Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: Монографія

Yuri Marchenko
18
Free sample

 В монографії подано міжнародно-правовий аналіз подій в Україні з кінця листопада 2013 року до літа 2014 року (робота над текстом в основному завершена в кінці липня 2014 року). Провідні вітчизняні юристи-міжнародники роблять міжнародно-правовий аналіз, а також намагаються дати правову кваліфікацію подіям на Майдані Незалежності у Києві під час Революції гідності (листопад 2013 — лютий 2014), агресії РФ щодо України, що мала наслідком анексію Криму, а також подіям на сході України, зокрема діяльності угрупувань «ДНР» та «ЛНР». Значна увага приділена захисту прав і свобод громадян під час цих подій.
Read more
Collapse

About the author

Антонович Мирослава Михайлівна — завідувачка кафедри міжнародного права На­ціонального університету «Києво-Могилянська академія», суддя ad hoc Європей­ського суду з прав людини, доктор права, професор (1.1.3.) 

Бабін Борис Володимирович — завідувач кафедри адміністративного і кримінально­го права Одеської національної морської академії, д. ю. н., професор (3.2.5., 3.2.8.)

Баймуратов Михайло Олександрович — завідувач кафедри конституційного, адміні­стративного та міжнародного права Маріупольського державного університету, д. ю. н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України (1.1.4.)

Березовська Ірина Андріївна — науковий співробітник Науково—дослідної части­ни Інституту міжнародних відносин Київського національного університету іме­ні Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.1.3.)

Білас Іван Григорович — професор кафедри порівняльного і європейського права Ін­ституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Та­раса Шевченка, доктор права, доктор історичних наук, професор, Заслужений юрист України (1.1.2.)

Бровко Олександра Миколаївна — магістр міжнародного права та економіки, Інсти­тут світової торгівлі, Університет Берна; магістр міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка (2.3.5.)

Буроменський Михайло Всеволодович — завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків), д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук Укра­їни (1.2.1., 3.7.4.)

Бусол Катерина Ігорівна — аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжна­родних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр міжнародного права Кембриджського університету (3.2.10., 3.5.3.)

Буткевич Володимир Григорович — суддя Європейського суду з прав людини у від­ставці, д. ю. н., професор (3.1.2.)

Буткевич Ольга Володимирівна — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, д. ю. н. (3.1.3.)

Василенко Володимир Андрійович — професор кафедри міжнародного права Наці­онального університету «Києво-Могилянська Академія», д. ю. н., Надзвичайний і Повноважний Посол України (3.7.1.)Автори 1011

Васюренко Аліна Олегівна — старший консультант відділу податкового та юридич­ного консультування «КПМГ Україна», аспірант кафедри міжнародного права Ін­ституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Та­раса Шевченка (3.7.3.)

Власюк Віталій Вікторович — головний спеціаліст відділу координації виконання рі­шень Європейського суду з прав людини Секретаріату Урядового уповноважено­го у справах Європейського суду з прав людини, радник юридичної фірми «Пра­во», аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Ки­ївського національного університету імені Тараса Шевченка (3.4.2.)

Гнатовський Микола Миколайович — доцент кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.3.3., 3.2.4., 3.5.1.)

Головко – Гавришева Оксана Ігорівна — доцент кафедри європейського права Львів­ського національного університету імені Івана Франка, к. ю. н. (2.3.2.)

Городиський Іван Михайлович — директор Центру верховенства права Українського католицького університету (м. Львів), к. ю. н. (2.2.1.)

Григоров Олександр Миколайович — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, к. ю. н. (2.1.6.)

Довгерт Анатолій Степанович — професор кафедри міжнародного приватного пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету іме­ні Тараса Шевченка, д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України (3.2.7.)

Задорожній Олександр Вікторович — завідувач кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н., професор., член-кореспондент Національної академії право­вих наук України, Заслужений юрист України (Переднє слово, 3.2.2., 3.3.1., 3.3.4., 3.4.1., 3.4.3., післямова)

Заєць Анатолій Павлович — член робочої групи Конституційної Комісії з підготов­ки проекту Конституції України 1996 року, д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України (1.2.1.)

Запорозчук Анна Валеріївна — юрист громадської організації «Україна без корупції», к. ю. н. (2.2.4.)

Кирилюк Ольга Василівна — аспірант кафедри міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка (3.6.1.)

Коваль Дмитро Олександрович — старший викладач кафедри міжнародного права і міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична акаде­мія», докторант Польської академії наук, Школа соціологічних досліджень, к. ю. н. (3.2.10., 3.5.3., 3.6.7.)

Кононенко Валерій Петрович — адвокат, к. ю. н. (2.3.4.)

Кориневич Антон Олександрович — асистент кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.3.3., 3.2.3.)

Коробко Ірина Ігорівна — заступник виконавчого директора - керівник прес-центру Української асоціації міжнародного права (Хронологія)1012 Автори

Короткий Тимур Робертович — доцент кафедри міжнародного права і міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія», к. ю. н., до­цент (3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.4.1., 3.4.3., 3.6.7)

Коцюбська Вікторія Володимирівна — магістр міжнародного права та економіки, Інститут світової торгівлі, Університет Берна магістр міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2.3.5.)

Кузьменко Лідія Рудольфівна — старший спеціаліст програм Міжнародної органі­зації з міграції, асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (3.2.4., 3.2.8.)

Кучер Олена Борисівна — аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжна­родних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2.3.3.)

Лисенко Олена Миколаївна — доцент кафедри порівняльного і європейського пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (1.1.1.)

Медведєва Марина Олександрівна — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, д. ю. н. (3.2.9.)

Мельник Світлана Олександрівна старший науковий співробітник Інституту дер­жави і права ім. В. М. Корецького НАН України, старший викладач Дипломатич­ної академії України при Міністерстві закордонних справ України, к. ю. н. (2.2.3.)

Мережко Олександр Олександрович — завідувач кафедри права Київського націо­нального лінгвістичного університету, д. ю. н., професор (3.1.1., 3.3.3., 3.7.2., 3.7.5., 3.7.6.)

Мікічурова Ольга Володимирівна — здобувач кафедри міжнародного права Інсти­туту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тара­са Шевченка (2.1.6.)

Муравйов Віктор Іванович — завідувач кафедри порівняльного і європейського пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. ю. н., професор (2.1.1.)

Мушак Наталія Богданівна — доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, к. ю. н. (2.1.4.)

Невара Лілія Михайлівна — здобувач кафедри міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка (2.1.7.)

Охендовський Михайло Володимирович — Голова Центральної виборчої комісії України, Заслужений юрист України, магістр міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка (1.2.2.)

Пазюк Андрій Валерійович — асистент кафедри міжнародного права Інституту між­народних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевчен­ка, к. ю. н. (3.6.1.-3.6.6)Автори 1013

Плешко Едуард Анатолійович — начальник відділу прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, старший радник юсти­ції, к. ю. н. (3.3.3., 3.3.5., 3.4.1., 3.4.3.)

Поєдинок Ольга Романівна — адвокат, старший викладач Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, асистент кафедри міжна­родного права Інституту міжнародних відносин Київського національного уні­верситету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (3.2.6.)

Половець Ірина Сергіївна — докторантка Інституту європейського і міжнародного економічного права, Університет Берна, консультант Міжнародного центру з тор­гівлі і сталого розвитку (ICTSD) (2.3.5.)

Саяпін Сергій В’ячеславович — доцент Школи права Університету КІМЕП (м. Алма­ти, Республіка Казахстан), доктор права (2.3.1.)

Святун Олексій Володимирович — к. ю. н. (2.2.2.)

Святун Олена Володимирівна — доцент кафедри порівняльного і європейського пра­ва Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.2.2.)

Скринька Дмитро Васильович — доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, к. ю. н. (2.1.2.)

Сліденко Ігор Дмитрович — суддя Конституційного Суду України, д. ю. н., профе­сор (1.1.4.)

Смирнова Ксенія Володимирівна — доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (2.1.5.)

Старосвіт Світлана Анатоліївна — асистент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шев­ченка, магістр права, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Гарвардський університет, США (3.2.4.)

Тимченко Леонід Дмитрович — професор кафедри міжнародного права Національ­ного університету Державної податкової служби України, д. ю. н. (2.3.4.)

Тимченко Ліліана Олексіївна — завідувач кафедри міжнародного права Національ­ного університету Державної податкової служби України, доктор права, к. ю. н. (3.2.1.)

Федорова Алла Леонідівна — доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. (1.1.1.)

Хендель Наталія Володимирівна — доцент кафедри міжнародного права та порівняль­ного правознавства Міжнародного гуманітарного університету, к. ю. н. (3.3.1., 3.3.2., 3.3.5., 3.5.2.)

Христова Ганна Олександрівна — докторант Національного юридичного університе­ту імені Ярослава Мудрого (м. Харків), к. ю. н., доцент (3.1.4.)

Чередніченко Валерія Сергіївна — магістр міжнародного права Інституту міжнарод­них відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ас­пірант Університетy Мадрида імені Карлоса ІІІ, програма поглибленого вивчення прав людини (3.5.4.)

Read more
Collapse
3.2
18 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Yuri Marchenko
Read more
Collapse
Published on
Dec 31, 2014
Read more
Collapse
Pages
1016
Read more
Collapse
ISBN
9786176840886
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Ukrainian
Read more
Collapse
Genres
History / Europe / Russia & the Former Soviet Union
History / Modern / 21st Century
Law / International
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Представлена наукова монографія — комплексне міжнародно-правове дослідження відносин, пов’язаних з міждержавною взаємодією Російської Федерації та України з «кримського питання» після відновлення їхнього державного суверенітету (1991–
2014 рр.) і впродовж російської агресії у Криму, спрямованої на анексію півострова. В роботі окреслені передумови «кримської проблеми» у міжнародно-правових відносинах України та Російської Федерації; охарактеризовані визначальні тенденції, притаманні цим відносинам на кожному з етапів українсько-російської міждержавної взаємодії після припинення СРСР; надана міжнародно-правова кваліфікація агресії РФ та анексії Кримського півострова; надані пропозиції щодо міжнародно-правових засобів реагування, спрямованих на припинення протиправних дій, повернення фактичного контролю України над Кримом, компенсацію завданої нашій державі шкоди, притягнення до кримінальної відповідальності винних в агресії, воєнних злочинах і злочинах проти людяності.
Для всіх, хто цікавиться актуальними питаннями міжнародного права.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.