کتاب انوسی - سرگذشت یهودیان ایران در دوران صفویه و به زور مسلمان کردن آنان ( سرگذشت تمام ایسرائلان عجم و به زور گوییم کردن آنان ): Ketab-e Anusi - The Book of a Forced Convert

· ·
· Ketab.com
5.0
2 reviews
Ebook
464
Pages
Eligible

About this ebook

Kitab-i Anousi

kitab-e Anoosi

kitab Anusi

Ratings and reviews

5.0
2 reviews
Ali asghar khatirnia
November 10, 2022
باید خوانده شود
Did you find this helpful?

About the author

کتاب انوسی منظومه‌ای روایی در بیان زندگی یهودیان ایران در میانهٔ عصر صفوی است. بابایی بن لطف در این کتاب از روزگار سخت یهودیان در دوران شاه عباس اول، ‏بهبود نسبی وضعیت آنان در دوران ‏شاه صفی و واقعهٔ ‏تغییر کیش اجباری‌شان در زمان حکمرانی شاه عباس ‏دوم می‎گوید و به رخدادهای مهمی می‌پردازد که یهودیان شهرهای مختلف ایران در فاصلهٔ سال‌های 1016 تا 1072 ه.ق از سر گذرانده‌اند. داده‌ها، اطلاعات و محتوای این کتاب در   حوزه‌هایی چون تاریخ، فرهنگ و زندگی اجتماعی یهودیان ایران، تاریخ ایران عصر ‏صفوی، تاریخ ادیان و مذاهب ایران، تاریخ اجتماعی ایران، زبان‌شناسی و گویش‌پژوهی، تاریخ محلی و تاریخ ادبیات ایران حائز اهمیت است.

The Book of the Anusi is a collection of narrativepoems describing the life of Jewish Persians in the mid ‎Safavid dynasty era in the 17th century CE. Reporting on the calamities befalling the Jews in various ‎Persian cities between the years 1607 and 1662 CE, Babai Ben Lotf tells of the difficult years under Shah ‎Abbas I, the more tolerant interlude during Shah Safi and the event of the forced religious conversion ‎of Jews at the time of Shah Abbas II. The narratives, the information and the content offered in this ‎book, are not only important concerning the culture, history and the social life of the Jews of Persia, ‎but also significant when it comes to Persian history at large under the Safavids, the history of religion ‎in Persia, social history, languages and dialects in Persia, local histories as well as the history of Persian ‎literature in general.‎‌‏


تغییر دین اجباری 

یهودی را به زور‌مسلمان کردن

شاه عباس اول

شاه عباس دوم

شاه صفی

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.