gitti. 1969 yılında İstanbul’da Arapça tekâmül kursunda hoca oldu. Daha sonra dışarıdan İmam Hatip lisesini bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur’an’i ilimlere adadı. Kur’an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve üç çocuk babasıdır.

Read more
Collapse
5.0
4 total
Loading…

Additional Information

Publisher
Hakkı Yılmaz
Read more
Collapse
Pages
640
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best for
Read more
Collapse
Language
Azerbaijani
Read more
Collapse
Genres
Religion / Education
Religion / Islam / General
Read more
Collapse
Content protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.