پیمانه و دانه: Peymaneh va daneh

· Mehrandish
Ebook
956
Pages
Eligible

About this ebook

About the author

<p>دکتر مهدی سیاح زاده در سال 1313 در بندر انزلی متولد شد. در رشته روان‌شناسی در ایران و امریکا درس خواند و در لس آنجلس مقیم و مشغول به کار گردید. </p><p>هنگام تحصیل در ایران از محضر استاد بدیع الزمان فروزانفر و دکتر عبدالحسین زرین کوب بسیار بهره برد و از همان زمان شیفته مولانا گردید. دکتر سیاح زاده بیشتر اوقات خود را در 20 و اندی سال اخیر صرف پژوهش در اثار مولانا کرده است که حاصل آن کتاب‌های «و چنین گفت مولوی»، فرهنگ مختصر مبانی مثنوی»، «گلبیت ‌های شمس» و همین کتاب است. مهدی سیاح زاده هم اکنون مدیر «انستیتو پژوهش ایران» در لس آنجلس است. </p><p>«پیمانه و دانه» در مرحله اول بیان همه داستانهای مثنوی معنوی است که با زبانی روان، و به دور از پیچیدگیهای مرسوم، داستانهای تو در توی مثنوی را یک به یک و تماماً جدا کرده، بیان می‌کند، و پس از ان با همان زبان به شرح و تفسیر داستانها و نمادهای آن می‌پردازد. معانی نغز و درس آموزی که در قالب دلنشین داستانهای آشنای فارسی راه خود را به جمع انسانهای ادب آشنا و فرهنگ دوست این سرزمین می‌گشاید. <br></p>

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.