جهان آینده: The Next War

·
Ketab.com
Ebook
466
Pages
Eligible

About this ebook

 ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp

 خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید 

با تشکر 

مدیریت شرکت کتاب

Ketab.com

Email: Publishing@ketab.com

About the author

 کاسپر واین برگر در هفت سمت در کالینه‌های سه رئیس جمهور از جمله هفت سال به عنوان وزیر دفاع در کابینه رونالد ریگان، خدمت کرده است.

او فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه هاروراد است و در دوران جنگ دوم جهانی به عنوان عضو ستاد اطلاعاتی ژنرال مک آرتور انجام وظیفه نموده است.

او صاحب مدال‌های آزادی، شوالیه صلیب بزرگ، فرهیخته‌ترین در امپراتوری بریتانیا و طلوع آفتاب از ژاپن است.


پیتر شوایتزر پژوهشگر موسسه هوور در زمینه انقلاب صلح و جنگ و فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد در حال حاضر سرگرم تدریس در دانشگاه استانفورد است. مهمترین کتاب او «جاسوس دوست و پیروزی» نام دارد. وی از نویسندگان مجله فوری افرز و روزنامه نیویورک تایمز است.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.