صد رباعی، صد غزل، صد شعر نو: 100 Rubai, 100 Ghazal, 100 Contemporary Persian poems

· Ketab.com
Ebook
221
Pages
Eligible

About this ebook

چکیده کتاب / در باره نویسنده : به نقل از نویسنده: بر این باورم که شعر خوب و از دل برآمده ماناتر از سراینده آن است، شعر ناب همچون طلای ناب است که موسیقی دان طلای ناب شعر را زینت بخشیده و صدای خوب و دلنشین همچون نگین جواهر بر آن می نشیند، موسیقی های ناب سنتی ایران با صدای بزرگا آواز و اشعار زیبای ایرانی گواه بر باور من است که همواره سرتعظیم به ساحت شان فرود می آوردم. قسمتی از کتاب: یار شیرین سنخنم یار شدو با من بود، شمع هر انجمنم یار شدو با من بود، تا سحرگه مژه بر هم نزدم زاشک وصال ، داد ازین دل که به سودای سر زلف و لب خندانش ، جام می در کف مستی جهان با من بود.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.