‏رضوان: Rezvan

·
· Ketab.com
Ebook
482
Pages
Eligible

About this ebook

 ketab - sherkat ketab - شرکت کتاب - ketab.com - ketab corp

 خوانندگان گرامی چنانچه در دریافت و خواندن کتاب، مجلات و یلوپیج شرکت کتاب با مشکلی برخورد کردید خوشحال می شویم که ما را آگاه سازید 

با تشکر 

مدیریت شرکت کتاب

Ketab.com

Email: Publishing@ketab.com

About the author

 رضوان

نخستين اثر ميرزاآقاخان كرمانی اديب،دانشمند،سياستمدار آزاديخواه و مبارز عصر قاجار است كه به تقليد از گلستان سعدي نوشته شده و شامل يك ديباچه،يك مقدمه مفصل و چهار موسم ويك خاتمه می باشد.كتاب حاوی 354 حكايت منظوم و منثور بوده و با مقابله ی نسخ خطی متعدد تصحيح شده است.اين كتاب تاكنون تصحيح نگرديده و حتی به صورت چاپ سنگی نيز انتشار نيافته است. از جمله حكايت 49فصل چهارم:امام جمعه تهران به تلاشی عظيم افتاد و بحران سختش روی داد.تولوزان دكتر را به عيادت وی آوردند. تولوزان،خوردن شراب كهنه تجويز كرد. امام جمعه استيحاش نمود كه:اگر بخورم،به جهنم خواهم رفت.دكتر گفت:اگر نخوريد،زودتر خواهيد رفت.

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.