మరణము తరువాత (Telugu): నీ మరణానంతరము నీ ఆత్మ ఎక్కడ వుండ బోవుచున్నదో నీకు తెలుసునా?

Faith Scope
36

 ప్రియపాఠకులారా!  ఏదైన ఒక గ్రంథము వ్రాయునప్పుడు అనేక వర్ణనలతో గ్రంథకర్త తనయొక్క ప్రతిభను చూపించుట జరుగును.  కాని మరణము తరువాత అను అంశము వర్ణనలతో వ్రాయటానికి ఇది చరిత్ర కాదు, కథ కూడా కాదు.  భాషా ప్రావీణ్యము తెల్పుటకు ఇది గేయములు వంటిది కాదు.  మరణమనేది ఒక నిద్ర.  ఈ నిద్రగా వర్ణించబడిన మరణమును, ఆ తరువాత ఆత్మయొక్క చరిత్ర ఎవరైనా మనకు చెప్పిన అది అర్థమగుట బహు ప్రయాసతో కూడినది, ఎందుకంటే మరణానంతర ఆత్మల చరిత్ర బహు రహస్యములతో కూడియున్నది.  అందులోను అది ఒక అదృశ్య చరిత్ర.  ఈనాడు మనకు కనిపించేదే నమ్మే స్థితిలో మనము లేము.

                అయినను బైబిలు గ్రంథము నందు మరణానంతర చరిత్రను బహు స్పష్టముగా మనకు తెలియజేయుచున్నది.  ఇందులో వ్రాయబడిన ప్రతి అంశము బైబిలు ఆధారముగా చెప్పుటకు బహు ప్రయాస పడవలసి వచ్చింది, ఎందుకంటే మరణించిన వారి ఆత్మలు ఇలా వుండును లేక అలా వుండును అంటే నమ్మేవారు ఎవరూ వుండరు.  కనుక ప్రతి విభాగమునకు బైబిలు గ్రంథములోని వాక్యములను జతపరచి చెప్పుట చేత ఈ పుస్తకము కొంతవరకు సంపూర్ణత్వము పొందినది అని చెప్పుటకు నేను సంతోషిస్తున్నాను.

                మన ఇండ్లలో మనతో ఉండి మన పితరులుగా మరణించినవారి ఆత్మలు ఎక్కడ వున్నారు?  అన్న ప్రశ్న మనలో ఆతృతను లేపుతుంది.  మన మరణానంతరము మనము ఎక్కడ వుంటాము అన్న ఆలోచన మనలో భయముతో కూడిన భీతి మనకు కలుగుతుంది.  కాని మన మరణానంతరము ఒక గొప్ప చరిత్ర జరగబోవునని గ్రహించేవారు కొందరే.  అలా దాని గూర్చి తెలుసుకోవాలనుకొనే వారికి ఈ పుస్తకము ఒక గొప్ప వరము.  . . . 

Read more
Collapse
4.3
36 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Faith Scope
Read more
Collapse
Published on
Jul 15, 2017
Read more
Collapse
Pages
401
Read more
Collapse
ISBN
9781944890100
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Telugu
Read more
Collapse
Genres
Bibles / The Message / Devotional
Family & Relationships / Death, Grief, Bereavement
Self-Help / Death, Grief, Bereavement
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 దేవునికి సాటి సహాయమున్నదా?  

ఆదికాండము 1:26 దేవుని పోలికగా ఆయన స్వరూపములో సృష్టించబడిన ఆదినరునికే సాటి సహాయినిని అనుగ్రహించినప్పుడు దేవునికి కూడ సాటి సహాయమున్నదని గ్రహించాలి.  దేవునికి సాటి సహాయము పరలోక భూలోకాలు అనగా అనంత విశ్వము, ఇందులో ఏడు ఆకాశాలు అంతేగాక మహాకాశాలు దేవుని నక్షత్రాలు సభా పర్వతము వగైరా సమస్తము దేవుని సాటి సహాయమని గ్రహించాలి.

యేసుక్రీస్తు యొక్క సాటి సహాయము తన రక్తముతో కడగబడి శుద్ధీకరించబడిన పరిశుద్ధ సంఘము, ఇదియే వధువు సంఘము గొఱ్ఱెపిల్ల భార్య.

పవిత్రాత్మ దేవునికి భార్య ఎవరు?  యేసుక్రీస్తు తల్లియైన కన్య మరియమ్మగారు.  యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్యరూపము పరిశుద్ధాత్మ వలన మరియ గర్భములో రూపించబడింది.  ఆ మరియ శిశువును తన గర్భమున భరించుటకు ఏ విధమైన శరీర బలహీనతలకు లోను గాకుండుటకు సర్వోన్నతుని దివ్యశక్తి ఆమెను ఆవరించి ఆమె యొక్క శారీర ఆత్మీయ జీవితాలను మరెక్కువగా బలపరచినట్లు లూకా 1:35 వివరిస్తుంది.

పరమాత్మ ఆదాము యొక్క ఎముక దానిని అంటియున్న రక్తమాంసాదులతోను ఆదాము జీవములోను భాగము తీసుకొని స్త్రీని ఏర్పరచినట్లే పరమాత్మ కూడ తన ఆత్మలోని కొంత భాగమును విడదీసి, ఈనాడు మనకు కనబడుచున్న ఈ సమస్తమును అంతేగాక అదృశ్యములో ఆత్మలు నివసించు పరలోకమును పరమాత్మకు నివాస యోగ్యముగా భూలోకములో వలెనే కొండలు లోయలు నదీనదములు బంగారు వజ్ర వైఢూర్యములు వృక్షజాలము రాజ వీధులు సింహాసనాలు వగైరా సమస్త వైభవముతో పరలోకమును సృష్టించి దానిని తనకు ఇష్టమైన అనగా ప్రకటన 12:1లో వలె లోక నక్షత్రాలతో గాక దేవుని నక్షత్రాలతోను చంద్ర కళాకాంతులతోను, అత్యంత విశాలమైన తేజో ప్రాభవములతో నిండిన సభాపర్వతమును సృష్టించుటయేగాక, మానవ విజ్ఞానానికి వాని ఊహలకు అందనట్టి ఆకాశ మహాకాశాలను సృష్టించి పరలోక సామ్రాజ్యమంతటిని ప్రకటన 2:17లో వలె పాలవంటి నిగనిగలాడుచు ప్రకాశించు తెల్లని రాళ్లతో అలంకరించి ఆ పరలోకమును తనకు సాటి సహాయినిగా చేసుకొని, ఆ పరలోకములో తన సింహాసనాన్ని ప్రతిష్టించుకొని, భూమిని తన పాదపీఠముగా చేసుకొని ప్రస్తుతము భూలోకాన్ని నిరాకారముగాను అనగా ఏ అలంకారాలు లేకుండ వదలివేసినట్లు ఆదికాండము 1:2 వివరిస్తున్నది.  ఇది దేవుడు ఎప్పుడు తాను ఆదియై యున్నాడో అప్పటి భూమియొక్క ఈ లోక స్థితియని చెప్పవచ్చును.

అయితే ఆదాము ద్వారా లోకములో జనసంతతులను నింపుటకు పరమాత్మ ప్రయత్నించినప్పుడు యెషయా 6:3లో చెప్పబడినట్లు సర్వలోకమును పరమాత్మ తన మహిమతో నింపియున్నాడు.  ఇందునుబట్టి ఈ విశాల ప్రకృతియే పరమాత్మ యొక్క సాటి సహాయమని తెలుస్తున్నది.

పరమాత్మ తన ఆత్మను క్రీస్తు యొక్క జీవముతో ఐక్యపరచి నరుని నాసికా రంధ్రములలో ప్రవేశ పెట్టినందున నరుడు జీవాత్మ కలిగినవాడాయెను.  సమస్త జీవరాసులను భూగర్భమునుండియు జలగర్భమునుండియు సృష్టించాడు.  ఒక్క నరుని మాత్రమే క్రీస్తు యొక్క జీవమును పరమాత్మ యొక్క ఆత్మ అణువును జతపరచి ఏకము చేసి నరుని సృష్టించినట్లు ఆదికాండము 2:7 వివరిస్తున్నది.  అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క దివ్య జీవమును నరునియొక్క నాసికారంధ్రములలో ప్రసరింపజేయగా ఆ జీవము పరమాత్మ యొక్క ఆత్మ అణువును ఆకర్షించి జీవాత్మగా మారింది.  కనుక యేసుక్రీస్తు యొక్క సాటి సహాయమే నరులని తెలుస్తున్నది.  ఎందుకంటే యేసు యొక్క జీవవాయువులోను జీవవృక్షములోను జీవాహారమైన ఆయన దివ్య శరీరమే పరలోకపు మన్నాగాను మరియు జీవజలములోను భాగస్వామిలగుటయేగాక యోహాను 1:4 యేసయ్యలోని జీవము మనుష్యులకు వెలుగై యున్నందున ఆయనే మనకు నిత్యజీవము దయ చేయుచుండుట వలన యేసు యొక్క సాటి సహాయము ఆయన రక్తములో శుద్ధి చేయబడిన పరిశుద్ధుల సంఘమని, అదియే వధువు సంఘమనియు ఈ లోకములో ఎంత మగధీరుడుగా జీవించినను హవ్వ చేతిలోని దైవ నిషేధఫలములు తిని స్త్రీకి వశుడైనందున వధువు సంఘములో చేర్చబడియున్నాడు.

అయితే పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలేమిటో తెలుసుకొందము.  ఈయన సాటి సహాయము ప్రభువు తల్లి మరియమ్మయే.  అయితే ఈయన కార్యాలేమిటంటే - పరమ తండ్రియైన యెహోవా యొక్కయు, ఆయన కుమారుడు మన రక్షకుడైన యేసయ్య యొక్కయు కార్యాలలో సహకరించి మంచితనముగాను పరమాత్మకు ప్రసిద్ధముగాను మార్చుచున్న శక్తిమంతుడని తెలుస్తున్నది.  ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయములో తండ్రి - కుమారులు కలిసి సృష్టించిన ప్రతిదానిని మంచిదిగాను యోగ్యముగాను చేసినట్లును ఇందునుగూర్చి అది మంచిదని దేవుడు చూచినట్లుగా ఏడుమార్లు వ్రాయబడియున్నది.  మరియు క్రీస్తు జన్మకు మరియమ్మను సిద్ధపరచి శిశు రూపమును ఆమె గర్భములో నిర్మించింది పరిశుద్ధాత్మయే.

ఇంకను పరిశుద్ధాత్మ చేయు పనులేమిటంటే మనము చేయు ప్రార్థనలకు సహాయముగా విజ్ఞాపన చేయుదురని రోమా 8:26-27 వివరిస్తున్నది. అంతేగాక క్రీస్తును నమ్మినవారి ఆత్మలను నూతనపరచుచున్నారనియు, క్రైస్తవులలో నివసించి సర్వసత్యములోనికి నడిపించుదురనియు యోహాను 20:22 మోక్షమునకు సంచకరువుగాను పరిశుద్ధాత్మ ఎల్లప్పుడు మనతో నుండురనియు యోహాను 16:13 సత్య స్వరూపియైన ఆత్మ వచ్చి మనలను సర్వసత్యములోనికి నడిపించుననియు - అంతేగాక సంభవించబోవు భవిష్యత్తును తెలియజేయ శక్తిమంతుడైయున్నాడు.  ఈ విధముగా యేసయ్య నామమును విశ్వసించిన ప్రతివాని ఆత్మను పవిత్రపరచి - మోక్షమునకు మార్గము సత్యము జీవమైయున్న క్రీస్తు యొక్క పరలోక రాజ్యమునకు విశ్వాసులను వారసులుగ చేయుటయే పరిశుద్ధాత్ముని క్రియయని గ్రహించాలి.


 నేను ఈ పుస్తకము వ్రాయుటకు తలంచినది వేరు నేను వ్రాసినది వేరు.  నేను నా జీవితములో పండుగలు - ఉత్సవాలు వంటివి అన్యుల కోసం చేస్తున్నారులే అనుకొని నిజక్రైస్తవులకు వీటితో ఏమి పని లేదని భావించేవాడిని.  కాని దేవుని ఆత్మ నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ చిన్న పుస్తకమును వ్రాయించుట జరిగింది.  ఇందులో మన ఇహలోక జీవితములో శరీర సంబంధముగా ఇవి సాధనాలని, ఇవి కొంచెం మట్టుకు ప్రయోజనాలని తెలియజేయబడింది.  ఇలాంటి సాధనాలు నరులను దేవునివైపు కొంతమట్టుకు ప్రయోజనకరమై లాగగా, వారిని దైవసంబంధులమైన మనము ఆత్మలో ఎదుగునట్లుగా వారిని వాక్య పరిచర్యల యందు నిత్యము ప్రేరేపిస్తూ - వారిని అదే స్థితిలో ఉండనియ్యక దినదినము దేవునిలో అత్యున్నత స్థానమును పొందువారుగా చేయువారుగా మనము ఉండాలి.  ఇందులో కూడ స్వార్థమును వీడి నరులు దేవుని దరికి వచ్చుటకు, క్రైస్తవులమైన మనము ఎంతో ఆనందముగా ఈ పండుగలు - ఉత్సవాలు జరిగించవలసియున్నది.  ఈ స్థితి ప్రభువునకు యోగ్యమైనదియు ప్రియమైనదిగా ఉన్నది.  కనుక నేను ఈ చిన్న పుస్తకము ద్వారా పండుగలు - ఉత్సవాలు - మ్రొక్కుబడులు - విగ్రహాలు మొదలైనవన్ని వాటి గురించి క్షుణ్ణముగా పరిశుద్ధాత్మ కృపతో ప్రభువు ప్రేమ దయ కనికరము వలన వ్రాయగలిగాను.  కనుక ఈ పుస్తకము సంపూర్తిగా చదివి దేవునిలో మరింత జ్ఞానమును పొంది సిగ్గు విడిచి ప్రభువు కార్యములు కొనసాగించుదముగాక!  ప్రభువు కార్యములలో మన హస్తము కొంచెము మట్టుకు ఉన్న యెడల మనము ధన్యులమే!
 ప్రియపాఠకులారా!  దీనిలో మొదటి భాగములో ఒకటి లేక రెండు వ్రాతగాని, తప్పులను పట్టగలిగాడు.  కాని ఈ విభాగములో ఎక్కడ ఏ తప్పులు కూడా హేతువాదికి దొరకలేదు.  అన్నింటికి సరియైన జవాబులు ప్రభువు కృప వలన ఇవ్వగలిగాను.

                మొదటి భాగములో వలె ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ 1807లో మొదలై 2005లో డాక్టర్‌ ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి గారి ద్వారా నా చేతికి, డాక్టరు తెలుగునకు అనువదించిన ప్రశ్నలను ఇయ్యగా- నేను సులభముగా తెలుగులో జవాబులు వ్రాయగలిగాను.  ఈ విభాగము నందు ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ పేజీ నెం. 45 నుండి 110 వరకు ఇయ్యబడిన అసందర్భాలు అను విభాగమునకు జవాబు సిద్ధపరచాము.  ఇది అమెరికా హేతువాదులకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఇస్తున్న రెండవ సమాధానాల పుస్తకము.


                ఈ పుస్తకములోని విమర్శలకు విశ్వాసి మనకెందుకులే అని ఊరకున్నను, దేవుడు ఊరుకోక, ఎఫెసీ 6:11-17లో వలె డాక్టర్‌ ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డిగారి ద్వారా నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ అసందర్భాలకు సమాధానాలు వ్రాయించెను.  కనుక డబ్ల్యూ. పి. బాల్‌, జి. డబ్ల్యూ ఫ్రూట్‌, జాన్‌. బోర్డన్‌, రిచర్డ్‌ యం. స్మిత్‌ మరియు మిగిలినవారు వ్రాసిన, ''ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌''ను వట్టిదిగా చేయుటకు దేవుడు తన వాక్యమనే ఖడ్గమును నాకు అందించెను.


                ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌లోని మొదటి భాగమును ప్రచురించుట జరిగింది.  దీనికి పాఠకులనుండి  విశేష ఆదరణ లభించుట ద్వారా త్వరగా రెండవ భాగమును ముద్రణకు తేగలిగితిమి.  మిగిలిన, అత్యాచారాలు, అపశృతులు, అశ్లీలాలు మరియు ఇంకా అనేక విషయాలకు త్వరలో సమాధానాలు ఇచ్చుటకు సిద్ధపడుచున్నాము.

                దైవ విశ్వాసులు ఈ పుస్తకమును చదివి హేతువాదునికి సరియైన సమాధానము ఇయ్యవలసినదిగా కోరుచున్నాను.  ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరి కృషి వలన ఈ భూమి మీద ఉన్న దైవ వ్యతిరేకత మరియు హేతువాదమును రూపుమాపగలము. ఆమేన్‌!


 1. దేవుని వాక్కుగా ఆదియందు క్రీస్తుప్రభువు దేవుని యొద్దయుండుట

2. వాక్యము వెలుగు రూపమును సంతరించుట

3. మొదటి యుగానికి ముందు వెలుగుగా క్రీస్తుప్రభువు పుట్టునప్పటికి పరిస్థితి

4. దేవుడైన యెహోవా వాక్యమునకు లేక వెలుగునకు పగలు చీకటికి రాత్రి అని పేరు పెట్టుట

5. పగలుగా పేరుపొందిన క్రీస్తుప్రభువు పరలోకముతోబాటు సమస్త సృష్టిని ప్రధాన శిల్పిగా సృజించుట

6. పరలోక సృష్టి తరువాత నరులను సృజించి వారిని చూస్తూ ఆనందించిన క్రీస్తుప్రభువు

7. పరలోకములో క్రీస్తుప్రభువు యొక్క ఉన్నత స్థితి మిగిలినవారి ఉన్నత స్థానములు

8. జీవాత్మ భూలోక జీవితమును కోరుట

9. మహోన్నత స్థానమునకు క్రీస్తుప్రభువు ఎన్నిక

10. ప్రతిఒక్కరు ఆ క్రీస్తుప్రభువుకు నమస్కరించాలి --- అని దేవుని ఆజ్ఞ


ఈ చిన్న పుస్తకము 14 పేజీలు మాత్రమే.

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.