İskendender’in Seferleri

· İdea Yayınevi
2.0
1 review
Ebook
262
Pages

About this ebook

İskender tanrısal bir hedefinin olduğuna inanıyordu. Tut­ku­su yal­nızca Pers­lerin, Orta Asya halklarının ve Hintlilerin kralı olmak değil, ama “sınırları Tanrı tarafından çizilmiş bütün dünyanın Kralı” olmak idi. Amacı dün­yayı dev bir sömürge yapmak değil, köle, bilgisiz ve düşman insanlığı bir Özgür­lük, Kültür ve Barış uygarlığında bir­leştirmekti — henüz tarihsel, henüz geçici olduğunu kendisinin de kavrayamadığı bir törel değerler düzleminde. Bu tasar, tam ola­rak bu soylu belirlenimi ile, daha sonra etnik-ulusal son­lu­luk­ların saltık ola­rak üzerinde ve ötesinde olan Roma ve Osman­lı tinleri tarafından ör­nek alındı ve ilerletildi. Ama dünya tini tam geli­şimine ve açını­mına ulaş­ma­dan şekillenecek her im­pa­ratorluk tinin kendi içindeki daha öte geli­şim dür­tüsü tara­fından yıkı­la­caktı. İnsanlığın kendini gerçek biçimine geliştirme sürecinde her evre, ne denli bilge, soylu ve güzel olursa olsun, henüz ussal-ideal ereğin gerisinde kalan bir aşamaydı.


“Hiçbir Hintli kalenin duvarında durmakta olan İskender’e yak­laş­mayı göze alamadı. Ama şimdi yakın kulelerdeki her atıcının he­de­fi olmuştu. Aşağıdan kentten de ona doğru atışlar yapılıyordu, ve bunlar fazla uzaktan gelmiyorlardı, çünkü tam bu noktada duvarın yakınında yüksek bir tabya vardı. Herkes orada duranın gerçek­ten de İskender olduğunu anladı. Efsanevi yürekliliği ve parlayan zırhı onu ele veriyordu. Birden olduğu yerde kalacak olursa hiçbirşey başaramadan öldürülebileceğini anla­dı. Ama eğer aşağıya kalenin içersine sıçrayacak olursa, tam bu dav­ranışıyla Hintlileri korkutabilirdi. Ya da hiç olmazsa, eğer yazgısı öl­mekse, ölüme döğüşmeden gitmemiş olur ve eylemi bir başarının tacı olarak insanların dudaklarında yaşardı. Düşünmek davran­mak­tı, ve daha öte duraksamadan aşağı atladı.”


Kapak Grafikleri

1) İSKENDER VE III. DARİUS; ISSUS SAVAŞI; İÖ 333.

2) BABİL KAPISI; 14 METRE.

3) KYRUS’UN MEZARI.

4) ARİSTOTELES.

5) PERSEPOLİS

Ratings and reviews

2.0
1 review

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.